Roman, M.: Súzvuk pohľadov na tvorbu Sergeja Makaru [S. Makara: Lúč slova v pätnástich jazykoch, 2017; Súzvuk názorov na tvorbu S. Makaru, 2017]

28.02.2018 13:38

 

SERGEJ MAKARA

LÚČ SLOVA V PÄTNÁSTICH JAZYKOCH

Editorka: Natália Kyseľová

Banská Bystrica: Vydavateľstvo Ján Čižmár – JC PARTNER, 2017, 1. vyd., 290 s., ISBN 978-80-89752-11-9

 

SÚZVUK NÁZOROV NA TVORBU SERGEJA MAKARU

Banská Bystrica – Poniky: JC Partner, 2017, 1. vyd., 108 s., ISBN 978-80-89752-14-0

 

 

Súzvuk pohľadov na tvorbu Sergeja Makaru

MICHAL ROMAN

Vlani doc. PhDr. Sergej Makara, PhD., ukrajinský básnik, prekladateľ, pedagóg- rusista, ktorý sa narodil 6. 5. 1937 v Michalovciach a po celý život žije a pôsobí na Slovensku, oslávil osemdesiatku. Privítal ju, ako sa patrí na tvorivú osobnosť – stretnutiami s čitateľmi v Humennom, Svidníku a inde. Pripomenuli ju však aj vydania dvoch knižných publikácií. Editorkou prvej knihy, unikátnej zbierky Lúč svetla v pätnástich jazykoch, je prof. Natália Kyseľová, CSc., ktorej sa podarilo vybrať z jeho bohatej básnickej tvorby (vydal viac ako 20 básnických zbierok) 80 najkrajších básní v origináli, ako aj niekoľko básní z mnohých prekladov jeho poézie do slovenského, českého, maďarského, bieloruského, ruského, poľského, srbského, chorvátskeho, bulharského, francúzskeho, španielskeho, vietnamského, arabského a anglického jazyka. K nim dodala dve štúdie o básnickej tvorbe S. Makaru: svoju Osud a srdce človeka a od Dmytra Fedaku Tvorivé obzory Sergeja Makaru. N. Kyseľová v štúdii o. i. napísala: „Sergeja Makaru poznám temer 15 rokov, ale za tento čas som sa stihla o ňom dozvedieť toľko, že by bolo možno napísať celé romány. Je to predovšetkým nenapraviteľný romantik v živote a svojej tvorbe. Preto je pripravený položiť aj hlavu za svoje ideály, nikdy neustupuje, keď treba brániť česť, svedomie, ktoré považuje za najvyššie hodnoty človeka“ (273 s.). D. Fedaka v svojej štúdii oceňuje, že S. Makara národnú mentalitu ukrajinskú, kút karpatskej zeme na Slovensku, kde sa narodil, duchovné hodnoty tohto kraja, ukrajinský jazyk, ukrajinské rieky, stepi a nebo nad Ukrajinou, ukrajinskú kultúru organicky zaraďuje do česko-slovenského a konkrétnejšie do slovenského, ba aj všeukrajinského literárneho povedomia a kontextu. Oceňuje, že S. Makara pestuje, oslavuje kult ženy-matky v užšom a širšom zmysle (matka-žena, matka-rodný kraj, matka-vlasť), dievčiny a že máloktorí ukrajinskí spisovatelia – azda len T. Ševčenko, V. Sosiura či A. Malyško – vedeli písať o žene s takou láskou, nehou a silou ako S. Makara.

Zbierka Lúč svetla sa začína básňou Poézia – modlitba srdca, ktorú básnik venoval vynikajúcej recitátorke ukrajinskej poézie O. Uramovej zo Svidníka. Po nej nasleduje ďalších 80 básní, napísaných v rozličnom čase, s rozličnou silou emocionality, básnikových citov a pocitov, ktoré prezrádzajú širokú škálu jeho myšlienok, tém, umeleckých obrazov, foriem, žánrov. Básne v zbierke dokladajú, že S. Makara bol najaktívnejším reformátorom ukrajinského verša, prvým lyrikom, romantikom, marinistom v ukrajinskej poézii Slovenska. Editorka mala šťastlivú ruku aj pri výbere prekladov jeho poézie – zo 14 jazykov sveta. Do zbierky sa dostali z obmedzených priestorových dôvodov, prirodzene, len niektoré z nich: z prekladov do slovenčiny preklady J. Rezníka, M. Chudu, J. Andričíka, hoci vieme, že napr. Valéria Juríčková preložila do slovenčiny celú zbierku jeho básní v roku 2012. Z prekladov do češtiny sa do zbierky dostali iba preklady J. Kabíčka J. Žáčka, do bieloruštiny N. Kyseľovej, do ruštiny N. Kyseľovej a J. Malejeva, do angličtiny N. Docenka atď. Už len množstvo známych i menej známych prekladateľov, ktorí sa podujali preložiť umelecké majstrovstvo S. Makaru, a tak priblížiť jeho posolstvo čitateľom svojich národných literatúr, ako aj charakter zborníka prekračujúci hranice Slovenska, svedčí o tom, že poézia S. Makaru je schopná osloviť čitateľov aj v širšom svete a že sotva nájdeme v slovenskej či ukrajinskej literatúre básnika, ktorému by vyšli spolu v jednej knihe – ako S. Makarovi – básne v 15 jazykoch.

***

Druhá publikácia Súzvuk názorov na tvorbu Sergeja Makaru pozostáva z 12 vedeckých štúdií, článkov a recenzií slovenských a ukrajinských autorov, ktorí sa dlhý čas zaoberajú štúdiom jeho básnickej, vedeckej i publicistickej tvorby. Aj tu ide o výber z mnohých štúdií či článkov uverejnených v slovenských, českých, ukrajinských časopisoch a zborníkoch. A. Červeňák v dvoch štúdiách Človek a básnik Sergej Makara a Sergej Makara – realista s romantickým srdcom odhalil tajomstvo básnickej tvorby a poukázal na prínos jeho vedeckých prác na lepšie poznanie ruského romantizmu 19. storočia. J. Kopaničák upriamuje pozornosť na Makarovu „demokratizáciu“ literárneho procesu ruskej literatúry a prínos jeho štúdií pre rusistiku a slavistiku vôbec. J. Jurčo v troch štúdiách Básnik poetického nadšenia aj vzdoru, Idey a ideály romantizmu v tvorbe S. Makaru a Neopakovateľné básnické vyznanie (vydal aj monografiu Sondy do poézie Sergeja Makaru, 2012) podrobil ukrajinského básnika rozboru a hodnoteniu umeleckých obrazov jeho básnickej tvorby. S. Makara je preňho básnik- romantik, jemný lyrik, hlboko emocionálny, štedrý, úprimný, a zároveň vzdorovitý. Básnik, ktorý nadovšetko ľúbi rodný kraj, svoju mamu, pravdu, česť a spravodlivosť. L. Babotová takisto pokladá S. Makaru za nevšedného básnika, ktorý ovláda a úspešne pestuje všetky básnické formy, žánre a rozmery, a pritom zostáva básnikom-romantikom. Básnici P. Mišák (Poslanie zbližovať) a J. Rezník (Vždy nájsť svoj lúč slnka) sa vyznali zo svojho obdivu k tvorbe S. Makaru, spomenuli aj jeho nezištnú pomoc, keď vstupovali do sveta literatúry, aj skutočnosť, ako sa usiluje zbližovať slovenskú a ukrajinskú literatúru a kultúru. Dva z článkov sú napísané v ukrajinčine – M. Stanko píše o motívoch jesene v Makarovej poézii, o jeho využívaní žltej farby v poézii a živote. My sa zase venujeme prozaickej tvorbe a jeho zbierke Vyrástol som v Karpatoch, kde rovnako konštatujeme, že aj v próze zostal S. Makara lyrik a romantik. Aj v tomto zborníku N. Kyseľová (teraz už Korina) v štúdii Suďba i serce čeloveka (Osud a srdce človeka) uvádza, že pre ňu je S. Makara človek „s bezhranične prekrásnou a citlivou dušou“, „neobyčajný profesionálny literárny vedec a spoločenský činiteľ, ale predovšetkým obdivuhodný človek, akých na Zemi je veľmi, veľmi málo; človek zložitého osudu a prekrásneho srdca“, čo sa v plnej miere prejavilo v jeho poézii.

Pravda, musíme dodať, že kniha zahŕňa len zlomok štúdií, ktoré boli venované tvorbe S. Makaru. Veď o jeho tvorbe písali nielen na Slovensku (napr. J. Bača, V. Choma, I. Galajda, J. Andričík), ale aj mnohí básnici (M. Ryľskyj, D. Pavlyčko) a literárni vedci v Ukrajine (M. Najenko, V. Ľubčenko, D. Fedaka, V. Žytnyk a mnohí ďalší). Články a štúdie vyšli aj v Česku, Bielorusku, Rusku, Srbsku a inde. Toto všetko nás oprávňuje konštatovať, že autori sa zhodujú, že S. Makara je nevšedný básnik, jemný lyrik, romantik, originálny literárny vedec, ktorý posunul poznanie o ruskom, ba aj slovanskom romantizme dopredu, že vytvoril teóriu o triáde, ktorá sa ujala v literárnej vede, že hodno sa k jeho tvorbe neustále vracať.

 

---

Bibliografický odkaz:

ROMAN, Michal: Súzvuk pohľadov na tvorbu Sergeja Makaru [Recenzia kníh Lúč slova v pätnástich jazykoch. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Ján Čižmár – JC PARTNER, 2017; Súzvuk názorov na tvorbu Sergeja Makaru. Banská Bystrica – Poniky: JC Partner, 2017]. In: Literárny týždenník, č. 5 – 6, ročník: XXXI, vyšlo 14. 2. 2018, s. 12. ISSN 0862-5999. Dostupné na internete: <TU>.