(Symbol * označuje povinné údaje.)

Objednávam si Literárny týždenník

Ročné predplatné: 44 € (22 vydaní x 2 €/1 vydanie)

Súhlas so spracovaním údajov

Predplatiteľ/objednávateľ (ďalej „predplatiteľ LT“) poskytuje Spolok slovenských spisovateľov, n. o., so sídlom Laurinská 2, 81584 Bratislava 1, IČO 50589148 (ďalej „SSS“), vydavateľovi časopisu Literárneho týždenníka (LT), a predávajúcemu/dodávateľovi (sprostredkovateľovi) predplateného LT, ktorým je Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, P. O. BOX 183, 83000 Bratislava 3, IČO 35792281 (ďalej „MKP“) súhlas – na základe § 13 odst. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) – na spracovanie a uchovávanie osobných údajov uvedených na tejto objednávke zdôvodu zaradenia predplatiteľa do zoznamu/informačného systému/databázy predplatiteľov LT (ďalej len „databáza“) napotreby doručovania LT, marketingových aktivít SSS, a to poštovej či telefonickej komunikácie a zasielania aktuálnych vydavateľských ponúk SSS. Podľa zákona má predplatiteľ právo súhlas kedykoľvek odvolať (§ 14 ods. 3), požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie či obmedzenie spracúvania (§ 21 až 24). Zaslaním tejto objednávky predplatiteľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov a vyjadruje súhlas s ich zaradením dodatabázy naneurčito, z ktorej budú vymazané nazáklade odvolania súhlasu či ukončenia odberu LT. Predplatiteľovi bude LT dodávať nazáklade zmluvného vzťahu ako predávajúci MKP.