Podporte ostrakizovaný Literárny týždenník – finančnými darmi alebo filantropickou inzerciou

Vážení priatelia, čitatelia a priaznivci Literárneho týždenníka,

Fond na podporu umenia znova na rok 2024 nepridelil časopisom Spolku slovenských spisovateľov – Literárnemu týždenníku (LT) a Dotykomani jedno euro dotácie.
V minulom roku, keď takisto FPU nedal na LT nijakú dotáciu, sa nám iba VĎAKA VAŠIM DAROM a vďaka filantropickej inzercii PODARILO štrnásť dvojčísel, t. j. LT 1 – 2 až LT 27 – 28. Tohto roku vyšiel LT 1 – 2 z 18. januára 2024.

LT sa tak z dôvodu bezprecedetného nekultúrneho rozhodnutia FPU nachádza v najvážnejšom ohrození od jeho vzniku v roku 1988 s tým, že je ohrozená nielen jeho periodicita, ale aj ďalšia existencia.
Sme vďační za nezištnú minuloročnú podporu mnohých darcov darmi na tvorbu a vydávanie Literárneho týždenníka, bez ktorých by časopis už vôbec nevychádzal a ktorých musíme v tejto závažnej situácii oslovovať znova so žiadosťou o pomoc a podporu – ZÁCHRÁŇME LITERÁRNY TÝŽDENNÍK!

Možnosť posielať naďalej finančné dary na podporu Literárneho týždenníka

Literárny týždenník MÔŽETE FINANČNE PODPORIŤ darom. Finačný dar na záchranu Literárneho Týždenníka môžete posielať na účet Kultúrno-literárnej akadémie, n. o. (KLA), ktorej 100-percetným účastinárom je Spolok slovenských spisovateľov, keďže podľa Štatútu KLA Čl. X Hospodárenie neziskovej organizácie, časť /10.3/ Majetok neziskovej organizácie tvoria: „4) dary od fyzických a právnických osôb“.

Finančné prostriedky môžete poukázať na účet KLA

IBAN SK78 75000000004028917310

s uvedením, že dar je NA PODPORU TVORBY A VYDÁVANIA LT.

***

V mene redakcie Vás ubezpečujem, že urobíme všetko pre to, aby Literárny týždenník nezanikol, ako aj pre jeho skvalitňovanie, osobitne pre zvyšovanie jeho obsahovej i vizuálnej podoby. V tom však rátame najmä s vašou podporu a pomocou.

Ďakujeme.

Za redakciu Literárneho týždenníka

Štefan Cifra, šéfredaktor

 


 

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK MÔŽETE PODPORIŤ AJ INZERCIOU ALEBO ZABEZPEČENÍM INZERENTA:

* Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku

FILANTROPICKÝ SKUTOK
PRE SLOVENSKÚ KULTÚRNU VEREJNOSŤ

Predplatné

na Literárny týždenník

www.ipredplatne.sk

AKO SI OBJEDNAŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Objednávky na predplatné
v Slovenskej republike
prijíma
každá pošta a doručovateľ
Slovenskej pošty alebo
e-mail: predplatne@slposta.sk.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

________________________________

Objednávky predplatného –
Mediaprint-Kapa Pressegrosso,

a. s., oddelenie inej formy predaja,
P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3

Bezplatná linka: 0800 188 826, tel.: 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566, fax.: 02/3222 2256

E-mail: predplatne@abompkapa.sk

ELEKTRONICKÝ FORMULÁR

NA OBJEDNÁVKU

LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA

DARY NA PODPORU Literárneho týždenníka môžete posielať aj naďalej!

Vážení priatelia, čitatelia a priaznivci Literárneho týždenníka,

napriek bezprecedentnému nekultúrnemu rozhodnutiu Fondu na podporu umenia neprideliť Literárnemu týždenní (LT) ani jedno euro dotácie na rok 2022 sa zatiaľ PODARILO v ninulom roku – osobitne VĎAKA VAŠIM DAROM v zbierke na podporu LT – UDRŽAŤ DVOJTÝŽDENNÚ PERIODICITU LT a vydať 20 dvojčísiel, z ktorých posledné minuloročné dvojčíslo LT 41 – 42 sa predávalo od 21. decembra 2022 do 23. janára 2023. Mohli sme ho však vydať iba vďaka vašim darom a filantropickej inzercii.

Z uvedených dôvodov sa teda LT nachádza v najvážnejšom ohrození od jeho vzniku v roku 1988 s tým, že je ohrozená jeho periodicita alebo ďalšia existencia.

***

Osobitne vážna finančná situácia, v ktorej sa náš časopis ocitá, je iróniou osudu, keďže sa to odohráva práve v roku dvoch významných 30. výročí – prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. 7. 1992 a Ústavy SR z 1. 9. 1992 i v období blížiaceho sa významného 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ktoré si pripomenieme 1. 1. 2023. Pritom si dovoľujeme pripomenúť, že práve LT ako časopis Spolku slovenských spisovateľov bol primárnym generátorom národnoemancipačných pohybov Slovákov pred novembrom 1989 i po ňom – s vyústením do uvedených historických udalostí.

Sme si vedomí širokej podpory vyše 730 signatárov Otvoreným listom výboru NR SR pre kul­túru a média a ministerke kultúry SR Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy, ktorý, žiaľ, ostal bez žiaducej odozvy a nápravy skrivodlivosti, spôsobenej nepridelením nijakej dotácie z FPU pre LT a Dotyky i ďalšie hodnotové časopisy na rok 2022. Takisto sme si vedomí a sme vďační za nezištnú podporu mnohých darcov do zbierky na podporu Literárneho týždenníka.

Možnosť posielať naďalej finančné dary na podporu Literárneho týždenníka

Literárny týždenník MÔŽETE FINANČNE PODPORIŤ aj v období pred vyhlásením novej zbierky. Dar na záchranu Literárneho Týždenníka môžete posielať na účet Kultúrno-literárnej akadémie, n. o. (KLA), ktorej 100-percetným účastinárom je Spolok slovenských spisovateľov, keďže podľa Štatútu KLA Čl. X Hospodárenie neziskovej organizácie, časť /10.3/ Majetok neziskovej organizácie tvoria: „4) dary od fyzických a právnických osôb“.

Finančné prostriedky môžete poukázať na účet KLA

IBAN SK78 75000000004028917310

s uvedením, že dar je NA PODPORU TVORBY A VYDÁVANIA LT.

***

V mene redakcie Vás ubezpečujem, že urobíme všetko pre to, aby Literárny týždenník nezanikol, ako aj pre jeho skvalitňovanie, osobitne pre zvyšovanie jeho obsahovej i vizuálnej podoby. V tom však rátame najmä s vašou podporu a pomocou.

Ďakujeme.

Za redakciu Literárneho týždenníka

Štefan Cifra, šéfredaktor