Podporte ostrakizovaný Literárny týždenník – finančnými darmi alebo filantropickou inzerciou

Vážení priatelia, čitatelia a priaznivci Literárneho týždenníka,

Fond na podporu umenia znova na rok 2024 nepridelil časopisom Spolku slovenských spisovateľov – Literárnemu týždenníku (LT) a Dotykomani jedno euro dotácie.
V minulom roku, keď takisto FPU nedal na LT nijakú dotáciu, sa nám iba VĎAKA VAŠIM DAROM a vďaka filantropickej inzercii PODARILO štrnásť dvojčísel. Tohto roku vychádza LT 19 – 20 z 20. mája 2024.

LT sa tak z dôvodu bezprecedetného nekultúrneho rozhodnutia FPU nachádza v najvážnejšom ohrození od jeho vzniku v roku 1988 s tým, že je ohrozená nielen jeho periodicita, ale aj ďalšia existencia.
Sme vďační za nezištnú minuloročnú podporu mnohých darcov darmi na tvorbu a vydávanie Literárneho týždenníka, bez ktorých by časopis už vôbec nevychádzal a ktorých musíme v tejto závažnej situácii oslovovať znova so žiadosťou o pomoc a podporu – ZÁCHRÁŇME LITERÁRNY TÝŽDENNÍK!

Možnosť posielať naďalej finančné dary na podporu Literárneho týždenníka

Literárny týždenník MÔŽETE FINANČNE PODPORIŤ darom. Finačný dar na záchranu Literárneho Týždenníka môžete posielať na účet Kultúrno-literárnej akadémie, n. o. (KLA), ktorej 100-percetným účastinárom je Spolok slovenských spisovateľov, keďže podľa Štatútu KLA Čl. X Hospodárenie neziskovej organizácie, časť /10.3/ Majetok neziskovej organizácie tvoria: „4) dary od fyzických a právnických osôb“.

Finančné prostriedky môžete poukázať na účet KLA

IBAN SK78 75000000004028917310

s uvedením, že dar je NA PODPORU TVORBY A VYDÁVANIA LT.

***

V mene redakcie Vás ubezpečujem, že urobíme všetko pre to, aby Literárny týždenník nezanikol, ako aj pre jeho skvalitňovanie, osobitne pre zvyšovanie jeho obsahovej i vizuálnej podoby. V tom však rátame najmä s vašou podporu a pomocou.

Ďakujeme.

Za redakciu Literárneho týždenníka

Štefan Cifra, šéfredaktor


 

DVE PERCENTÁ Z DANÍ za rok 2023 pre Spolok slovenských spisovateľov a Literárny týždenník

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/dve-percenta-z-dani-za-rok-2023-pre-sss-a-lt/
DVE PERCENTÁ Z DANÍ za rok 2023 pre Spolok slovenských spisovateľov a Literárny týždenník

Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/dve-percenta-z-dani-za-rok-2023-pre-sss-a-lt/

DVE PERCENTÁ z daní za rok 2023 pre Literárny týždenník a SSS

Ak chcete podporiť dvoma percentami Literárny týždenník, poukážte ich na SSS ako jeho vydavateľa, v daňovom priznaní uveďte súhlas so zverejnením svojich údajov a napíšte na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.com, že je to na tvorbu a vydávanie LT

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2023.

Identifikačné údaje: Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 780/2, 815 54 Bratislava * IČO: 30778166 * Právna forma: občianske združenie.

 

Ak máte záujem podporiť LITERÁRNY TÝŽDENNÍK – ako nositeľa a šíriteľa autentických národných hodnôt, pôvodnej slovenskej i kvalitnej zahraničnej literatúry a kultúry, nášho pôvodného umenia, sprístupňovania a zviditeľňovania osobností a udalostí slovenskej histórie, reflexií súčasných problémov a prognóz vývoja slovenskej spoločnosti a šírenia neskreslenej informovanosti –, poukážte 2 percentá pre SSS, pritom v daňovovom priznaní VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní oddielu dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona § 50 zákona (na poslednej strane) vynačte x pred vetou "súhlasím so zaslaním údajov (meno a priezvisko a trvalý pobyt mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane"... a napíšte nám e-mail na adresu literarny.tyzdennik@gmail.com, že ste 2 percentá poukázali na podporu tvorby a vydávania Literárneho týždenníka.

Ďakujeme za porozumenie a účinnú pomoc.

Redakcia Literárneho týždenníka

VIAC

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK MÔŽETE PODPORIŤ AJ INZERCIOU ALEBO ZABEZPEČENÍM INZERENTA:

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku

FILANTROPICKÝ SKUTOK
PRE SLOVENSKÚ KULTÚRNU VEREJNOSŤ

Predplatné

na Literárny týždenník

www.ipredplatne.sk

AKO SI OBJEDNAŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Objednávky na predplatné
v Slovenskej republike
prijíma
každá pošta a doručovateľ
Slovenskej pošty alebo
e-mail: predplatne@slposta.sk.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

________________________________

Objednávky predplatného –
Mediaprint-Kapa Pressegrosso,

a. s., oddelenie inej formy predaja,
P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3

Bezplatná linka: 0800 188 826, tel.: 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566, fax.: 02/3222 2256

E-mail: predplatne@abompkapa.sk

ELEKTRONICKÝ FORMULÁR

NA OBJEDNÁVKU

LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA