Zomrel významný slovenský klasický filológ DANIEL ŠKOVIERA (* 30. 11. 1946 – † 24. 2. 2020)

Zomrel významný slovenský klasický filológ DANIEL ŠKOVIERA (* 30. 11. 1946 – † 24. 2. 2020)

Významný slovenský klasický filológ a neolati­nista prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., prof. eme­ritus, vedecký pracovník a prekladateľ, zomrel 24. 2. 2021 na ochorenie COVID-19. Narodil sa30. 11. 1946 v Mikulášovej (okr. Bardejov) v ro­dine gréckokatolíckeho farára. Študoval francúzšti­nu a latinčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Ko­menského(FFUK) v Bratislave, bol asistent na ka­tedre klasickej a románskej filológie (1970– 1979; PhDr. 1972), odkiaľ musel odísť, pretože ako prak­tizujúci kresťan predstavoval v očiach štátnej moci pre pedagogický proces ideologické nebezpečenstvo. Pracoval ako knihovník v Kabinete teórie a dejín žur­nalistiky, na pôvodné klasickofilologické pracovisko prešiel roku 1989. Po novembri sa na FFUK v Brati­slave habilitoval (1992), obhájil titul PhD. (2002) a ako riadny profesor (2004) zastával funkciu vedúceho ka­tedry klasickej a semitskej filológie (2004– 2013), bol garant odboru klasické jazyky (do2018). Bol jed­ným zo zakladateľov obnovenej Trnavskej univerzi­ty (TU) v Trnave (1992) a tamojšej katedry klasic­kých jazykov. Vyučoval gréčtinu na Rímskokatolíc­kej bohosloveckej fakulte v Bratislave, Aloisiane, ne­skôr na Teologickej fakulte TU v Trnave. Ako peda­góg sa zameriaval na normatívnu gramatiku latinské­ho a gréckeho jazyka, prekladov a interpretačné se­mináre, novolatinské písomníctvo v Európe i na Slo­vensku, antickú mytológiu, antické náboženstvo, met­riku a versológiu a textovú kritiku. Ako žiak zakla­dateľa slovenskej neolatinistiky profesora Milosla­va Okála výrazne rozšíril horizonty neolatinistické­ho výskumu. Predstavil málo známe osobnosti späté so Slovenskom – Leonarda Stöckela, Jána Antonína Košického, Valentína Ecchia či Jána Kaziho. Odbor­ný rešpekt si získali jeho bilingválne edície po latin­sky písaných humanistických diel slovenskej prove­niencie v ním založenej edícii Scrinium Latino-Slo­vacum, ako aj latinsko-slovenské vydanie anonym­ného spisu O írečitej spisbe Slovákov (2005). Prelo­žil základné diela svetovej literatúry autorov ako reč­níka Cicera (1982), historikov Ammiana Marcelli­na(1988) či Plutarcha (2008). Spolupracoval na slo­venskom ekumenickom vydaní Biblie (2008). Bol dlhoročným predsedom Slovenskej jednoty klasických filológov. Za trvalý prínos v oblasti slovesného ume­nia mu udelili Cenu Fra Angelica (2008), získal aj zla­tú medailu Za zásluhy o FF UK (2016).

V Danielovi Škovierovi slovenská kultúrna ve­rejnosť stráca veľkého človeka, erudovaného peda­góga a výnimočného odborníka.

Redakcia

Foto: archív UNIBA

(Literatúra: FFUK, in: fphil.uniba.sk; Eparchia Bratisla­va, in: grkatba.sk/umrtie-prof-daniel-skoviera)

(Zdroj: Zomrel významný slovenský klasický filológ DANIEL ŠKOVIERA. In: Literárny týždenník 9 – 10 zo 17. marca 2021, s. 15)