Stanovisko zo sesterského ústavu v Prahe – K zrušeniu výskumného Ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave

Stanovisko zo sesterského ústavu v Prahe – K zrušeniu výskumného Ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave

Jsem pamětníkem vývoje zemědělského ekonomického výzkumu jak v rámci bývalého Československa do roku 1992, tak i po rozdělení republiky. To znamená po zrušení bývalého federálního Výzkumného ústavu ekonomicky zemědělství a výživyv Praze a ustavení dvou samostatných republikových výzkumných ústavů v Česku a na Slovensku. Přičemž na Slovensku historie pokračovala v již dříve fungujícím ústavu, který v roce 2019 oslavil své stoleté výročí. Formální oddělení však spíše povzbudilo a rozšířilo vzájemné vztahy obou ústavů, ať již ve formě členství ve vědeckých a redakčních radách, či v podobě prakticky každoročně pořádaných seminářů, workshopů a výměny zkušeností střídavě v obou republikách. Měli a máme si v odborných otázkách stále mnohé co diskutovat, protože struktura českého a slovenského zemědělství je v rámci EÚ, ale i v bývalých socialistických zemí a tzv. V4 naprosto ojedinělá. O to významnější se stávaly nejen výměny výzkumných poznatků, přístupů k modelování apod., ale i přístupy k aktivitám obou ústavů, které jsou spojeny s analyticko-poradenskou činností ve prospěch ministerstev zemědělství, dalších státních institucí a v neposledním řadě i nevládních organizací obou agrárních sektorů. Zejména jde o podporu příprav zemědělské politiky v rámci Společné zemědělské politiky EÚ. To vše s využitím jedinečného datového fondu FADN, zajišťovaného oběma ústavy. Ale také s využitím výsledků vlastního výzkumu, či transferu výsledků základního výzkumu univerzit apod. Jen takový přístup zajišťuje vyšší odbornou úroveň a do značné míry i nezávislost analyticko-poradenské činnosti podobných ústavů pro centrální instituce. Troufám si říci, že v českém prostředí potřeba a nezastupitelnost takové činnosti zejména pro Ministerstvo zemědělství ČR roste. Proto jsem velmi překvapen rozhodnutím na Slovensku, které podle mého názoru může kontinuitu potřebného aplikovaného výzkumu a navazujících analyticko-poradenských činností nejen vážně narušit, ale dokonce i zrušit. To si rozhodně budoucí potřeby a budoucí odběratelé příslušných výstupů nezaslouží! Nebo se bude muset znovu založit nový VÚEPP?

 

Doc. Ing. TOMÁŠ DOUCHA, CSc., výzkumný pracovník Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Praha, bývalý ředitel předchozího Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, Praha

 

* OTVORENÝ LIST MINISTROVI PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR – K zrušeniu výskumného Ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave – ZÁSTUPCOVIA SIGNATÁROV očakávajú osobné STRETNUTIE S MINISTROM

* STANOVISKÁ K zrušeniu Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave k 31. 12. 2021 – VÝSTUPY Z ANKETY