ZMOS v Centre sociálneho dialógu (4. 4. 2017)

ZMOS v Centre sociálneho dialógu (4. 4. 2017)

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II.

Združenie miest a obcí Slovenska je jedným z partnerov v rámci Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Združenie v ňom vidí viaceré výhody pre samosprávu aj lokálne politiky. Aktivity sa budú orientovať na sociálnu politiku, regionálne školstvo aj na ekonomiku a hospodársku agendu.

Projekt má troch sociálnych partnerov, ktorí prostredníctvom neho vykonávajú aktivity súvisiace s ich činnosťou čím zvyšujú kvalitu sociálneho dialógu. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ďalšími partnermi okrem ZMOS je KOZ SR, AZZZ SR a RÚZ.

Analýzy a príprava projektov

Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány (vpravo) v súvislosti s projektovými ambíciami združenia konštatuje: „Nechceme a nebudeme robiť materiály, ktoré by skončili v tej najspodnejšej zásuvke. Musia byť na ,pracovných stolocha každý, kto ich potrebuje, ich bude môcť využiť mohol a kedykoľvek po nich siahnuť. Aj preto pripravujeme na webovej stránke ZMOS špeciálnu záložku kde podklady z každej realizovanej aktivity projektu budú verejne prístupné.“ Výkonný podpredseda zároveň predstavil prvé aktivity: V polovici marca sme sa venovali problematike bývania v podmienkach marginalizovaných komunít. Nebolo to stretnutie o káve a chlebíčkoch. Za účasti zástupcov viacerých ministerstiev, predstaviteľov štátnej správy, cez skúseností miest a obcí a s podporou prednášok odborníkov sme spoločne naformulovali kroky, ktorými budeme presadzovať ďalšie opatrenia na riešenie tohto problému. Ďalšou aktivitou v tomto roku bude analýza súčasného stavu a potrieb v oblasti zamestnávania v regionálnom školstve s ohľadom na štruktúru siete škôl a školských zariadení, výchovu a vzdelávanie pre potreby trhu práce. Okrem toho spracujeme analýzu a naformulujeme trendy procesu deinštitucionalizácie a možnosti miestnej územnej samosprávy z pohľadu zabezpečovania sociálnych služieb, zamestnanosti a odmeňovania. Po májovom sneme sa začneme orientovať na problematiku venovanú lokálnej hospodárskej súťaži a rovnako od jesene budeme formulovať projektové aktivity pre budúci rok.“

Ciele sa majú naplniť do júla 2021

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II. potrvá do júla 2021, dokedy sa partneri zaviazali naplniť jeho ciele, medzi ktoré patrí podpora hľadania konsenzu na tripartitnej úrovni, pomoc primeranej reakcii a predchádzaniu krízových situácií na trhu práce, prehĺbenie sociálnej súdržnosti v Slovenskej republike, ďalej vytvorenie priestoru pre vyjednávanie medzi partnermi s potenciálom zefektívniť a skvalitniť prípravu legislatívy na tripartitnej úrovni a posilnenie budovania odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. Hlavnými cieľovými skupinami sú sociálni partneri na všetkých úrovniach (medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej), zamestnanci a zamestnávatelia.

 

PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD., hovorca
Združenie miest a obcí Slovenska
Bezručova 9,811 09 BRATISLAVA
www.zmos.sk

 

(ZMOS, Bratislava, e-mail zo 4. 4. 2017)