Štandardné nastavenia v textovom editore v počítači

22.01.2021 18:40

Pri písaní textu v textovom editore v počítači odporúčame zadať základné nastavenia strany, textu, písma a jazyka, vďaka ktorým sa dosiahne jeho lepšia spracovateľnosť pri redigovaní a zalamovaní, a takisto sa minimalizuje pravdepodobnosť prípadných neželaných chýb. Ide o tieto predvoľby:

1) NASTAVENIE STRANY: veľkosť a rozmer papiera: A4 (210 x 297 cm), okraje strany: 2,5 cm, hlavička a päta: 1,25 cm; 2) PÍSMO: Times New Roman, normálne, 12 bodov; 2) ODSEK: Zarovnanie textu: Vľavo; Zarážky textu vľavo a vpravo: 0 cm; Špeciálne odsadenie prvého riadku odseku: Nie je; medzery pred a medzery za riadkom: 0 pt (bodov); riadkovanie: Jednoduché (na výšku 1 riadku); zlomy riadkov a strán: Nijaká z možností; ODRÁŽKY A ČÍSLOVANIE: Nijaké; 2) JAZYK: slovečina.

Okrem toho odporúčame dodržať   Niektoré zásady písania a úprav textu  (v textovom editore) v slovečine .

Postup nastavenia strany, textu, písma a jazyka v textovom editore v počítači:

1) NASTAVENIE STRANY A PÍSMA

a) Otvorte dialógové okno Nastavenie strany, ktoré nájdete v menu Súbor (úplne vľavo na hornej lište), a nastavte v časti Papier Veľkosť papiera na A4 (210 x 297 cm) a v časti Okraje všetky okraje na 2,5 cm (rovnako z každej strany, t. j. hore, dole, vľavo, vpravo).

b) V tom istom dialógovom okne Nastavenie strany v časti Rozloženie hlavičku a pätu ponechajte nastavenú na predvolené hodnoty 1,25 cm (t. j. nemeňte ich).

c) Otvorte dialógové okno Písmo, ktoré nájdete v menu Formát (vľavo v strede na hornej lište), a nastavte písmo Times New Roman, s rezom písma Nornálne a s veľkosťou 12 bodov.

2) ODSEK – Otvorte dialógové okno Odsek, ktoré nájdete v menu Formát (vľavo v strede na hornej lište):

a) v bloku Všeobecné v časti Zarovnanie (textu) nastavte Vľavo a v časti Úroveň prehľadu nastavte Základný text. V bloku Zarážky (textu) nastavte pri častiach Vľavo a Vpravo hodnotu 0 cm a v časti Špeciálne (odsadenie začiatku odseku) hodnotu (Nie je). V bloku Medzery nastavte v časti Pred a Za hodnotu 0 pt (bodov) a v časti Riadkovanie nastavte na hodnotu Jednoduché.

5) Otvorte dialógové okno Odrážky a číslovanie, ktoré nájdete v menu Formát, a v časti S odrážkami nastavte Žiadne, takisto v časti Číslované nastavte Žiadne.

6) Otvorte dialógové okno Jazyk (v menu Nástroje v položke Jazyk, v podpoložke Nastaviť jazyk) a v časti Jazyk vybratého textu označiť ako vyberte zo zoznamu slovenčina.

Môžete začať písať. Počas písania textu odporúčame dodržiavať aj Niektoré zásady písania a úprav textu (v textovom editore) v slovečine.

 

(Uverejnené: 29. 1. 2017; aktualizované: 22. 1. 2021)