Niektoré ZÁSADY písania a úprav textu (v textovom editore) v slovenčine

22.01.2021 18:35

Pri písaní v textovom editore v počítači odporúčame dodržať tieto zásady písania a úpravy textu v slovenčine:

 

1) POMLČKA () je dlhšia ako spojovník a oddeľuje sa medzerami. Píše sa s medzerou:

    a) z oboch strán, ak je medzi slovami, vetami, číslami, písmenami; správne: mladosť – radosť; a – b; január – december; 2010 – 2017; strana 5 – 12; Bratislava – Nitra a i.; nesprávne: mladosť - radosť; mladosť-radosť; mladosť–radosť; a - b; a-b; a–b; január - december; január-december; január–december; 2010 - 2017; 2010-2017; 2010–2017; strana 5 - 12; strana 5-12; strana 5–12; Bratislava - Nitra; Bratislava-Nitra; Bratislava–Nitra;

    b) sprava, ak je pred slovom pri oddeľovaní priamej reči v samostatnom odseku; správne: – Tak čo?; nesprávne: –Tak čo?; -Tak čo?; - Tak čo?;

    c) zľava, ak je za slovom pri naznačení nedokončenia reči; správne: Povedal som, že –; nesprávne: Povedal som, že–; Povedal som, že- a i.

 

2) SPOJOVNÍK (-) je kratší od pomlčky a je prirazený ku koncu prvého a k začiatku druhého slova. Používa sa:

    a) v zložených vlastných menách: A. v osobných menách – v zložených domácich priezviskách, ktoré spájajú priezvisko ženy po vydaji a jej rodné priezvisko; správne: Rázusová-Martáková; nesprávne: Rázusová - Martáková; Rázusová – Martáková; Rázusová–Martáková; Rázusová Martáková, v cudzích rodných menách, priezviskách; správne: Curie-Skłodowska; Jean-Paul; nesprávne: Curie - Skłodowska; Curie – Skłodowska; Curie–Skłodowska; Curie Skłodowska; Jean - Paul     atď.;    B. v zemepisných názvoch; správne: Česko-Slovensko; Šaštín-Stráže; nesprávne: Česko - Slovensko; Česko – Slovensko; Česko–Slovensko; Česko Slovensko; Šaštín - Stráže atď.;

    b) na označenie obapolnosti, vzájomnosti; správne: slovensko-české; nesprávne: slovensko - české; slovensko – české; slovensko–české; slovensko české;

    c) v spojeniach s bližším určením; správne: Bratislava-vidiek; nesprávne: Bratislava – vidiek; Bratislava - vidiek alebo Bratislava vidiek; v spojeniach, v ktorých prvá časť označuje celok a druhá časť jej súčasť; správne: Bratislava-Devínska Nová Ves; nesprávne: Bratislava - Devínska Nová Ves; Bratislava – Devínska Nová Ves; Bratislava–Devínska Nová Ves alebo Bratislava Devínska Nová Ves a i.;
    d) na pripojenie pádovej alebo slovotvornej prípony k iniciálkam; správne: SĽUK-u; BEZ-ka; nesprávne: SĽUKu; BEZka;

    e) ako rozdeľovacie znamienko na konci riadku.


3) ÚVODZOVKY () a ÚVODZOVKY vo vnútri iného citátu (, ):

    a) úvodzovky na začiatku vety alebo slova sú umiestnené dolu, t. j. (majú tvar 99) a na konci vety alebo slova sú umiestnené hore , t. j. (majú tvar 66); správne: „mudrc“ alebo „Železo sa kuje, kým je horúce.; nesprávne (vpredu hore): mudrc či Železo..., resp. (ak sú opačne tvary 66 a 99): “mudrcči “Železo...”;

    b) úvodzovky vo vnútri iného citátu sú umiestnené na začiatku slova, slov, vety; prvý znak sa umiestňuje v podobe čiarky dolu, t. j. , (má tvar 9), a druhý znak na konci slova, slov, vety sa umiestňuje v podobe obrátenej čiarky hore, t. j. (má tvar 6); správne: „Vravím vám ,Vodu káže, víno pije je!‘, priatelia.; nesprávne: (vpredu hore): Vodu káže, víno pije je!, resp. (ak sú opačne tvary 66 a 99): Vodu káže, víno pije je!

 

4) APOSTROF () ako znamienko skrátenia údajov o rokoch alebo vynechania hlásky na konci skráteného slova sa vyznačuje hore, t. j. (má tvar 9); správne: 87 (skrátená podoba roku 1987); čos’ (čosi) alebo tys’ (ty si); nesprávne: 87; čos alebo ktos.

 

5) TRI BODKY (...):

    a) na konci nedokončenej vety sa od jej posledného slova neoddeľujú medzerou; správne: Myslím si, že…; nesprávne: Myslím si, že …;

    b) ak nahrádzajú vynechanú časť uprostred vety, sú k nej prirazené a oddeľujú sa medzerou pred druhou časťou vety; správne: Morfológia… je náuka o tvaroch slov; nesprávne: Morfológia … je náuka o tvaroch slov.);

    c) na začiatku neúplnej vety sa od ostatnej vety oddeľujú medzerou; správne: „… rozvidnelo sa a nastal deň.“; nesprávne: „…rozvidnelo sa a nastal deň.“

 

6) INTERPUNKČNÉ ZNAMIENKA bodka, výkričník, otáznik, čiarka, bodkočiarka, dvojbodka (. ! ? , ; :) vždy prirazené k slovu pred nimi, t. j. nikdy pred ne nepíšeme medzeru:

    a) na konci vety, resp. súvetia, ak ide o bodku, výkričník, otáznik; správne: Veta sa končí bodkou. Ticho!!! Čo to robíš?nesprávne: Veta sa končí bodkou . Ticho ! ! ! Čo to robíš ?;

    b) v strede vety, resp. súvetia, ak ide o čiarku, bodkočiarku, dvojbodku; správne: Oznámili nám, že prídu. K stavovcom patria: kôň, vôl, pes, orol, sokol; hlavátka, kapor a pod.; nesprávne: Oznámili nám , že prídu. K stavovcom patria : kôň, vôl, pes, orol, sokol ; hlavátka, kapor a pod.

 

7) LOMKA (/) sa píše:

    a) prirazená k slovám, číslam, písmenám, t. j. bez medzery okolo nej; správne: príbuzné/nepríbuzné jazyky; prípona -mi/-ami; 1/3; km/h; nesprávne: príbuzné / nepríbuzné; -mi / -ami; 1 / 3; km / h;

    b) s medzerou z oboch strán pri oddeľovaní veršov v súvislom texte; správne: Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá, / poznala príliš neskoro ako ho mala rada. // Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše / a človek, koník túlavý od srdca k srdcu kluše.; nesprávne: Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá,/poznala príliš neskoro ako ho mala rada.//Tak každoročne..., resp. nesprávne: Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá,/ poznala príliš neskoro ako ho mala rada.// Tak každoročne...

 

8) ZÁTVORKY ( ) sa píšu prirazené k slovu, číslu, znaku, ktoré uzatvárajú, t. j. bez medzery vnútri zátvoriek;
    správne: zemepis (geografia); (s. 33); (!); (a + b)2; nesprávne: zemepis ( geografia ); ( s. 33 ); ( ! ); ( a + b )2.

 

9) INDEX (x x) ako číslo alebo písmeno pripájané k znaku danej veličiny na rozlíšenie od inej veličiny je k nej prirazené:

    a) horný index, ktorý odkazuje na celú vetu, sa uvádza hore, prirazený za interpunkčným znamienkom, čiže za bodkou, resp. ak ide o citáciu v úvodzovkách, za úvodzovkami; správne: Zlomok je malá časť celku.1 alebo „Zlomok je malá časť celku“.1 a pod.; nesprávne: Zlomok je malá časť celku1.; „Zlomok je malá časť celku1“.; „Zlomok je malá časť celku“1. Zlomok je malá časť celku 1. a pod.

    b) horný index, ktorý odkazuje na slovo alebo slovné spojenie, sa uvádza hore a je prirazený za týmto slovom či slovným spojením a za indexom by malo nasledovať príslušné interpunkčné znamienko (bodka, čiarka či úvodzovky); správne: Súčet je výsledok sčítania“1. alebo Súčet je výsledok1 celku. a pod.; nesprávne: Súčet je výsledok sčítania“. 1 alebo Súčet je výsledok sčítania1“., resp. Súčet je výsledok1 sčítania.;

    c) horný a dolný vyjadrujúci matematické a chemické úkony a vzorce sa uvádza hore alebo dolu a je prirazený k číslu, písmenu, znaku alebo k zátvorke vzorca, pritom v chcemických vzorcoch je prirazený z oboch strán; správne: 24; (a + b)2; Xn; Zy; H2O; Fe2+ a pod.; nesprávne: 2 4; (a + b) 2; X n; Z y; H 2 O; H2 O; Fe 2+; Fe 2 +.

 

10) TISÍCKY V ČÍSLACH väčších ako 1 000 oddeľujeme medzerou (pokiaľ, samozrejme, nejde o rok ako 1999 či 2017); správne: 1 300 ľudí; 2 700 rokov; 1 000 000 obyvateľov. Nesprávne: 1300 ľudí; 2700 rokov; 1000000 obyvateľov.

 

11) Vetu s číslicou či číslom v úvode začíname slovom, resp. slovným prepisom číslice či čísla, a nie číslicou či číslom v numerickej podobe; správne: Dňa 1. 9. je pamätný Deň Slovenskej ústavy.; Piaty ročník festivalu...; Šesťdesiate roky minulého storočia...; nesprávne: 1. 9. je...; 5. ročník...; 60. roky...

 

12) Názvy časopisov, kníh a názvy filmov, divadelných predstavení, muzikálov, výstav a iných kultúrnych programov uvádzame v texte v kurzíve (nie v stojatom písme); správne: Literárny týždenník, Slovenské pohľady, Zločin a trest, Tisícročná včela, Pásla kone na betóne, Kristove roky, Tri sestry, Polnočná omša, Na skle maľované, Nedeľná chvíľka poézie, Aktuality a komentáre a pod.; nesprávne: Literárny týždenník, Slovenské pohľady, Zločin a trest, Tisícročná včela, Pásla kone na betóne, Kristove roky, Tri sestry, Polnočná omša, Na skle maľované, Nedeľná chvíľka poézie, Aktuality a komentáre a pod.

 

Zdroje:

  • VIII. kapitola Interpunkcia. In: Pravidlá slovenského pravopisu. 4., nezmenené vydanie. Red. M. Považaj. Bratislava: Veda, 2013, 592 s. ISBN 978-80-224-1331-2.
  • Rozlišuje sa používanie spojovníka pri písaní priezviska a umeleckého mena a pri písaní dvoch priezvisk? In: Jazykova.Poradna.sk [online]. [Citované 5. 2. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.
  • Kde sa píše číselný odkaz vo forme indexu, ak je v úvodzovkách celá veta alebo ak patrí k slovu, ktoré je zvýraznené úvodzovkami? Hneď za slovom pred úvodzovkami alebo až za úvodzovkami, prípadne za bodku, ak ide o koniec vety? In: Jazykova.Poradna.sk [online]. [Citované 5. 2. 2017]. Dostupné na internete: <TU>.

 

Automatické zámeny v texte

     A. Z textu napísaného v textovom editore (v počítači) je vhodné odstrániť zbytočné medzery medzi slovami, ktoré spravidla vznikajú pri písaní textu. Viaceré medzery za sebou sa dajú automaticky zameniť za jednu medzeru pomocou dialógového okna Nahradiť, ktoré otvoríte v menu Úpravy. V časti Hľadať  treba kliknúť dva razy medzerníkom a v časti Nahradiť  treba kliknúť jeden raz medzerníkom. Potom sa môže odkliknúť funkcia Nahradiť všetko. Postup treba opakovať, kým sa neobjaví hlásenie, že bolo vykonaných 0 nahradení.

     B. V texte napísanom v textovom editore (v počítači) sa dajú pomocou dialógového okna Nahradiť automaticky zameniť aj pomlčky nesprávne zapísané ako (krátke) spojovníky ( - ) za správne (dlhé) pomlčky ( ). V časti Hľadať  treba kliknúť jeden raz medzerníkom, potom na znak spojovníka (-) a za ním znovu raz medzerníkom. V časti Nahradiť  treba kliknúť raz medzerníkom, potom pridať znak pomlčky (), ktorý sa dá vyvolať podržaním klávesu ALT a vyťukaním čísla 125 (na číselnej časti klávesnice), a znova kliknúť raz na medzerník. Potom sa môže odkliknúť funkcia Nahradiť všetko.

Kontrola pravopisu v textovom editore

     A. V napísanom texte je vhodné vykonať kontrolu chýb pomocou funkcie Pravopis a gramatika: Slovenčina, ktorá sa dá vyvolať priamo kliknutím na kláves F7 (alebo v menu Nástroje, po kliknutí na položku Pravopis). Predtým však treba nastaviť jazyk: slovenčina (v menu Nástroje, v položke Jazyk, v podpoložke Nastaviť jazyk). Pred nastavením jazyka je vhodné celý text označiť ako blok klávesovou skratkou ctrl + a (podržaním klávesu ctrl a stlačením písmena a), resp. voľbou funkcie Vybrať všetko (v menu Súbor).

     B. Kontrolu pravopisu a gramatiky si môžete zapnúť aj počas písania textu aktivovaním funkcie Automatická kontrola pravopisu (v menu Nástroje, v položke Možnosti, na karte Pravopis). Opravy sa vtedy dajú robiť, ak kurzorom myši kliknete na slovo podčiarknuté červenou vlnovkou, stlačíte pravé (opačné) tlačidlo myši a zvolíte slovo ponúknuté na zámenu.

 

*

NEPREHLIADNITE: Pri písaní textu v textovom editore v počítači pre potreby uverejnenia v časopise odporúčame nastaviť predvoľby, ktoré si môžete pozrieť v rubrike Štandardné nastavenia v textovom editore v počítači.

 

(Uverejnené: 29. 1. 2017; aktualizované: 22. 1. 2021)