INZERCIA v Literárnom týždenníku – FILANTROPICKÝ POČIN

V úsilí podporiť základné podmien­ky na tvorbu a vydávanie Literárneho týždenníka (LT), časopisu Spolku slo­venských spisovateľov, ktorý sa ocitá v mimoriadne zložitej finančnej situácii, spôsobenej neposkytnutím dotácie pre LT Fondom na podporu umenia (PFU) na rok 2022, ako aj poklesom jeho stánkového predaja pre protipandemické opatrenia v uplynulých rokoch, ponúkame podnikate­ľom, organizáciám, inštitúciám a iným subjektom, ktoré majú záujem podporiť náš časopis, možnosť inzercie.

Inzertné strany, ak sa nám podarí zabezpečiť inzerentov, budeme zaraďo­vať na samostatný list do stredu vyda­nia – nad rámec 16-stranového rozsahu LT, aby sme čitateľov neukrátili o obsah časopisu.

Samozrejme, radi uprednostní­me inzerciu z oblasti kultúry, či už vydavateľské ponuky, programy kultúrnych podujatí, alebo ponuky cestovného ruchu, kultúrnej turistiky a pod., nie je to však podmienkou.

V prípade opakovanej inzercie sa dá dohodnúť zľava.

 

Obraciame sa na všetkých našich čita­teľov a osobitne na členov Spolku sloven­ských spisovateľov, jeho predstavenstva a odbočiek, ako aj na všetkých sloven­ských spisovateľov, publicistov, umelec­kých tvorcov, vedcov a miestnych vzde­lancov, manažérov kultúry či osvetových pracovníkov, teda na celú slovenskú kul­túrnu verejnosť, aby o možnosti inzercie v Literárnom týždenníku informovali svo­jich známych, ktorí by ju mohli využiť, a tým podporiť náš časopis v neľahkej si­tuácii, v ktorej sa nachádza.

 

Išlo by o záslužný FILANTROPICKÝ POČIN, keďže LTNEKOMERČNÝ CHARAKTER – primárne sa venuje verejnoprospešnej činnosti, najmä šíreniu hodnôt slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, prináša príspevky o našej kultúre a vede, recenzie kníh a predstavení nášho divadelného, operného, hudobného, filmového a  výtvarného umenia, eseje, črty, glosy na aktuálne kultúrne, verejno-spoločenské témy, rozhovory s osobnosťami, reportáže, ako aj odborné príspevky o odkaze slovenských historických osobností a udalostí, ochrane kultúrneho dedičstva, ekológii, krajinotvrobe, obnove nášho vidieka a poľnohospodárstva, o rozvoji vidieckej turistiky a agroturistiky a články na iné témy, ktorými žije súčasná spoločnosť – so zameraním na prehlbovanie kultúrnej, národnej a lokálnej identity v kontexte kultúrneho dedičstva rodiny európskych národov, členských štátov Európskej únie, slovenského prínosu do pokladnice svetového kultúrneho dedičstva, a v neposlednom rade na šírenie neskreslenej informovanosti.

Za pomoc a podporu ďakujeme.

Redakcia

 

ZBIERKA na vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka sa končí – Podporte LT darom do soboty 14. mája 2022 – Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu LT

Vážení priatelia, čitatelia a priaznivci Literárneho týždenníka,

napriek bezprecedentnému nekultúrnemu rozhodnutiu Fondu na podporu umenia neprideliť Literárnemu týždenníku a Dotykom ani jedno euro dotácie na rok 2022, na ktoré sme reagovali Otvoreným listom výboru NR SR pre kultúru a média a ministerke kultúry SR s podporou vyše 720 signatárov, sa zatiaľ PODARILO v tomto roku – osobitne VĎAKA VAŠIM DAROM v zbierke na podporu UDRŽAŤ DVOJTÝŽDENNÚ PERIODICITU LT A VYDAŤ 9 DVOJČÍSIEL, z ktorých ostatné dvojčíslo LT 17 – 18 je v predaji od 11. mája do 25. mája t. r.

Podporte Literárny týždenník aj jeho kúpou v stánkoch alebo tým, že sa stanete jeho odberateľom.

Zbierka, o ktorej registráciu sme požiadali MV SR vlani, je zapísaná v registri 5. 5. 2021 pod č. SVS-OVS2-2021/017565-002 pod názvom ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 2021/2022

Zbierka trvá od 15. 5. 2021

už len do soboty 14. mája 2022!

Keďže zbierky sa podľa zákona registrujú na MV SR na 1 rok, po uvedenom termíne pripravujeme vyhlásenie novej zbierky.

NA ZÁCHRANU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA.

Zbierka má podľa metodiky Ministerstva vnútra SR všeobecne prospešný účel – rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podľa zákona č. 162/2014Z. z. o verejných zbierkach – a požiadala o ňu Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov.

Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov a osobitne členov Spolku slovenských spisovateľov, aby finančne podporili Literárny týždenník v dramatickej situácii, a tak pomohli vytvoriť elementárne podmienky na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu v roku 2022.

Finančné prostriedky môžete poukázať na účet

IBAN SK78 75000000004028917310.

Ďakujeme za podporu.

Redakcia Literárneho týždenníka

a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

Cenník inzercie

Formát časopisu:

67,0 cm (výška) x 31,5 cm (šírka)

Celá strana: 2 000 €

Polovica strany: 1 000 €

Štvrtina strany: 500 €

 

Inzercia je plnofarebná.

 

Ak máte záujem inzerovať v Literárnom týždenníku, napíšte nám na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.com.

Ozveme sa vám a dohodneme s va­mi špecifikáciu, spôsob dodania inzer­cie (formát textu, kvalita obrazových materiá­lov) a termín zverejnenia vášho inzerátu.

 

Poznámka: Redakcia si vyhradzuje právo od­mietnuť inzerát, ktorý by bol vrozpo­re shodnotovým zameraním časopi­su alebo etickým konaním či dobrý­mi mravmi.

 

***

Fakturačné údaje:
Názov: Literárny týždenník, časopis Spolku slovenských spisovateľov
Vydavateľ: Kultúrno-literárna akadémia, n. o.
Adresa: Laurinská 2, 815 87 Bratislava
IČO: 50589148
Bežný účet: SK81 7500 0000 0040 2392 5442