Anketa Literárneho týždenníka k 30. výročiu vzniku samostatnej demokratickej Slovenskej republiky

Vážení čitatelia,

prvého januára 2023 si pripomenieme mimoriadne významné 30. výročie vzniku samostatnej demokratickej Slovenskej republiky a v budúcom roku aj 100. výročie vzniku Spolku slovenských spisovateľov.

Redakcia Literárneho týždenníka (LT) už od vzniku časopisu v roku 1988 – pod vedením jeho zakladajúceho šéfredaktora Vincenta Šabíka, ako aj zakladajúcej redakcie časopisu, i jeho šéfredaktorov Ľuboša Juríka, Pavla Števčeka a ďalších – iniciovala a podporovala demokratizačné úsilia a národnoemancipačné procesy Slovákov, ochranu základných občianskych a ľudských práv vrátane práva na neskreslenú informovanosť o dôležitých témach života slovenskej spoločnosti, rehabilitáciu diskriminovaných osobností a osvetľovanie významu i zložitosti historických udalostí slovenského národa.

V tomto duchu LT podporoval aj novembrové demokratizačné zmeny a úsilia v roku 1989 a po ňom.

Náš časopis bol generátorom a podporovateľom všetkých najvýznamnejších úsilí o demokratizáciu a suverenizáciu slovenského národa a jeho štátnosti, ako bol návrat slovenského znaku – dvojkríža na trojvrší – do štátnej symboliky, prijatie štátnych symbolov SR Slovenskou národnou radou 1. 3. 1990, Deklarácie o zvrchovanosti SR 17. 7. 1992 a vlastnej Ústavy SR 1. 9. 1992 s atribútmi modernej demokratickej štátnosti.

Časopis sa významne zasadzoval aj za vzniknutú Slovenskú republiku v roku 1993 a podporoval všetky spoločenské iniciatívy a politické hnutia a strany, ktoré usilovali o zavŕšenie národno-emancipačných cieľov slovenského národa a jeho začlenenie do rodiny európskych a svetových štátov ako rovnocenného partnera.

Na túto tradíciu nadväzuje i súčasná redakcia Literárneho týždenníka, ktorá sa usiluje zverejňovať príspevky, prehlbujúce národné vedomie a demokratické vnímanie súčasnej slovenskej spoločnosti, poznanie našej histórie a jej osobností, základné atribúty nášho národného života a tvorbu i šírenie slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, kultúry a nášho umenia, vedy, ako aj šíriť samostatné myslenie, neskreslenú informovanosť a demokratické hodnoty v súčasných zložitých a neraz protikladných časoch, v ktorých, žiaľ, pokračuje aj spochybňovanie historicky významných udalostí smerujúcich k vzniku slovenskej štátnosti, médií, združení a osobností, ktoré sa o ne pričinili.

Týka sa to aj diskriminácie Literárneho týždenníka v oblasti jeho dotačnej podpory ako média bojujúceho o obnovu vedomia suverénneho občana, národa a štátu v kontexte nášho začlenenia do demokratickej rodiny štátov Európskej únie a sveta.

Z uvedeného dôvodu, a najmä preto, aby sme podnietili diskusiu o spomenutých výročiach, o hodnotách, ktoré reprezentujú náš národ i súčasnú slovenskú spoločnosť, sme pripravili anketu. Na jednotlivé anketové otázky môžete odpovedať v rozsahu asi 1 normalizovanej strany (1 800 znakov vrátane medzier) a svoje odpovede nám poslať na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.sk. Odpovede zverejníme v tlačenom Literárnom týždenníku, resp. na jeho webovej stránke.

1. Čo pre vás predstavuje vznik a existencia samostatnej demokratickej Slovenskej republiky?

2. Ako vnímate poslanie Literárneho týždenníka, akým témam by sa náš/váš časopis mal venovať a v čom by sa mal skvalitniť?

3. V čom vidíte zástoj a poslanie súčasného slovenského spisovateľa, umelca a vedca a Spolku slovenských spisovateľov – našej najstaršej a najpočetnejšej spisovateľskej organizácie – v podpore súčasnej literatúry, umenia, kultúry a spoločenského života?

Ďakujeme za odpovede aj za dlhodobú podporu, ktorú si vážime.

Za redakciu Literárneho týždenníka

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor

 

ELEKTRONICKÝ FORMULÁR

ANKETA LT – 30. výročie vzniku samostatnej SR

(Údaje označené symbolom * sú povinné. Stačí vyplniť aj jednu z odpovedí. E-mailové adresy anktetárov vzhľadom na ochranu osobných údajov nebudú zverejnené.)

Zvoľte súbor

Možnosť odpovedať na e-mail Literárneho týždenníka

Odpovede na otázky môžete poslať aj štandardným spôsobom na e-mail Literárneho týždenníka (literarny.tyzdennik@gmail.com). Takisto, prosíme, dodržte rozsah na jednu odpoveď max. 1 normostranu (do 1 800 znakov vrátane medzier).