Vážení prispievatelia,

teší nás zvýšený záujem o publikovanie v Literárnom týždenníku, ktorý dlhodobo zaznamenávame. Zároveň však musíme starostlivo zvažovať, ktoré z príspevkov uprednostniť, keďže ich do redakcie dostávame oveľa viac, ako sme schopní uverejniť – s ohľadom na rozsah, tematickú štruktúru a dvojtýždennú periodicitu časopisu, ako aj preto, že príspevky v úsilí zvyšovať jeho kvalitu aj objednávame. Preto by sme boli radi, keby ste najmä pri odborných a publicistických príspevkoch prihliadali na ich aktuálnosť a rozsah. Takisto vás chceme požiadať o trpezlivosť, pokiaľ ide o uverejňovanie pôvodných prozaických a básnických diel.

Pôvodnú tvorbu uverejňujeme počnúc rokom 2018 najmä v novej štvrťročnej  Prílohe Literárneho týždennníka pre slovenskú pôvodnú a prekladovú literatúru s názvom LiteraTÚRA, ktorá vychádza na 12 stranách ako súčasť rozšíreného vydania LT, a, mimoriadne, napr. pri jubileách aj v bežnom dvojčísle LT.

Napriek úsiliu vedenia Spolku slovenských spisovateľov ako vydavateľa Literárneho týždenníka i záujmu redakcie zabezpečiť prechod časopisu na týždennú periodicitu sa tento zámer – z ekonomických dôvodov – zatiaľ, žiaľ, nedarí naplniť. Problémom je najmä to, že metodika grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky neumožňuje uchádzať sa o personálno-odborné zabezpečenie redakcie, t. j. o mzdové prostriedky pre členov redakcie, bez čoho sa časopis s týždennou periodicitou nedá tvoriť a vydávať. Nevraviac o problémoch vydávať – za takýchto podmienok – časopis aj v dvojtýždennej periodicite. Pritom nekomerčný časopis, akým je aj Literárny týždenník, vychádza iba vďaka grantovej podpore, keďže prostriedky z predaja nevystačujú ani na pokrytie všetkých nákladov na jeho tvorbu a vydávanie nezabezpečených dotáciou.

Tento stav nás mrzí o to väčšmi, že v slovenskom mediálnom priestore chýbajú práve médiá, ktoré by cieľavedome a systematicky prezentovali pôvodné autentické hodnoty a myslenie, uplatňovali právo občana na širokú a objektívnu informovanosť, prinášali analytické a syntetické pohľady na súčasnú slovenskú spoločnosť – na náš kultúrny, spoločenský i verejnopolitický život –, ale aj na naše dejiny či odborné koncepcie a vízie jej budúcnosti, a takisto na jej miesto a pôsobenie v európskom a svetovom kultúrnospoločenskom kontexte. Teda médiá, ktoré by tak trvalo prispievali k suverenizácii vedomia slovenského občana, národa i celej slovenskej spoločnosti, podporovali vytváranie a rozvíjanie hodnôt vlastenectva, pozitívneho vzťahu k Slovenskej republike u všetkých jej občanov, vrátane príslušníkov národnostných, etnických a rozmanitých kultúrno-spoločenských hodnototvorivých minorít.

V tomto ohľade je poslanie Literárneho týždenníka – ako otvoreného komunikačného priestoru slovenskej inteligencie, najmä spisovateľov, umelcov, vedcov a všetkých vzdelancov, ale i celej slovenskej kultúrnej verejnosti – aj dnes nenahraditeľné. Predovšetkým preto, že Literárny týždenník má vo vienku zameriavať sa na umeleckú literárnu tvorbu, umelecké, kultúrne a spoločenské udalosti, kultúrnohistorické a literárne reflektovanie slovenského národného života, identity, na prezentáciu a popularizáciu slovenskej pôvodnej a prekladovej literárnej tvorby a podnety európskeho a svetového literárneho, kultúrneho a spoločenského kontextu.

Z uvedených dôvodov zostáva len veriť, že pozitívna zmena tohto nepriaznivého stavu sa skôr či neskôr odrazí aj v riešení existenčných podmienok redakčnej tvorby a v širšej podpore Literárneho týždenníka, vrátane zabezpečovania jeho šírenia na slovenský vidiek, do regionálnych a miestnych knižníc, kultúrno-osvetových zariadení a škôl, kde je jeho rezonančný priestor najžiaducejší.

 

REDAKCIA

 

(Uverejnené: 26.10.2014; aktualizované: 17. 7. 2018)