ZVÝHODNENÁ INZERCIA V LITERÁRNOM TÝŽDENNÍKU!

V úsilí podporiť základné podmien­ky na tvorbu a vydávanie Literárneho týždenníka (LT) – časopisu Spolku slo­venských spisovateľov – v sťažených podmienkach, ktoré spôsobilo neposkytnutie dotácie pre LT Fondom na podporu umenia (PFU) na rok 2022, ako aj opakované krátenie dotácie PFU pre časopis v dvoch minulých rokoch, ale aj pokles je­ho stánkového predaja v dôsledku pan­demickej situácie, ponúkame podnikate­ľom, organizáciám, inštitúciám a iným subjektom, ktoré majú záujem podporiť náš časopis, možnosť inzercie.

Inzertné strany, ak sa nám podarí zabezpečiť inzerentov, budeme zaraďo­vať na samostatný list do stredu vyda­nia – nad rámec 16-stranového rozsahu LT, aby sme čitateľov neukrátili o obsah časopisu.

Samozrejme, radi uprednostníme in­zerciu z oblasti kultúry, či už vydavateľ­ské ponuky, programy kultúrnych podu­jatí a podobne, nie je to však podmienka.

Od Literárneho týždenníka č. 41 – 42 z 1. 12. 2021 zvýhodňujeme cenu inzercie. V prípade opakovanej inzercie sa dá dohodnúť zľava.

Obraciame sa na všetkých našich čita­teľov aosobitne na členov Spolku sloven­ských spisovateľov, jeho predstavenstva a odbočiek, ako aj na všetkých sloven­ských spisovateľov, publicistov, umelec­kých tvorcov, vedcov a miestnych vzde­lancov, manažérov kultúry či osvetových pracovníkov, teda na celú slovenskú kul­túrnu verejnosť, aby o možnosti inzercie v Literárnom  týždenníku informovali svo­jich známych, ktorí by ju mohli využiť, a tým podporiť náš časopis v neľahkej si­tuácii, v ktorej sa nachádza.

Za pomoc a podporu ďakujeme.

Redakcia

 

 

 

ZBIERKA na vydávanie a  tvorbu Literárneho týždenníka – VAŠA POMOC JE NEVYHNUTNÁ – Fond na podporu umenia nepridelil na Literárny týždenník ani jedno euro!

Vážení priatelia, čitatelia a priaznivci Literárneho týždenníka,

Fond na podporu umenia (FPU) svojím rozhodnutím nepodporil nijakou dotáciou tlačené časopisy SSS Literárny týždenník a Dotyky ani internetový časopis Kultúrno-literárny týždenník na rok 2022, teda im pridelil nula eur.

Na toto bezprecedentné narušenie názorovej plurality a hodnotovej rozmanitosti v slovenskom mediálnom priestore, v ktorom majú osobitne etablované tlačené časopisy Spolku slovenských spisovateľov (SSS) s vyše tridsaťročnou tradíciou nezameniteľné miesto, reagujeme verejne Otvoreným listom výboru NR SR pre kultúru a médiá a ministerke kultúry SR – Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy! Staňte sa jeho signatárom!

PRETO VÁS ŽIADAME O POPODU NÁŠHO/VÁŠHO ČASOPISU V ZBIERKE, KTOREJ POSLANÍM JE DNES UŽ JEHO EXISTEČNÁ ZÁCHRANA!

Súčasná situácia Literárneho týždenní­ka, ktorú zapríčinilo osobitne tohtoročné rozhodnutie Fondu na podpo­ru umenia o nepridelení dotácie LT na rok 2022, je viac ako dramatická. Pretože FPU už po minulé roky sústavne skracoval dotácie pre LT (40-tis. eur – 2021, 43-tis. eur – 2020 zo 60-tis. eur v roku 2019), nedisponujeme rezervami a komplikácie nám dlhodobo spôsobujú aj obmedzenia pria­meho predaja časopisu v dôsledku opakujúcich sa protipandemických opatrení.

V SÚČASNOSTI JE OHROZENÁ SAMA EXISTENCIA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA, IDE TEDA O TO, ČI VÔBEC BUDE LT VYCHÁDZAŤ V ROKU 2022!

Zbierka, o ktorej registráciu sme požadali  Ministerstvo vnútra SR vlani, je zapísaná v registri 5. 5. 2021 pod č. SVS-OVS2-2021/017565-002 pod názvom ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 2021/2022.

Zbierka trvá od 15. 5. 2021 do 14. 5. 2022.

Zbierka má podľa metodiky Ministerstva vnútra SR všeobec­ne prospešný účel – rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podľa zákona č. 162/2014Z. z. o verejných zbierkach – a požiadala o ňu Kultúr­no-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov.

Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov a osobitne čle­nov Spolku slovenských spisovateľov, aby finančne podporili Literárny týždenník v dramatickej situácii, a tak pomohli vytvoriť elementárne podmienky na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu v roku 2022.

Finančné prostriedky môžete poukazovať na účet

IBAN SK78 75000000004028917310.

Ďakujeme za podporu.

Redakcia Literárneho týždenníka

a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

Cenník inzercie

Formát časopisu:

670 mm (výška) x 315 mm (šírka)

Celá strana: 2 000 €

Polovica strany: 1 000 €

Štvrtina strany: 500 €

Inzercia môže byť plnofarebná.

 

Poznámka:

Redakcia si vyhradzuje právo od­mietnuť inzerát, ktorý by bol vrozpo­re shodnotovým zameraním časopi­su alebo etickým konaním či dobrý­mi mravmi.

Ak máte záujem inzerovať v Li­terárnom týždenníku, napíšte nám na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.sk.

Ozveme sa vám a dohodneme s va­mi špecifikáciu, spôsob dodania inzer­cie (formát textu, obrazových materiá­lov) a termín zverejnenia vášho inzerátu.