Zomrel profesor ĽUDOVÍT PETRÁNSKY

Zomrel profesor ĽUDOVÍT PETRÁNSKY

Vo veku nedoži­tých 78 rokov zomrel 25. augusta v Brati­slave medzinárodne uznávaný slovenský historik a teoretik výtvarných umení, vy­sokoškolský pedagóg ĽUDOVÍT PETRÁN­SKY, bývalý rektor Vysokej školy výtvar­ných umení (VŠVU) v Bratislave a dekan Fakulty architektúry Slo­venskej technickej univerzity (dnešnej Fakul­ty architektúry a dizajnu– FAD STU). Pat­ril medzi najvýraznejšie osobnosti kultúrne­ho života na Slovensku v oblasti odbornej re­flexie slovenského výtvarného umenia.

Bol kurátorom či spoluorganizátorom mnohých výstav a podujatí. Rešpekt si získal aj ako autor rozsiahlych profilových monogra­fií a knižných publikácií, v ostatných rokoch napríklad o Vincentovi Hložníkovi či Ferdi­nandovi Hložníkovi. Z iniciatívy nášho redak­tora Dušan Mikolaja sa stal stálym spolupra­covníkom Literárneho týždenníka, pre náš ča­sopis písal erudované príspevky, ktoré dokla­dajú, že najvýznamnejší slovenskí výtvarní tvorcovia patria k európskej špičke,

a LT pod­poril aj ako darca v rámci finančnej zbierky na jeho záchranu.***

Ľudovít Petránsky sa narodil 22. novem­bra 1943 v Brezne. Vysokoškolské štúdiá ab­solvoval naKatedre dejín umenia Filozofic­kej fakulty Univerzity Komenského v Brati­slave a na Karlovej univerzite v Prahe. Študo­val aj na univerzite v Heidelbergu (1969). Pô­sobil na VŠVU v Bratislave (1970 až1990) – najskôr ako vedúci Katedry úžitkového ume­nia a tvarovania priemyselných výrobkov, ne­skôr ako vedúci Katedry teoretických pred­metov, ako prorektor (od roku 1985) a na čele celej školy ako rektor (1989). Nastúpil na Fa­kultu architektúry STU (dnes FAD STU) v Bratislave (1990) ako profesor dejín, teó­rie a metodológie dizajnu, pôsobil ako prode­kan pre styk s verejnosťou a doktorandské štú­dium (1997 – 2006) a zároveň ako predseda Slovenskej odborovej komisie pre dizajn. Pat­ril medzi hlavných iniciátorov vzniku Ústa­vu dizajnu na FASTU a bol jeho vedúcim (2003 až2006). V rokoch 2006 až2010 ho zvolili za dekana Fakulty architektúry STU v Bratislave.

***

Umeleckohistorická a teoretická práca Ľudovíta Petránskeho sa zameriavala na nie­koľko okruhov, pritom charakteristickou čr­tou bolo obdobie od polovice 19. storočia až po súčasnosť. „Otec vždy zdôrazňoval kon­tinuitu slovenského výtvarného umenia a je­ho začlenenia do európskeho kontextu. Slo­venské umenie môže byť právom hrdé na svo­je výsledky, ale nikdy sa nesmie nadraďovať,“ povedal pre TASR syn popredného slovenské­ho kulturológa Ľudovít Petránsky mladší, kto­rý pokračuje v jeho diele.

Profesor Petránsky je autorom mnohých publikácií, odborných článkov i vysokoškol­ských učebníc. „S publikovaním začal už v šesťdesiatych rokoch v Kultúrnom živo­te, keď si vytvoril a precizoval svoj štýl pí­sania,“ uviedol Ľ. Petránsky ml., a poukázal nato, že„tento štýl je zrozumiteľný aj pre šir­ší okruh čitateľov, ale nikdy nestrácal atribúty odbornosti a dbanie na presnosť umenoved­nej terminológie“. Mal svoje výtvarné „lás­ky“, Vincenta Hložníka, Ferdinanda Hložní­ka, Zoltána Palugyaya, Jozefa Kollára aOd­reja Zimku, kuktorým sa aj knižne vracal.

Medzinárodne uznávaný odborník na slo­venskú výtvarnú modernu profesor Ľ. Petrán­sky získal za svoju činnosť viacero ocenení a prezident republiky mu udelil štátne vyzna­menanie Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj na Slovensku (2004).

***

Slovenská kultúrna verejnosť v profeso­rovi Ľudovítovi Petránskom stráca jedineč­ného vzdelanca, ktorý sa mimoriadne zaslú­žil o sprístupňovanie hodnôt nášho výtvar­ného umenia s osobitným dôrazom na slo­venské moderné výtvarné umenie, a to nie­len v domácom slovenskom či bývalom čes­ko-slovenskom, ale aj v európskom a sveto­vom kontexte.

Rodine, blízkym a kolegom v mene redak­cie Literárneho týždenníka i vedenia Spolku slovenských spisovateľov vyjadrujeme hlbo­kú úprimnú sústrasť.

Redakcia

(Zdroj: www.fa.stuba.sk, 26. 8. 2021)