Predstavujeme nové logo Literárneho týždenníka * Predstavujeme nové logo Literárneho týždenníka * Predstavujeme nové logo Literárneho týždenníka

Kresba: Martin Kellenberger

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK MÁ NOVÉ LOGO

Bezprostredne po vzniku Literárneho týždenníka v roku 1988, už v jeho druhom čísle, redakcia uverejnila na titulnej strane centrálne umiestnenú kresbu košatého stromu – ako grafický symbol časopisu – a tým aj naznačila dlhodobú programovú podporu „ekológie obidvoch významov: prírody i ducha“ (zakladajúci šéfredaktor Vincent Šabík), komplexné pochopenie slovenskej spoločnosti, jej života a bytia v celistvosti.

Nová redakcia v druhom polroku 2013 deklarovala záujem vrátiť časopis k jeho pôvodnému zameraniu, a tak od prvého dvojčísla roku 2014 strom uviedla do jeho hlavičky. Tým obnovila logo Literárneho týždenníka, tvorené jeho názvom a grafickým symbolom stromu.

V tomto roku od čísla 1 – 2/2016 redakcia prezentuje v hlavičke novú kresbu stromu, ktorú pre Literárny týždenník vytvoril známy slovenský maliar a knižný ilustrátor MARTIN KELLENBERGER.

Strom vo vyhotovení je nielen košatý, ale aj majestátny, s mohutným pevne zakoreneným kmeňom, a plný života. Jeleň symbolizuje ušľachtilé, spanilé zviera považované za kráľa lesov, sova v strede koruny stromu tradičný odveký symbol múdrosti a spevavé vtáky v jeho korune symbol poézie i literárnej a umeleckej tvorivosti.

Strom v hlavičke časopisu tak symbolizuje úsilie redakcie vytvoriť z Literárneho týždenníka médium, ktoré bude cielene formovať a kultivovať spoločenské – národné, občianske, sociálne i ekologické – vedomie slovenskej kultúrnej verejnosti. Košato sa jej otvárať.

PAVOL DINKA, ŠTEFAN CIFRA

Kresba: Martin Kellenberger

Logo Literárneho týždenníka

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK PRINÁŠA

* rozhovory so slovenskými a zahraničnými spisovateľmi i ďalšími osobnosťami kultúry, umenia, vedy a verejného života * eseje a intelektuálne reflexie o súčasnom svete a mieste človeka v ňom * komentáre k aktuálnym otázkam domáceho i zahraničného vývoja * kultúrnohistorické a literárne reportáže * slovenskú pôvodnú a prekladovú prozaickú a básnickú tvorbu * literárnu vedu a kritiku, recenzie knižných publikácií * recenzie umeleckých žánrov z oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umenia, televízie, rozhlasu * kritiku elektronických a internetových médií * informácie zo sveta literatúry a kultúry * pohľady na otázky slovenskej identity a autochtónnosti * na slovíčko, slovenčina * príspevky o literárnych a kultúrnych podujatiach a súťažiach * informácie zo života SSS * ukážky z tvorby slovenských aforistov a karikaturistov * slovo má kultúrna verejnosť...