OTVORENÝ LIST MINISTROVI PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR – K zrušeniu výskumného Ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave – ZÁSTUPCOVIA SIGNATÁROV očakávajú osobné STRETNUTIE S MINISTROM

OTVORENÝ LIST MINISTROVI PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR – K zrušeniu výskumného Ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave –  ZÁSTUPCOVIA SIGNATÁROV očakávajú osobné STRETNUTIE S MINISTROM

Poprední poľnohospodárski experti sa podpisujú a vyjadrujú v otvorenom liste ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR K ZRUŠENIU VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU EKONOMIKY POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA V BRATISLAVE k 31. 12. 2021. Pritom ústav iba pred dvoma rokmi oslávil svoje 100 ročné jubileum. Na fotgeafii je budova Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave (Zdroj: NPPC-VUEP).

 

***

Vážený pán
JUDr. SAMUEL VLČAN
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

V Bratislave, 12. 12. 2021

 

Vážený pán minister,

medzi slovenskými poľnohospodármi a potravinármi sa neformálne šíri informácia, že Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorý v súčasnosti pôsobí v zostave Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, posledným dňom roka 2021 svoju existenciu končí. Niektorí pracovníci ústavu a činnosti, ktoré vykonávajú, majú prejsť do organizačnej štruktúry rezortného ministerstva.

Ústav so 100-ročnou tradíciou služby pre agrárne odvetvie a jeho verejnú správu, ktorú vykonával v úzkom kontakte s praxou a akademickou sférou, má odrazu skončiť. Ťažká rana pre všetkých, ktorí sme sa usilovali, aby bol ústav skutočným vedeckým pracoviskom s medzinárodnou reputáciou a metodológiou európskej úrovne, tvoriacim kvalitné výstupy na rozhodovanie štátnej správy pri tvorbe agrárnej politiky a legislatívnych podmienok na rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva v SR. Nie je tu miesto na vymenúvanie starých zásluh, ale treba si spomenúť na obdobia prechodu sektora k trhovej ekonomike alebo obdobie príprav na vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ), keď ústav nenahraditeľným spôsobom prispel k príprave strategických dokumentov, predvstupových negociácií a prístupovej zmluvy a tiež k poradenstvu pri transformácii podnikov. Netreba tiež pripomínať, že inštitucionálne postavenie ústavu umožňovalo medzinárodnú vedeckú spoluprácu, podporu z európskych a iných grantových zdrojov a rozvoj samotnej vedeckej disciplíny -- odvetvovej ekonomiky poľnohospodárstva. Všetok výskum a analýzy pre vedenie rezortu sa v ústave opierali o spoluprácu s podnikovou praxou, poznatky a skúsenosti praktikov a, samozrejme, o rozsiahle bázy ekonomických a výrobných údajov, čerpaných z podnikových informačných systémov.

Žiada sa preto prinajmenšom, aby sa poľnohospodárska odborná verejnosť a odvetvová samospráva dozvedeli dôvody pre toto rozhodnutie. Sme toho názoru, aby vedenie ministerstva prehodnotilo uvedené rozhodnutie a ponechalo VÚEPP v Bratislave svoju samostatnosť na takej úrovni, ako je zabezpečená činnosť podobných pracovísk v rámci V4. Súčasné obdobie nastoľuje pre agrorezort a slovenský vidiek nové výzvy ako sú: vízia rozvoja pôdohospodárstva, klimatické zmeny, pandémia Covid-19, potravinová bezpečnosť, zabezpečenie zdravej výživy obyvateľstva a iné, ktoré bude nutné riešiť spoločne s ostatnými krajinami EÚ. Bez funkčného samostatného vedeckého pracoviska splnenie týchto úloh bude ohrozené. Uvedené rozhodnutie by malo vychádzať z podrobnej analýzy a racionálnych argumentov podporujúcich toto riešenie. Subjektívnosť pohľadu na inštitucionálnu reštrukturalizáciu a pokusy o účelové reformy vedeckovýskumnej základne sú nebezpečným precedensom do budúcnosti. Dúfame, že prehodnotíte toto rozhodnutie.

Veríme pán minister, že naše obavy zvážite. Očakávame Vaše osobné stretnutie so zástupcami signatárov tohto listu.

 

Želáme Vám pevné zdravie.

 

Podpísaní signatári listu v. r.:

Zoltán Černák – hovorca signatárov, Jozef Artim, Peter Baco, Branislav Becík, Mária Behanovská, Vincent Bíroš, Gejza Blaas, Stanislav Buchta, Elemír Foltín, Rudolf Haspra, Juraj Hraško, Mária Kadlečíková, Pavbol Koncoš, Jaroslav Korbíni, František Kuzma, Ladislav Lysák, František Mach, Silvia Matúšová, Július Medveď, Peter Patúš, Daniel Poturnay, Štefan Stančík, Eduard Šebo, Vojtech Tĺčik

 

***

* STANOVISKÁ K zrušeniu Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave k 31. 12. 2021 – VÝSTUPY Z ANKETY

* Stanovisko zo sesterského ústavu v Prahe – K zrušeniu výskumného Ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave