Lučanská, Ľ.: Úsilie o spravodlivý systém. [D. Sulík: Sociálna trojčlennosť II: Stredoeurópsky koncept sociálne spravodlivej spoločnosti, 2017]

04.07.2018 15:04

 

David Sulík

SOCIÁLNA TROJČLENNOSŤ II

STREDOEURÓPSKY KONCEPT SOCIÁLNE

SPRAVODLIVEJ SPOLOČNOSTI

Bratislava: Vydal David Sulík, 2017, 2. vyd.,

279 s., ISBN 978-80-972620-7-5

 

Úsilie o spravodlivý systém

ĽUBA LUČANSKÁ

„Sme svedkami konečného víťazstva kapitalizmu, po ktorom bude nasledovať jeho odchod mimo svetovej scény a začiatok spolupracujúceho spoločenstva.“ Týmito slovami známeho politického poradcu, ekonóma, sociálneho teoretika a autora mienkotvorných diel Jeremyho Rifkina začína autor predhovor k druhému vydaniu svojej knihy Sociálna trojčlennosť II. Rovnako ako Rifkin sa totiž domnieva, že z popola súčasného ekonomického systému vzíde úplne nový model spoločnosti, založený na vytváraní spolupráce sietí obrovského množstva malých a stredných firiem, ktoré budú navzájom kooperovať. Veľké korporácie zmiznú a dieru po nich vyplní neziskový sektor. Podľa neho jedinou schodnou cestou na vyriešenie problému udržateľnosti, ktorému ľudstvo čelí, je vzájomná spolupráca medzi ľuďmi. Spolupracujúce spoločenstvo je témou, ku ktorej sa v súčasnosti obracia čoraz viac ekonómov, politikov a filozofov a ktorú vidia ako jedinú možnosť na zachovanie trvalo udržateľného života na Zemi, resp. ako reálnu tretiu cestu. Idea trojčlennosti sociálneho organizmu bola koncepciou, ktorá sa už pred sto rokmi usilovala o vytvorenie modelu vzájomne spolupracujúcej spoločnosti. Napriek kritike zo všetkých strán, ako aj v porovnaní s inými prúdmi a koncepciami, ktoré sú alternatívou klasickej formy neoliberálneho kapitalizmu, sa koncepcia sociálnej trojčlennosti opäť javí – minimálne v európskom kontexte – ako najkomplexnejšia a, navyše, aj ako veľmi otvorená prijatiu, obohacovaniu a spájaniu rôznorodých konštruktívnych parciálnych ideí do jedného zmysluplného celku, ktorého aktuálnosť je rokmi čoraz naliehavejšia...

Autor už roku 2012, teda v čase, keď vyšlo prvé vydanie tejto knihy, inicioval v spolupráci s množstvom občianskych združení a iniciatív rad stretnutí, prednášok a konferencií s cieľom aspoň základného zoznámenia širokej verejnosti s touto koncepciou. Cítil, že kniha má zmysel, najmä ak je spojená aj s verejnými prezentáciami a diskusnými fórami na túto tému. Na základe stretnutí s ľuďmi pochádzajúcimi s rôznorodých spoločenských kruhov a s rôznymi svetonázormi, ako aj na základe odborných stretnutí s ľuďmi zo zahraničia, ktorí sa touto koncepciou zaoberajú už dlhší čas nielen filozoficky, ale aj prakticky, vyplynulo veľa nových poznatkov a podnetov, ktoré autor začlenil do druhého vydania, rozšíreného o takmer 90 strán, vrátane dvoch kapitol. Väčšinu ostatných kapitol prepracoval, tematicky prehĺbil, doplnil a spresnil, pritom skorigoval nejasné miesta v prvom vydaní. Praktickú časť doplnil o viacero úspešných príkladov aplikácie týchto myšlienok vo svete. A práve v realizácii myšlienok sociálnej trojčlennosti v praxi autor vidí hlavný zmysel a účel tejto knihy. Veľmi by privítal, keby táto kniha svojou inšpiráciou prispela k tomu, aby aj na Slovensku začali vznikať projekty v oblasti alternatívnej ekonomiky založenej na spolupráci, ako aj k spravodlivému a zmysluplnému politickoprávnemu systému a podobne.

 

---

Bibliografický odkaz:

LUČANSKÁ, Ľuba: Úsilie o spravodlivý systém. [Recenzia knihy: David Sulík: Sociálna trojčlennosť II: Stredoeurópsky koncept sociálne spravodlivej spoločnosti Vydal David Sulík, 2017]. In: Literárny týždenník, č. 23 – 24, ročník: XXXI, vyšlo 20. 6. 2018, ISSN 0862-5999, s. 12. Dostupné na internete: <TU>.