Združenie Malokarpatská vínna cesta má 20 rokov: CHRÁNIME KULTÚRNE DEDIČSTVO

Združenie Malokarpatská vínna cesta má 20 rokov: CHRÁNIME KULTÚRNE DEDIČSTVO

 

FRANTIŠEK MACH

Združenie Malokarpatská vínna cesta má za sebou dvadsať úspešných rokov. Myšlienka vytvoriť Malokarpatskú vínnu cestu (MVC) vznikla v Modre – v slovenskom hlavnom meste vína. Niekoľko nadšencov, pozorujúcich vývoj vo svete, si uvedomilo nové možnosti, ktoré priniesol voľný pohyb ľudí po roku 1990, a tak z dostupnej literatúry i návštev viacerých miest v Rakúsku a vo Francúzsku vznikla myšlienka využiť podmienky vinohradníckeho regiónu pod Malými Karpatmi na oživenie ekonomiky prostredníctvom „vínnej turistiky“. Máme krásnu prírodu, bohatú históriu a kultúrne tradície, výbornú vinársku povesť, pohostinných a srdečných ľudí, ktorí sú s prácou vo vinici zrastení... To všetko umožnilo, aby po rokoch družstevnej vinohradníckej veľkovýroby vznikli znova predpoklady pre súkromné podnikanie vo vinohradníctve.

 

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky – propagátor podnikania v cestovnom ruchu a turistike

Roku 1991 vznikol Zväz podnikateľov agroturistiky Slovenska (ZPAS) so sídlom v Modre, roku 1994 sa premenoval na Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTA) a preniesol svoje sídlo do Bratislavy. SZVTA má v tomto roku už štvrťstoročnú históriu. Jeho prvými krokmi bolo získať slovenských poľnohospodárov pre nové myslenie pri využívaní daností slovenského vidieka. Na siedmich seminároch s medzinárodnou účasťou i mnohých ďalších po celom Slovensku tím „propagátorov agroturistiky“ získaval iniciatívnych poľnohospodárov pre myšlienku vzniku nových povolaní – podnikania vo vidieckej turistike, agroturistike. Spomenieme lektorov Ing. Zuzanu Dužekovú z Ministerstva hospodárstva SR, Ing. Michala Gergeľa, Ing. Miroslava Senka , Ing. Františka Hubáčka a Ing. Jána Babinského, CSc., z Ministerstva pôdohospodárstva SR, prof. Ing. arch. Michala Šarafina, DrSc., zo Slovenskej technickej univerzity, doc. Ing. Jozefa Húsku, CSc., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Ing. Františka Macha, CSc., a Ing. Rudolfa Haspru, CSc., z VÚEPP v Bratislave, dpt. Štefana Žáka z Modry a ďalších, ktorí získali stovky podnikavých poľnohospodárov, vidiečanov prednáškami o ekonomických, podporných a prevádzkových podmienkach podnikania. Prednášky venovali i skrášľovaniu našej dediny, aby sa stala cieľom turistov.

 

Intenzívna spolupráca s Rakúskom a Malokarpatský dom vína

O tom, že podnikanie v cestovnom ruchu a turistike je skutočne perspektívnym povolaním i pre slovenských obyvateľov vidieka sa mnohí presvedčili na exkurziách najmä do rakúskeho Rustu pri Neziderskom jazere, do údolia Wachau pri Dunaji so strmými krásnymi vinicami. Rozsiahlu podporu sme získali vo Vínnej akadémii v Ruste, kde nám poskytli množstvo študijných materiálov, ale aj vzoriek najkvalitnejších rakúskych vín pre Malokarpatský dom vína (MDV), ktorý sme založili roku 1992 v starej vinárskej škole v Modre. V roku l992 sme spolu s vtedajším primátorom Modry Martinom Smolenickým zorganizovali exkurziu pre vinárov a pedagógov modranskej vinárskej školy (SVOŠ) do Rustu. Vzápätí sme za prispenia ZPAS, školského majetku a SVOŠ otvorili slávnostne MDV. Metodickú radu viedol známy odborník doc. Ing. Ján Farkaš, CSc., pedagógovia zo SVOŠ i mnohí ďalší nadšenci. Vytvorilo sa malé školské vinohradnícke múzeum, ukážková pivnica s dubovými sudmi a reprezentačnou degustačnou miestnosťou, v ktorej pod vedením Ing. Pavla Matuškoviča a Ing. Miroslava Duda degustovali naše vína turistické skupiny návštevníkov. Malokarpatskému domu vína venovali vzorky vinohradnícke subjekty ako PD Bratislava-Vinohrady, Vajnory, Svätý Jur, Limbach, Modra a ďalšie. Získali sme 58 vzoriek, ktoré spolu s rakúskymi vínami tvorili prvú vínotéku v regióne. Projekt podporili mnohé vinárske osobnosti – Ing. Ivan Jung, CSc., Ing. Ladislav Tajcnár, Dr. Miroslav Gavalec, Ing. Justín Skaličan, PhDr. Eduard Šebo, Anna Slezáková, Mgr. Slavomír Zoch, Ing. Jozef Kováč, CSc., Ing. Jozef Mikuš, Peter Gaži a ďalší. Už roku 1991 sme nadviazali spoluprácu s Dolnorakúskou poľnohospodárskou komorou, vďaka jej pracovníkovi dipl. Ing. Villimu Lilgemu sme zoznámili s prezidentom Vinohradníckeho zväzu Rakúska Josefom Pleilom, ktorý spolu s ďalšími osobnosťami viac ráz prišiel do Modry nielen prednášať, ale aj na naše vinohradnícke slávnosti. V pamäti sa nám uchovala aj spomienka na jeho návštevu v pivnici Samuela a Ing. Vladimíra Sodomovcov, kde ocenil ponúknutý Veltlín zelený ako charakteristickejší a výraznejší ako rakúske veltlíny a vyslovil obdiv a blahoželanie k jeho kvalite. Priatelia z Rakúska nám neraz poskytli na prezentáciu rakúskych vín na výstavách a súťažiach v Modre vzorky vybraných a ocenených druhov vín, ktoré sme v Hoteli Modra prezentovali pod vedením Ing. Milana Pavelku, vtedajšieho agronóma pezinského PD, a za spolupráce študentov SVOŠ v Modre. Bola to úspešná prvá prezentácia rakúskych vín v našom regióne.

Ing. Vladimír Sodoma z Modry ponúka

najlepšie víno odrody Veltlínske zelené

Inšpirácia Alsaskej vínnej cesty a plagát Malokarpatskej vínnej cesty

Dôležitú úlohu pri zakladaní Malokarpatskej vínnej cesty zohrali aj zasadnutia Európskeho zväzu vidieckej turistiky EuroGites v Štrasburgu, na ktorých sa zúčastňovali zástupcovia ZPAS. Z exkurzie po Alsaskej vínnej ceste, pripomínajúcej našu Malokarpatskú oblasť, sme si priniesli vzor pre náš prvý plagát Malokarpatská vínna cesta, ktorý stvárnila výtvarníčka Mária Kadlečíková z Budmeríc. Tento pekný plagát prezentoval MVC prostredníctvom Malokarpatskej turistickej informačnej kancelárie v Modre (MATIK) na mnohých výstavách a podujatiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Už v roku 1994, na 1. ročníku, založil ZPAS spolu s MATIK tradíciu prezentácie MVC na výstavách Slovakiatour v Bratislave, v ktorej úspešne pokračuje doteraz Združenie MVC a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. MATIK v Modre vykonáva svoju informačnú a propagačnú činnosť na MVC v rámci tretieho sektora už 22 rokov. Propagovať vínnu turistiku v spojitosti s kultúrou intenzívne pomáhala i redakcia časopisu Národná osveta pod vedením vtedajšieho šéfredaktora Štefana Cifru publikovaním desiatok príspevkov a fotografií. Zaujímavá je spomienka na spoločnú exkurziu do Francúzska s vinárom Ing. Romanom Janouškom a predsedom SZVTA Ivanom Zubajom. Poskytla im veľa inšpirácií a podnetov pri výrobe svetového šampióna z Vinohradníckej spoločnosti Modra – Rizlingu rýnskeho ročník 2002 v Ľubľane. V súčasnosti patrí vinár Janoušek k špičke slovenských vinárov, ktorí získavajú najvyššie ocenenia. Uviedli sme do života – ako inšpiráciu z Alsaskej vínnej cesty – aj tradíciu počas modranských vinobraní, ochutnávku burčiaku z fontány sv. Floriána v Modre, pri ktorej účinkoval spolok VINCÚR. Škoda však, že tradičná ochutnávka bola dočasne prerušená. V prvých rokoch sme publikovali mnohé odborné a populárne články o MVC v tlači, pripravili sme viaceré rozhlasové a televízne relácie o nej aj o zahraničných exkurziách v Rakúsku a v Maďarsku. Medzi úspešné podujatia možno zaradiť i súťaž žiakov základných škôl v malokarpatskom regióne v zhotovovaní vinohradníckych strašiakov proti škorcom, ktoré v súčasnosti robia rozsiahle škody vo viniciach.

Najkrajší vinohradnícki strašiaci boli zo ZDŠ v Modre

Pomohla aj modranská vinárska škola, ktorá popri vinohradníctve vyučuje agroturistiku

Pri vzniku MVC významne priložila ruku k dielu aj modranská SVOŠ pod vedením jej riaditeľa Mgr. Slavomíra Zocha, v ktorej sme organizovali viaceré odborné semináre. Významným počinom tejto školy bolo, že do učebného programu popri vinohradníctve zaradila aj agroturistiku, o ktorej štúdium je trvalý záujem. Absolventi získavajú vedomosti o podnikaní, pomáhajú v praxi rozvíjať vidiecku turistiku vo vinohradníckych regiónoch Slovenska. Výučba vinohradníctva, vinárstva, somelierstva, agroturistiky, gastronómie, marketingu a prispela podstatnou mierou k zvýšeniu kultúry konzumu vín na Slovensku a k organizovaniu kvalitných celoslovenských, regionálnych a miestnych výstav vín. Medzi prvými vinármi v Modre po roku 1990 boli odborníci, pedagógovia, výskumníci ako Ing. Richard Bríza, CSc., Ing. Jozef Jekkel, CSc., a ďalší. Veľkú pozornosť sme venovali v SZVTA spracovaniu katalógov a vydávaniu celoslovenských metodických príručiek pre podnikanie v agroturistike a vidieckej turistike. V piatich zborníkoch sme využili skúsenosti zo Švajčiarska, Rakúska a Nemecka. Obsahom sú marketingové postupy, podnety na spoluprácu podnikateľov v rámci profesionálnych združení, zamerané na účinnú propagáciu a najmä starostlivosť o kvalitu vín. Za spolupráce primátora Modry Ing. Vladimíra Medlena pripravila Firma Eco plus z Dolného Rakúska pre mesto Modra, SVOŠ, Vinohradnícku spoločnosť Modra odbornú exkurziu so zameraním na budovanie regionálnej vinotéky v Retz a Laa. O potrebnosti vzdelávania nás svojimi výsledkami presviedčali aj svetoví experti pri návštevách Modry. Navštívila nás prezidentka Zväzu vidieckej turistiky v Nemecku Maria Greshoffová i skupina španielskych expertov na čele s Ing. Erikom Erhardom, prezidentom španielskeho zväzu, ktorí strávili na Slovensku desať dní ako poradcovia federácie EuroGites. V správe o výsledkoch pobytu venovali pozornosť aj práci našej MVC, keď tri dni pobytu strávili v Modre počas oberačkových slávností v roku 1994. Pri príležitosti tohoročného jubilea chceme pozvať Erika Erharda na Slovensko.

Delegácia ZPAS na návšteve prezidentky

EuroGites M. Greshoffovej v Nemecku

Malokarpatská vínna cesta

Podnetná bola aj návšteva prezidenta federácie EuroGites Erika Jordana z Belgicka v Modre v januári 1996. V starej vinohradníckej škole zorganizovala Malokarpatská turistická informačná kancelária besedu s hosťom za účasti starostov, podnikateľov vo vinohradníctve, v ubytovacích a stravovacích službách a so zástupcami tretieho sektora. Na tomto stretnutí vzniklo Združenie Malokarpatská vínna cesta. Vo februári 1996 Združenie MVC zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR. Prvým predsedom sa stal Ing. František Mach. Pri založení združenia spolupracovali M. Haffner, Dpt. Š. Žák, I. Zubaj, PhDr. A. Píchová, V. Jakubec, Ing. O. Bejdáková, M. Strížová, V. Medlen, B. Skalová, Ing. M. Pavelka a ďalší nadšenci z regiónu. Začiatky neboli ľahké, chýbali skúsenosti aj priestory na činnosť. V prvej etape upriamilo združenie pozornosť na propagáciu, organizovanie výstav a usporadúvanie seminárov a exkurzií. V pamäti máme stretnutie zástupcov Združenia MVC so zástupcami miest a obcí regiónu v degustačke PD Dubová. Prístup samospráv bol spočiatku opatrný. Primátor Pezinka presadzoval vznik samostatnej pezinskej vínnej cesty a usiloval o dominovanie jeho mesta v MVC. Preto sa mu napokon podarilo presadiť na prvom valnom zhromaždení preloženie Združenia MVC do okresného mesta, kde malo lepšie materiálne podmienky ako v Modre. Dnes je sídlom Zduženia MVC opäť Modra, jej stará vinárska škola, kde sa vytvárali základy na jej vznik. O zakladaní MVC má MATIK v Modre bohatý dokumentačný materiál, zápisy v knihe návštev svedčia o tom, že spolupráca vinohradníkov, vinárov a subjektov cestovného ruchu zapustila v regióne korene.

Štefana Žáka ocenili pri príležitosti životného jubilea

za prínos v rozvoji vínnej turistiky v Modre a na MVC

Mladí talentovaní vinári – perspektíva pre budúcnosť Malokarpatskej vínnej cesty

Malokarpatská vínna cesta sa stala najúspešnejším realizovaným agroturistickým projektom nielen na Slovensku, ale i v medzinárodnom porovnaní. Vďaka preto patrí aj županovi BSK Pavlovi Frešovi, všetkým funkcionárom pod vedením dlhoročného predsedu, úspešného vinára Ing. Milana Pavelku, PhDr., Anne Píchovej, riaditeľke Malokarpatského osvetového strediska v Modre, Jarke Dudovej, prof. Fedorovi Malíkovi a ďalším spolkom, vinárom, podnikateľom v cestovnom ruchu na MVC, ktorí sa takto starajú o postupnú obnovu vinohradov, zamestnanosť a hospodársky rast regiónu pod Malými Karpatmi. V súčasnosti už prichádza na vinárske nebo celý rad mladých talentovaných vinárov, ktorí posunú latku kvality a celú organizáciu Malokarpatskej vínnej cesty ešte na vyšší stupeň a zabezpečia trvalý rast tohto odvetvia v slovenskom agrosektore.

 

Ing. František Mach, CSc., je zakladateľ a prvý predseda Združenia Malokarpatská vínna cesta (1996), zakladateľ a čestný prezident celoštátneho Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky (1991), riaditeľ Neziskovej organizácie vidieckej turistiky v Modre. Povolaním sociológ a odborný pracovník v rezorte poľnohospodárstva, je dlhoročným propagátorom vidieckej turistiky, agroturistiky, osobitne vínnej turistiky na Slovensku.

 

Foto: archív autora