Únia žien Slovenska o postavení žien s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou (11. 7. 2018)

Únia žien Slovenska o postavení žien s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou (11. 7. 2018)

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (piata zľava) so zástupkyňami Únie žien Slovenska (UŽS). Predsedníčka UŽS Irena Belohorská druhá sprava (vpredu). Foto. MK SR

 

Ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková sa 11. 7. 2018 stretla s užším vedením Únie žien Slovenska, ktoré ju informovalo o plánovaných podujatiach v jednotlivých regiónoch v druhom polroku. Pritom otvorene diskutovali o postavení žien v súčasnej spoločnosti, ale aj o úlohe médií v jeho prezentácii.

 

Irena Belohorská, predsedníčka Správnej rady a štatutárka ÚŽS, predstavila plán podujatí, ktoré reflektujú aj oslavy 100. výročia spoločnej Česko-slovenskej republiky a požiadala ministerku o záštitu. Pripravované podujatie, ktoré bude venované podpore folklóru a tradíciám, predstavia verejnosti a médiám už v auguste t. r. v Bratislave.

Združenie s takmer 12 000 členkami

Ako informovali ministerku zászupkyne ÚŽS, táto nezávislá mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou združuje ženy od 16 rokov a v súčasnosti má takmer 12 000 členiek registrovaných v ôsmich krajských organizáciách – v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove a v Košiciach. Vďaka tomu nielen zbierajú podnety a v rámci možností organizácie pripravujú riešenia podľa potrieb regiónov. Krajské predsedníčky upriamili pozornosť napríklad na potrebu denných táborov pre deti  zo sociálne slabších rodín práve v čase letných prázdnin.

Podpora úsilia o vytváranie možností
pre plnohodnotnú sebarealizáciu ženy

Na stretnutí zástupyne ÚŽS s ministerkou otvorene diskutovali o postavení žien v súčasnej spoločnosti, ale aj úlohe médií v informačnej dobe, ktorá ovplyvňuje celé rodiny. „Usilujem sa zlepšovať postavenie žien v spoločnosti a podporovať ich rozvoj“, zdôraznila I. Belohorská.

Ľubica Laššáková privítala ich aktivity a podporila úsilie o vytváranie priestoru pre všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy a priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote aj prostredníctvom činnosti tejto neziskovej mimovládnej organizácie.

 

(Komunikačný odbor MK SR)

 

---

Bibliografický odkaz:
Komunikačný odbor MK SR (autor): Pocta maestrovi Chudíkovi. In: MK SR [online]. Uverejnené: 11. 7. 2018. Dostupné na internete: <
TU>.