Milan Majtán (* 3. 5. 1934 vo Vrútkach – † 30. 6. 2018 v Bratislave)

Milan Majtán (* 3. 5. 1934 vo Vrútkach – † 30. 6. 2018 v Bratislave)

PhDr. Milan Majtán, DrSc., slovenský jazykovedec nestor systematického výskumu vlastných mien na Slovensku, dlhoročný pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (SAV), publicista, popularizátor historickej i súčasnej slovenčiny a organizátor vedeckého života na Slovensku, predovšetkým v oblasti onomastiky, sa narodil 3. mája 1934 vo Vrútkach (okr. Martin). Vyrastal vo Zvolenskej Slatine (od roku 1945).

Štúdia, vzdelanie

Maturoval na zvolenskom gymnáziu (1953). Absolvoval odbor slovenský jazyk na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave (1953 – 1957). Získal vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc., 1965), obhájením dizertačnej práce o vrchárskom hontiansko-novohradskom nárečí, akademický titul doktor filozofie (PhDr., 1966) a vedeckú hodnosť doktora filologických vied (DrSc., 1995), obhájením práce Z lexiky slovenskej toponymie.

Pôsobenie, povolanie, zamestnanie

Pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu – Jedenásťročnej strednej škole v Bratislave-Petržalke (1957 – 1961), pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV v Bratislave (1961 – 1966). Pracoval v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV (ďalej JÚ ĽŠ) v Bratislave – ako štipendista, vedecký ašpirant, vedecký asistent, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník (1967 – 2008), vedúci oddelenia dejín slovenčiny (1984 – 2008), zástupca riaditeľa (1995 – 1999). Pôsobil na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (1998 – 2000). Bol tajomníkom (1964 – 1983) a predsedom Slovenskej onomastickej komisie (1984 – 2001), členom predsedníctva Onomastickej komisie ČSAV (1984 – 1992). Bol členom Názvoslovnej komisie Ministerstva vnútra SSR (od r. 1970) a členom Názvoslovnej komisie Slovenského úradu geodézie a kartografie a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, predsedom subkomisie pre geografické názvy na území Slovenska, predsedom Názvoslovnej komisie ÚGKK SR (1992 – 2001). Bol tajomníkom Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV (1971 – 1972), vedeckým tajomníkom Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV (1972 – 1976). Bol členom Medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov (od 1976), členom Ústrednej jazykovej rady Ministerstva kultúry SR (1996 – 2013). Vo funkcii školiteľa diplomantov, vedeckých ašpirantov a doktorandov sa zapájal do výchovy mladých adeptov slovakistiky (od 1998) na Pedagogickej fakulte v Nitre, na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove a na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Angažoval sa aj v organizovaní slovenských onomastických konferencií a ďalších vedeckých podujatí, prednášal na mnohých domácich i zahraničných konferenciách a sympóziách a na medzinárodných kongresoch (Moskva, Kyjev, Lipsko, Sofia, Klagenfurt, Krakov, Poznaň, Gdaňsk, Lodž, Lublin, Opole a i.). Bol autorom, spoluautorom, zostavovateľom či editorom desiatok odborných publikácií, ako aj autorom stoviek vedeckých štúdií a odborných článkov, publikovaných i v zahraničných časopisoch a zborníkoch. Jeho práce zaznamenávali ohlas aj v zahraničí, čo dokladajú stovky citácií. Zomrel 30. 6. 2018 v Bratislave.

Jazykovedná činnosť

Ako jazykovedec pracoval hlavne v oblasti onomastiky, výskumu dejín slovenského jazyka a dialektológie. Svoju vedeckú činnosť zameral najmä na oblasť výskumu slovenských nárečí, vývinu a dejín slovenčiny, výskum slovenských geografických názvov a základný i aplikačný výskum vlastných mien a slovenských priezvisk. Najprv pracoval v dialektologickom oddelení JÚ ĽŠ SAV, kde sa zúčastňoval na príprave prvého, fonetického zväzku Atlasu slovenského jazyka (1968). Po tom, ako prešiel do oddelenia dejín slovenčiny (1965), sa zameral na výskum vlastných mien, najmä geografických názvov, ale aj osobných mien.

Výskum slovenských geografických názvov

Výskum slovenských geografických názvov viedol od roku 1964. V oddelení dejín slovenčiny JÚ ĽŠ SAV sa nachádza vzácny materiál, obsahujúci toponymický materiál z celého slovenského jazykového územia. Názvy sa získavali súpisnou akciou uskutočnenou (1966 – 1975), z diplomových a seminárnych prác poslucháčov filozofických a pedagogických fakúlt (1965 – 1975), z kolektívnych terénnych výskumov o heuristickom výskume vlastných mien (1973 – 1977) i z publikácií a časopisov, štúdií a článkov onomastických, jazykovedných, etnografických a i. (od 80. rokov 19. stor. do r. 1975), z ankety Slovenskej muzeálnej spoločnosti (z 90. rokov 19. stor., z viac ako 400 obcí), z katastrálnych máp a zo Základných máp ČSSR (1 : 10 000 a 1 : 50 000). Zozbieralo sa približne 250 000 názvov, ktoré sa pod vedením M. Majtána predbežne spracovali do dvoch tradičných lístkových kartoték (podľa abecedy a podľa okresov a obcí), heslára a pracovných máp pre Atlas slovenských terénnych názvov, ktorý mal byť prirodzenou súčasťou národného Slovenského onomastického atlasu. Rukopisný heslár obsahuje 42 803 hesiel, z toho osobitne je spracovaných 13 218 apelatív a adjektív z vlastných mien. Koncepciu pripravovaného slovníka predbežne publikoval v štúdii Slovníkovo-areálové spracovanie lexiky slovenských terénnych názvov (1983). Keďže tím, ktorý mal túto úlohu realizovať, bol poverený prípravou HSSJ, ďalšie spracovávanie od 80. rokov ustupovalo do pozadia. Napriek tomu sa urobilo množstvo sond do tohto materiálu. V niekoľkých štúdiách sa analyzovali jednotlivé slová, slovné základy, odvodené slová, slovné čeľade a významové skupiny, ktoré možno nájsť zhrnuté v jeho monografii Z lexiky slovenskej toponymie (1996). Napísal aj dnes už klasické príručky o novšom vývine názvov obcí na Slovensku: Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto rokov (1972), ktorá našla široký ohlas nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a ktorú neskôr aktualizoval, aby vydal jej novú verziu pod názvom Názvy obcí Slovenskej republiky – Vývin v rokoch 1773 – 1997 (1998). Začiatkom osemdesiatych rokov pripravil a vydal v spolupráci s českými jazykovedcami I. Luttererom a R. Šrámkom prácu o vzniku, vývoji a etymológii takmer 1 200 zemepisných názvov, ktorá vyšla pod názvom Zeměpisná jména Československa (1982) a do ktorej spracoval vyše 370 názvov zo Slovenska, nielen názvov miest, ale aj terénnych názvov a názvov vodných tokov. Bol spoluzostavovateľom dvoch zväzkov Prameňov k dejinám slovenčiny (1. zv., 1992, s J. Skladanou; 2. zv., 2002, s T. Lalíkovou).

Historický slovníka slovenského jazyka

Od roku 1984 sa ako spoluautor, vedúci autorského kolektívu a vedecký redaktor významnou mierou pričinil o spracovanie, dokončenie a vydanie monumentálneho diela slovenskej jazykovedy – Historického slovníka slovenského jazyka (ďalej HSSJ), ktorý vyšiel vo vydavateľstve SAV Veda v siedmich zväzkoch v rokoch 1991 – 2008. M. Majtán viedol autorský kolektív HSSJ až do záverečného spracovania a  vydania všetkých jeho zväzkov (pred ním ho viedli I. Kotulič, 1981 – 1983, a Š. Peciar, 1973 – 1980). V internej redakcii slovníka boli v prvom a druhom zväzku M. Majtán, V. Blanár, I. Kotulič a Š Peciar, v treťom a štvrtom zväzku M. Majtán, V. Blanár, I. Kotulič a M. Majtánová, od piateho zväzku M. Majtán, R. Kuchar a J. Skladaná. Podľa údajov JÚ ĽŠ SAV slovník na 4 322 stranách spracúva v 47 330 heslových statiach viac ako 70 000 slov (lexikálnych jednotiek) v kontextoch, vykladajú sa ich významy, gramatické charakteristiky, genetické, zemepisné a štylistické začlenenie do slovnej zásoby slovenčiny, lexikalizované slovné spojenia a frazémy doložené niekoľkými stovkami tisícov dokladov z rukopisných aj tlačených slovenských jazykových pamiatok spočiatku v minimálnych, neskôr aspoň v pomerne primeraných kontextoch. HSSJ po prvý raz v dejinách slovenčiny podáva pomerne podrobný obraz o rozsahu a členení slovnej zásoby jazyka slovenskej národnosti v predspisovnom období., t. j. od 11. stor., až po koniec 18. stor. Slovník zachytáva pomerne podrobný obraz o rozsahu a členení slovnej zásoby kultúrnej, kultivovanej podoby slovenčiny, ako je doložená v rukopisných i tlačených jazykových pamiatkach a poskytuje spoľahlivý základ aj pre ďalší výskum vývinu slovenskej historickej slovnej zásoby a vnútorných i vonkajších dejín slovenského jazyka.

Hydronymia slovenských tokov

Pod vedením M. Majtána od roku 1977 prebiehal na Slovensku aj výskum a spracovanie hydronymie podľa jednotlivých povodí veľkých tokov v rámci projektu Hydronymie Slovaciae, ktorý sa stal súčasťou medzinárodného projektu Hydronymia Europaea. M. Majtán bol spoluautorom vedeckých monografií o názvoch riek: Gewässernamen im Flussgebiet des Dunajec – Nazwy wodne dorzecza Dunajca (1998, spoluautor K. Rymut), v ktorej sa samostatne spracúva slovenská časť povodí Dunajca a Popradu, Hydronimia dorzecza Orawy (Hydronymia povodia Oravy, 2006, takisto s K. Rymutom), ktorá vyšla v Polsku, a Hydronymia povodia Ipľa, 1999, spoluautor P. Žigo). Známe boli jazykovedné aktivity M. Majtána v názvoslovných komisiách rezortu vnútra a rezortu geodézie a kartografie.

Náčrt perspektív výskumu dejín slovenčiny

M. Majtán načrtol v článkoch Stav a perspektívy výskumu dejín slovenčiny (1995) a Perspektívy rozvoja slovenskej onomastiky (2007) aj ďalšie úlohy oddelenia dejín slovenčiny, ktoré bolo od r. 2010 premenované na oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymologie, ako napr. lexikografické spracovanie bernolákovskej a štúrovskej slovenčiny, akademické dejiny spisovnej slovenčiny, etymologický slovník, spracovanie väčších individuálnych i kolektívnych syntetizujúcich a analytických monografických diel, sprístupňovanie významných jazykových pamiatok v ďalších zväzkoch Prameňov k dejinám slovenčiny, príp. spracovanie historickej lexiky v slovníku tezaurovského typu.

Vedecká popularizácia slovenčiny

M. Majtán sa osobitne zaslúžil o vedeckú popularizáciu slovenčiny medzi širokými vrstvami obyvateľstva a starostlivosť o slovenský jazyk vo verejnom priestore. Verejnosť ho pozná najmä vďaka popularizačným a populárnym publikáciám o krstných (rodných) vlastných menách Meno pre naše dieťa (1983, 1985, 1993, spoluautor Milan Považaj) či Vyberte si meno pre svoje dieťa (1998, spoluautor M. Považaj), ktorá je dodnes smerodajnou pomôckou pri zápise rodných mien do matrík, a popularizačnej publikácii Naše priezviská (2014). Publikoval v slovenských odborných časopisoch Kultúra slova, Slovenská reč, Slavica Slovaca, Historická revue, História: Revue o dejinách spoločnosti, Pamiatky a múzeá: Revue pre kultúrne dedičstvo, ale aj v Slovenských národných novinách či v Literárnom týždenníku, kde uverejnil napr. príspevky Politika a prechyľovanie priezvisk v slovenčine, (LT 42/1995), Veľkomoravské dedičstvo v slovenských osobných menách (LT 31/1995) a i. V LT vyšli aj rozhovory s ním pod názvom Kontinuita jazyka a dejín – Hovoríme s jazykovedcom Milanom Majtánom (LT 4/1991; zhováral sa Ivan Stadtrucker) či Rozhovor s jazykovedcom Milanom Majtánom pri príležitosti 80. narodenínSpoľahlivý základ pre výskum, spisovateľov i kultúrnu verejnosť (LT 23 – 24/2014; zhováral sa Miroslav Kazík). Bol aj spoluautorom hesiel štyroch zväzkov Encyclopaedia Beliana (2001, 2003, 2005, 2010).

Ocenenia

Za svoje vedecké a popularizačné aktivity bol M. Majtán ocenený viacerými významnými vyznamenaniami a cenami. Bol nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania Pribinovho kríža II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky (2007), Ceny SAV za popularizáciu vedy: za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť (2014), Ceny SAV za vedeckovýskumnú prácu na 7. zväzku Historického slovníka slovenského jazyka (2009) a Ceny Jednoty tlmočníkov a prekladateľov v Prahe za to isté dielo (vedúci autorského kolektívu, 2010), Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť za rok 1988 (1998), prémie Literárneho fondu M. Majtánovi a kolektívu za dielo Historický slovník slovenského jazyka 4 (vedúci kolektívu, 1996), Striebornej čestnej plakety Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, Čestnej medaily Mateja Bela za zásluhy v historických vedách a titulu Najlepší pracovník rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie (1984).

 

DIELA

Odborná literatúra (výber)

 • Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto rokov. 1. vyd. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1972. 667 s.
 • KOLÁRIKOVÁ, Zdenka  – MAJTÁN, Milan: Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie , 1979. 50 s.
 • LUTTERER, Ivan – ŠRÁMEK, Rudolf – MAJTÁN, Milan: Zeměpisná jména Československa. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1982. 373 s.
 • MAJTÁN, Milan – RYMUT, Kazimierz: Hydronimia dorzecza Orawy. Wrocław: Zakład narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictvo Polskiej akademiii nauk, 1985. ISBN 83-04-01727-X.
 • MAJTÁN, Milan – POVAŽAJ, Matej: Meno pre naše dieťa. 1 vyd. Bratislava: Obzor, 1983. 197 s.; 2. vyd. Bratislava: Obzor, 1985. 197 s.; 3. prepr. a dopl. vyd. Bratislava: Obzor, 1993. 225 s. ISBN 80-215-0222-3.
 • GREGOROVÁ, Mária – MALTÁN, Milan: Geografické názvy okresu Trnava. A3. 1. vyd. Bratislava: Slovenská kartografia S. l.: Slovenský úrad geodézie a kartografie v Bratislave [vyd.], 1985. 100 s.
 • BLICHA, Michal – MALTÁN, Milan: Úvod do onomastiky. 1. vyd. Košice: UPJŠ, 1986. 148 s.
 • Toponymický návod na používanie geografických názvov z územia Československej socialistickej republiky.  [Spoluspracovateľ Sekretariát Názvoslovnej komisie pri Českom úrade geodetickom a kartografickom]. 1. vyd. Bratislava – Praha, Slovenský úrad geodézie a kartografie – Český úřad geodetický a kartografický v Slovenskej kartografii, 1987. 40 s.
 • Geografické názvy okresu Senica [mapa]: Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSSR. A 11 [Zdeňka Koláriková, Milan Majtán, Peter Polák]. 1. vyd. Bratislava: Slovenská kartografia S.l.: Slovenský úrad geodézie a kartografie [vyd.], 1989. 134 s. (+ 1 príl.). ISBN 80-85164-30-2.
 • Historický slovník slovenského jazyka. 1. zv. A – J. 1. vyd. [Red. M. Majtán a kol.]. Vedúci autorského kolektívu M. Majtán; spoluautori V. Blanár, E. Jóna, I. Kotulič, E. Krasnovská, R. Kuchar, M. Majtán, M. Majtánová, Š. Peciar, B. Ricziová, J. Skladaná. Bratislava: Veda, 1991. 536 s. ISBN 80-224-0228-1, 80-224-0378-4 (súbor).
 • Historický slovník slovenského jazyka. 2. zv. K – N. [Red. M. Majtán a kol.]. Vedúci autorského kolektívu M. Majtán; spoluautori V. Blanár, I. Kotulič, E. Krasnovská, R. Kuchar, M. Majtán, M. Majtánová, B. Ricziová, J. Skladaná. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1992. 616 s. ISBN 80-224-0385-7.
 • Toponymický návod pre vydavateľov kartografických a iných diel. [Spracoval so sekretariátom Názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky s prispením členov Názvoslovnej komisie]. 1. vyd. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v Geodetickom a kartografickom ústave 1993. 32 s. – Angl. znenie publikácie: Toponymic Guidelines for map and other editors. 1. vyd. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v Geodetickom a kartografickom ústave 1993. 40 s.; Toponymický návod pre vydavateľov kartografických a iných diel. [Spracovali: Milan Majtán a kol.]. 2. aktualizované vyd. Bratislava: Geodetický a kartografický ústav, 1996. ISBN 80-85672-27-8. 28 s.; Spoluautori M. Kováčová, M. Považaj. 3. preprac. vyd. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 1999. 52 s.; Spoluautori M. Kováčová, E. Miklušová, M. Považaj. 4. preprac. vyd. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2010. 38 s. ISBN 978-80-85672-93-0.
 • HAJČÍKOVÁ, Marta – MAJTÁN, Milan: Geografické názvy okresu Svidník. 1. vyd. Bratislava: Geodetický a kartografický ústav Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR [vyd.], 1993. 79 s. ISBN 80-85672-04-9.
 • KUBALJAKOVÁ, Alena – MAJTÁN, Milan: Geografické názvy okresu Zvolen. 1. vyd. Bratislava: Geodetický a kartografický ústav Bratislava : Úrad geodézie, kartografie a katastra SR [vyd.], 1993. 103 s. ISBN 80-85672-03-0.
 • Geografické názvy okresu Žilina. [Sprac.: Mária Klobošicová, Milan Majtán]. 1. vyd. Bratislava: Geodetický a kartografický ústav Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky [vyd.], 1994. 82 s. ISBN 80-85672-19-7. [Abec. zozn. štandardiz. a neštandardiz. náz., res. angl., zoz. náz. katastrálnych území].
 • Historický slovník slovenského jazyka. 3. zv. O – P (pochytka). [Red. M. Majtán a kol.]. Vedúci autorského kolektívu M. Majtán; spoluautori V. Blanár, I. Kotulič, M. Kováčová, E. Krasnovská, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtán, M. Majtánová, D. Ondrejkovičová. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1994. 656 s. ISBN 80-224-0429-2, 80-224-0378-4 (sub.).; 2. nezm. vyd. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 9788022410649. 653 s.
 • Historický slovník slovenského jazyka. 4. zv. P (poihrať sa – pytlovať). [Red. M. Majtán a kol.]. Vedúci autorského kolektívu M. Majtán; spoluautori M. Kováčová, E. Krasnovská, T. Laliková, M. Majtán, M. Majtánová, D. Ondrejkovičová, B. Ricziová, J. Skladaná. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1995. 584 s. ISBN 80-224-0432-2. 
 • Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1996. 192 s. ISBN 80-224-0480-2.
 • Názvy obcí Slovenskej republiky: Vývin v rokoch 1773 – 1997. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1998. 600 s. ISBN 978-80-224-0530-2.
 • MAJTÁN, Milan – POVAŽAJ, Matej: Vyberte si meno pre svoje dieťa. Bratislava: Art Area 1998. 344 s. ISBN 80-88879-48-5.
 • MAJTÁN, Milan – RYMUT, Kazimierz: Gewässernamen im Flussgebiet des Dunajec (Nazwy wodne dorzecza Dunajca). 1998.
 • MAJTÁN, Milan – ŽIGO, Pavol: Hydronymia povodia Ipľa. 1. vyd. Bratislava: Kartprint, 1999. 116 s. ISBN 80-88870-12-7.
 • Historický slovník slovenského jazyka. 5. zv. R – rab. – Š – švrkotať. [Red. M. Majtán]. Vedúci autorského kolektívu M. Majtán; spoluautori M. Gigerová, M. Kováčová, E. Krasnovská, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, J. Skladaná. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2000. 692 s. ISBN 80-224-0628-7.
 • Ako postupovať pri výklade pôvodného významu priezviska. In: Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí. 1. Zost. M. Šišmiš. Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 2004, s. 88 – 90. ISBN 80-968717-6-5.
 • Historický slovník slovenského jazyka. 6. zv. T – V. [Ved. red. M. Majtán]. Vedúci autorského kolektívu M. Majtán; spoluautori: M. Giger, A. Hríbiková, M. Kováčová, E. Krasnovská, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, A. Osadská, M. Sitárová, J. Skladaná, I. Valentová. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2005. 700 s. ISBN 80-224-0862-X.
 • MAJTÁN, Milan – RYMUT, Kazimierz: Hydronymia povodia Oravy. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2006. 205 s. ISBN 80-224-0906-5.
 • Lexika slovenských terénnych názvov (História a perspektíva spracovania). In: Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie Trnava 12. – 14. 9. 2007. Zost. J. Hladký – I. Valentová. Bratislava – Trnava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity – Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2010, s. 27 – 30. ISBN 978-80-224-1126-4. – Tamže: Na úvod [s.7].
 • Historický slovník slovenského jazyka. 7. zv. Z – Ž. Dodatky. Ved. red. M. Majtán. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2008. 542 s. ISBN 978-80-224-1003-8 (7. zv.). ISBN 80-224-0378-4 (súbor).  (vedúci autorského kolektívu M. Majtán; spoluautori M. Giger, M. Kováčová, E. Krasnovská, T. Laliková, R. Kuchar, M. Majtán, R. Ondrejková, M. Sitárová, A. Szabová, J. Skladaná, I. Valentová).
 • Naše priezviská. Bratislava: Veda Slovenská akadémia vied, 2014. 1. vyd. ISBN 978-80-224-1357-2. 195 s.

 

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Bibliografický prehľad slovenskej onomasticky za roky 1965 – 1977. [Zost.: Milan Majtán]. Banská Bystrica, Pedagogická fakulta 1978. 44 s.
 • Bibliografický prehľad slovenskej onomastiky za roky 1918 – 1964. [Zost.: Ladislav Dvonč, Milan Majtán]. Prešov, Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, 1980. 32 s.
 • Pramene k dejinám slovenčiny. Zv. 1. [Zost.: Milan, Majtán, Jana Skladaná]. Bratislava, Veda 1992. 397 s. [Reg. miestny a chronologický].
 • Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti: Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica, 3. – 5. septembra 1996). [Zostavili Pavol Odaloš a Milan Majtán]. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 1996. 285 s. ISBN 80-8055-002-6.
 • Pramene k dejinám slovenčiny. Zv. 2 / [Zost.: Tatiana Lalíková, Milan Majtán]. Bratislava, Veda 2002. 276 s., obraz. príl. ISBN 80-224-0706-2.
 • Staršie slovenské názvy obcí Slovenskej republiky: Geografické názvoslovné zoznamy OSN
 • Slovenskej republiky: Un gazetteers of geographical names of the Slovak republic; A 46. [Zostavovateľ]. 1. vyd. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 2003. 128 s. ISBN 80-85672-69-3.

 

OCENENIA

 • Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky (2007)
 • Cena SAV za popularizáciu vedy: za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť (2014)
 • Cena SAV za vedeckovýskumnú prácu na 7. zväzku Historického slovníka slovenského jazyka (2009)
 • Cena Jednoty tlmočníkov a prekladateľov v Prahe za 7. zväzok Historického slovníka slovenského jazyka (vedúci autorského kolektívu, 2010)
 • Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť za rok 1988 (1998)
 • Prémia Literárneho fondu M. Majtánovi a kolektívu za dielo Historický slovník slovenského jazyka 4 (vedúci kolektívu, 1996).
 • Strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách (1984)
 • Čestná medaila Mateja Bela za zásluhy v historických vedách (1984)
 • Titul Najlepší pracovník rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie (1984)

 

Z literatúry spracoval ŠTEFAN CIFRA
 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

 • BLANÁR, Vincent: Milanovi Majtánovi k sedemdesiatke. In: Slovenská reč [online], 2004, roč. 69, č. 3, s. 173 – 175.
 • Majtán, Milan. In: Bibliografia dejín Slovenska: Historický ústav SAV  [online]. [Citované 25. 1. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Majtán, Milan. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 9. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Majtán, Milan. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 9. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Majtán, Milan. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 9. 7. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Milan Majtán. In: BEHÝLOVÁ, Júlia: Slovenskí jazykovedci: Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001 – 2005). 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV), 2009. ISBN 978-80-224-1063-2. (509 s.), 253 – 256.
 • Milan Majtán. In: BEHÝLOVÁ, Júlia: Slovenskí jazykovedci: Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2006 – 2010). 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV), 2014. ISBN 978-80-224-1403-6. (576 s.), s. 285 – 289.
 • Oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV: Minulosť, súčasnosť a perspektívy oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie. In: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Dostupné na internete: <TU>.
 • POVAŽAJ, Matej: Významné životné jubileum PhDr. Milana Majtána, DrSc. In: Kultúra slova [online], 2004, roč. 38, č. 3, s. 171 – 174. Dostupné na internete: <TU>.
 • Rozhovor s jazykovedcom MILANOM MAJTÁNOM pri príležitosti jeho 80. narodenín: Spoľahlivý základ pre výskum, spisovateľov i kultúrnu verejnosť (zhováral sa Miroslav Kazík). In: Literárny týždenníka,  č. 23 – 24, 2014, s. 1., 2. ISSN 0862-5999.
 • SKLADANÁ, Jana: Životné jubileum Milana Majtána. In: Slavica Slovaca [online], 2004, roč. 39, č. 2, s. 171 – 172. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Slová Uhor a Maďar v staršej slovenčine. In: Franz Liszt a jeho domovina. Franz Liszt und seine Heimat die Slowakei. I. konferencia o Franzovi Lisztovi zo strany Slovenska, Bratislava 2007. I. Konferenz über Franz Liszt seitens der Slowakei, Bratislava 2007 [online]. Bratislava: Slovenská biologická spoločnosť SAV, Lisztova spoločnosť na Slovensku 2007, s. 29 – 36. ISBN 978-80-969225-6-7.      
 • Slovák – starý Slovák. In: Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno. [Zost.: R. Marsina – P. Mulík]. Martin: Matica slovenská 2009, s. 102 – 105. ISBN 978-80-7090-940-9.
 • ŽIGO, Pavol: Životné jubileum Milana Majtána. In: Jazykovedný časopis [online]., 2004, roč. 55, č. 1, s. 63 – 65. Dostupné z internetu: <TU>.