Zomrel významný slovenský jazykovedec Milan Majtán

Zomrel významný slovenský jazykovedec Milan Majtán

PREČÍTAJTE SI reprezentatívny medailón: Milan Majtán (* 3. 5. 1934 vo Vrútkach – † 30. 6. 2018 v Bratislave)

 

Významný slovenský jazykovedec PhDr. MILAN MAJTÁN, DrSc. (* 3. 5. 1934 vo Vrútkach, okr. Martin), nestor systematického výskumu vlastných mien na Slovensku a dlhoročný pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚ ĽŠ SAV) zomrel 30. júna v Bratislave vo veku 84 rokov. TASR o tom informoval predseda Slovenskej onomastickej komisie pri JÚ ĽŠ SAV a vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry na Trnavskej univerzite Juraj Hladký. Rozlúčka s M. Majtánom sa uskutočnila v úzkom kruhu rodiny 4. 7. t. r. v Bratislave.

***
Milan Majtán pracoval hlavne v oblasti onomastiky, výskumu dejín slovenského jazyka a dialektológie. Verejnosť ho pozná najmä vďaka publikáciám o vlastných menách Meno pre naše dieťa (1983, 1985, 1993, spoluautor Milan Považaj) či Vyberte si meno pre svoje dieťa (1998, spoluautor M. Považaj), Názvy obcí na Slovensku za ostatných dvesto rokov (1972) či Názvy obcí v Slovenskej republike – Vývin v rokoch 1773 – 1997 (1998) a popularizačnej publikácii Naše priezviská (2014). Bol vedeckým redaktorom i vedúcim kolektívu Historického slovníka slovenského jazyka (I. až VII. časť – 1991 až 2008), spoluautorom ďalších vedeckých publikácií o názvoch riek (Hydronymia povodia Oravy, 2006, spoluautor Kazimierz Rymut; Hydronymia povodia Ipľa, 1999, spoluautor Pavol Žigo) a stoviek odborných článkov o odborných jazykovedných témach.
M. Majtán sa osobitne zaslúžil aj o vedeckú popularizáciu slovenčiny medzi širokými vrstvami obyvateľstva, bol prispievateľom odborných médií, ale aj Literárneho týždenníka, v časopise uverejnil napr. príspevky Politika a prechyľovanie priezvisk v slovenčine, (LT 42/1995), Veľkomoravské dedičstvo v slovenských osobných menách (LT 31/1995) a i., v LT 23 – 24/2014 sme s ním priniesli pri príležitosti jeho 80. narodenín rozhovor pod názvom Spoľahlivý základ pre výskum, spisovateľov i kultúrnu verejnosť (zhováral sa Miroslav Kazík).

Bol nositeľom Pribinovho kríža II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky (2007), Ceny SAV za popularizáciu vedy: za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť (2014), Ceny SAV za vedeckovýskumnú prácu na 7. zväzku Historického slovníka slovenského jazyka (2009) a Ceny Jednoty tlmočníkov a prekladateľov v Prahe za to isté dielo (vedúci autorského kolektívu, 2010), prémie Literárneho fondu M. Majtánovi a kolektívu za dielo Historický slovník slovenského jazyka 4 (vedúci kolektívu, 1996), Striebornej čestnej plakety Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách a Čestnej medaily Mateja Bela za zásluhy v historických vedách a i.

Slovenská kultúrna verejnosť a osobitne aj naša jazykovedná obec v PhDr. Milanovi Majtánovi, DrSc., stráca výnimočne erudovanú a tvorivú osobnosť, ktorej prínos pre našu jazykovedu, poznanie slovenskej reči i starostlivosť o ňu, je nezameniteľný.

V mene redakcie LT i vedenia Spolku slovenských spisovateľov vyjadrujeme rodine, priateľom i bývalým kolegom zosnulého hlbokú úprimnú sústrasť.

 

(Zdroje: TASR, Bratislava 5. 7, 2918, in: <TU>; LT 23 – 24/2014. s. 1; JÚĽŠ, in: <TU>, s. 285 – 289; Online katalóg SNK, in: <TU>.)

 

PREČÍTAJTE SI reprezentatívny medailón: Milan Majtán (* 3. 5. 1934 vo Vrútkach – † 30. 6. 2018 v Bratislave)