Farkašová, E.: Deti v rozklade rodinných väzieb [J. Šimulčíková: Kufor na kolieskach, 2017]

31.01.2018 14:42

 

Jana Šimulčíková

KUFOR NA KOLIESKACH

Ilustrácie Anna Gajová

Bratislava: Regent, 2017, 1. vyd., 128 s.,

ISBN 978-80-89930-02-9

 

Deti v rozklade rodinných väzieb

ETELA FARKAŠOVÁ

Jana Šimulčíková, známa spisovateľka, redaktorka, publicistka a prekladateľka, má na konte viaceré knižky pre deti, dospievajúcu mládež i pre dospelých. Uplatňujúc jemný zmysel pre špecifické charakteristiky jednotlivých generácií (spôsob videnia sveta, myslenia, postoje, estetické očakávania), vytrvalo sa vracia k svojim témam, medzi ktorými prvoradé miesto zaberá téma súčasnej rodiny a vzťahov vnútri nej, no s presahom aj k vzťahom mimorodinných rámcov, k problémom znepokojujúcim celú našu spoločnosť. A tak, hoci autorka upriamuje pozornosť najmä na otázky komunikácie, porozumenia a lásky v rodine, či už medzi partnermi alebo starými rodičmi, rodičmi a deťmi, prípadne súrodencami, neuzatvára sa len v oblasti súkromného prežívania, ale mapuje aj verejnú sféru a v náznakoch zachytáva celospoločenskú atmosféru. J. Šimulčíková už od vstupu do literatúry upútala tvorbou pre deti predškolského i školského veku (Už dočiahnem na kľučku, Veselý telefón či Prstom po glóbuse) i pre tínedžerskú generáciu (Na hojdačke, Nebuď labuť, Kukučie mláďa). V nej prejavila talent prihovárať sa rozličným vekovým kategóriám nielen o úsmevných, ale aj o vážnych stránkach ľudskej existencie, o zložitostiach vzťahov v rámci jednej generácie, ale aj medzi generáciami. Jej profil dotvára prozaická tvorba, či už poviedková alebo románová pre dospelých. Napokon nemožno opomenúť jej básnickú tvorbu, rozsahovo skromnú, no myšlienkovo i formálne zrelú (Brnkanie na city), ako aj prekladateľskú činnosť (v jej pretlmočení vyšli také náročné diela ako Svedomie proti násiliu od Stefana Zweiga či eseje Thomasa Manna O veľkosti a utrpení Richarda Wagnera).

Tentoraz autorka pripravila pre detského čitateľa zbierku ôsmich poviedok pod príznačným názvom Kufor na kolieskach, ktorý dáva tušiť, že dôležitou súčasťou ich príbehov je cestovanie, sťahovanie... Všeobecnejšie povedané – pohyb, a to nielen v zmysle fyzikálneho pohybu, zmeny bydliska či miesta krátkodobejšieho pobytu, ale aj v zmysle zmeny v rodinných konšteláciách, v usporiadaní vzťahov vnútri rodinného celku. Ba dokonca „pohyb“ emocionálny, ktorý môže prinášať protagonistom, najmä tým detským, najnáročnejšie a najťažšie zvládnuteľné situácie... Šimulčíková sa v poviedkach sústreďuje na proces rozpadu rodiny, uvoľňovania až rozkladu väzieb vnútri nej. Vzhľadom na adresáta poviedok neskúma príčiny takýchto procesov, ale dôsledky na detskú psychiku, na spôsob, akým jej detskí hrdinovia prežívajú stratu jednej z najdôležitejších istôt, ktoré dovtedy mali a o ktorých stálosti ani nepochybovali... Azda najpôsobivejšie sú prvé dve (zároveň najrozsiahlejšie) poviedky – Eva, Evka, Evička a titulná poviedka Kufor na kolieskach. Obe upútajú nielen rozvinutejším príbehom, ale aj ich vzájomnou previazanosťou prostredníctvom príbehov hlavných postáv Evy a Kubka, ktorí sa v určitom okamihu stretnú a spriatelia. K tomu dochádza nepochybne aj na základe podobnosti príbehov ich rodín, presnejšie na základe čiastočne podobnej detskej skúsenosti s rozpadom rodiny. Čiastočne preto, že v prípade Evkiných rodičov dopadlo všetko inak ako v Kubkovej rodine. Myslím si, že by stálo za to, dopracovať obe spomínané poviedky na samostatnú knižku o pocitovom svete detí v rodinách ohrozených rozpadom či v neúplných rodinách... V poviedke Ocko na závidenie rozprávaním o dvoch kamarátoch nesmierne citlivo vykreslila fenomén chýbajúceho otca. Šimulčíková opätovne potvrdzuje, že disponuje nemalou empatiou, schopnosťou vcítiť sa bez falošného súcitu do detského prežívania strastiplných situácií. Ostatné (rozsahovo skromnejšie) poviedky zachytávajú rozličné aspekty života detí v súčasnej rodine, všímajú si nielen vážne, ale neraz aj humorné stránky detských priateľstiev a ich rodinného života. V ich príbehoch sa prelína vážne s úsmevným, smutné s komickým až groteskným. To ich ochraňuje pred skĺznutím do čierno-bielej schematickosti v zobrazovaní postáv i príbehu (napríklad v poviedke Kradošky či Najlepšia priateľka...). Jej detským postavám veríme, veríme ich trápeniu, ale aj radostiam, výmyslom či pochybnostiam. Zásluhy na tom má aj autorkin jazyk adekvátne modelovaný na zobrazovanú situáciu. Som presvedčená, že tieto danosti ocenia aj detskí čitatelia, ba rada by som verila, že tým z nich, ktorí majú podobné skúsenosti ako napríklad Evka či Kubko zo spomínaných poviedok, knižka môže pomôcť vyrovnávať sa s vlastným príbehom.

 

- - -

Bibliografický odkaz:

FARKAŠOVÁ, Etela: Deti v rozklade rodinných väzieb. [Recenzia knihy Jana Šimulčíková: Kufor na kolieskach, Regent, 2017]. In: Literárny týždenník, č. 1 – 2, ročník: XXXI, vyšlo 17. 1. 2018, s. 12. ISSN 0862-5999. Dostupné na internete: <TU>.