Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy

Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy

Vyhodnotenie 5. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2016 pre stredné školy 5. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy.

 

Cieľ celoslovenského projektu

Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na určenú tému Knihy rozprávajú príbehy. Výmenu záložiek mohli školy využiť aj k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v rôznych kútoch Slovenska.

 

Priebeh celoslovenského projektu

Stredné školy, ktoré sa chceli zúčastniť celoslovenského projektu, vyplnili do 30. septembra 2016 elektronickú prihlášku, ktorá bola zverejnená na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice. Na základe spracovaných údajov z elektronických prihlášok Slovenská pedagogická knižnica vytvorila partnerské dvojice medzi strednými školami s prihliadnutím na typ školy a počet prihlásených žiakov. V priebehu 4. októbra 2016 zaslala Slovenská pedagogická knižnica kontaktné údaje každej partnerskej dvojici spolu s podrobnými pokynmi o realizácii celoslovenského projektu. Zúčastnené partnerské dvojice informovala o tom, že vzájomná komunikácia, výmena záložiek i nadväzovanie priateľských kontaktov bude len v ich pôsobnosti. Termín ukončenia výmeny záložiek bol 31. október 2016.

 

Vyhodnotenie celoslovenského projektu

Do projektu sa prihlásilo 160 stredných škôl s celkovým počtom 9 313 žiakov.

Slovenská pedagogická knižnica 24. októbra 2016 osobne poďakovala každej zúčastnenej strednej škole za aktívnu účasť v celoslovenskom projekte a vyzvala ju na jeho dobrovoľné vyhodnotenie a pripojenie fotografií z priebehu výroby záložiek alebo fotografií najkrajších záložiek.

Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu 104 strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami s najkrajšími záložkami je uverejnený na webovej adrese: < https://www.spgk.sk/swift_data/source/2016/Projekt_Zalozka_Stredne_skoly_Hodnotenie_2016%20kompr.pdf>.

 

Výroba záložiek

Žiaci vyrábali záložky rôznych tvarov a s využitím rozmanitých techník na tému Knihy rozprávajú príbehy najčastejšie v rámci vyučovania, záujmových krúžkov, praktických cvičení, v školskej knižnici alebo doma. Na zadnú stranu záložiek písali citáty z kníh, svoje poštové alebo mailové adresy, či kontakty na sociálne siete.

Doplňujúcim programom výroby záložiek boli poväčšine žiacke diskusie alebo besedy o prečítaných knihách, o obľúbených autoroch, súťaže v písaní ľubovoľných príbehov.  Veľké množstvo škôl výrobu záložiek alebo prezentáciu vytvorených najkrajších záložiek spojilo s oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc 24. októbra 2016. Mnoho žiakov vyrobilo záložky nielen pre svojich kamarátov z pridelenej partnerskej školy, ale aj pre svojich pedagógov, pre svoju školskú knižnicu a na účely propagácie školy.

Výmena záložiek

Väčšina stredných škôl do balíka so záložkami pribalila priateľské listy od školských koordinátorov, pozvánky na návštevu školy, školské časopisy, zborníky so žiackymi literárnymi prácami, propagačné materiály o škole, o regióne alebo darčekové predmety (napr. perá, šiltovky a tričká s logom školy). Skoro všetky zúčastnené školy si zo svojich alebo aj z priateľských záložiek urobili nástenky alebo výstavky vo vestibule škôl. Na webových sídlach svojich škôl často uverejňovali najkrajšie záložky alebo organizovali súťaž o najkrajšiu záložku vo svojej škole. V niektorých prípadoch prebehla výmena záložiek aj formou návštevy partnerskej školy buď niekoľkými vybranými zástupcami školy, alebo vo forme exkurzie niekoľkých tried zo školy. Viaceré školy sa dohodli so svojou partnerskou školou, že zostanú v priateľskom kontakte a budú hľadať ďalšie spôsoby spolupráce.

 

Vyjadrenia niektorých pedagogických zamestnancov

„Pri projekte sme zaznamenali zvýšený záujem žiakov o čítanie, a to nielen odporúčanej literatúry. Jeden žiak prečíta niečo zaujímavé, v triede sa spustí čitateľská lavína a na seminároch zo slovenského jazyka o dielach potom o knihe spoločne diskutujeme. Takže aj záložky určite nájdu svoje uplatnenie...“

Iveta Reháková, Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové

 

„Projekt, v rámci ktorého sme spojili čítanie s kreativitou, bol veľkým prínosom pre všetkých, keďže tento rok sa kladie veľký dôraz na čitateľskú gramotnosť. Vytvorené záložky sme využili na besedách a vyučovacích hodinách slovenského jazyka v školskej knižnici. Počas vyučovacích hodín žiaci oboznamovali spolužiakov so svojimi obľúbenými knihami a zároveň rozprávali o tom, ako pracovali na záložkách, čo na nich znázornili a takýmto spôsobom motivovali ostatných žiakov k prečítaniu svojej obľúbenej knihy.“

Mariana Klamárová, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

 

„Celý projekt hodnotím kladne. V rámci tvorby záložiek si druháci zopakovali učivo z prvého ročníka, a to z literatúry a z jazykovej zložky. Do práce zapojili nielen svoju zručnosť, fantáziu, ale aj poriadny kus svojej čitateľskej gramotnosti, aby žiakom partnerskej školy sprostredkovali informácie o autorovi či diele preberanom na hodinách slovenského jazyka a literatúry v predchádzajúcom ročníku.“

Marcel Krajňák, Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok

 

„Tohoročná téma ponúkla žiakom široký priestor využiť predstavu a fantáziu a skĺbiť ju s vedomosťami a poznatkami o literárnych dielach. Vyrobené záložky našich žiakov ponúkali bohatú pestrosť príbehov.“

Daniela Stieranková, Spojená škola, Nivy, Šaľa

 

„Projekt bol zameraný nielen na podporu čitateľskej gramotnosti, ale aj na interaktívnu komunikáciu medzi dvoma školami. Ďakujeme za možnosť zapojenia sa do tejto akcie.“

Marcel Papp, Súkromné bilingválne gymnázium, Galanta

 

Prínos celoslovenského projektu

Výmena záložiek opäť prispela k nadviazaniu nových priateľských kontaktov medzi partnerskými školami. Ukázala im aj ďalšie možnosti spolupráce. Rovnako im umožnila kreatívnou formou oživiť vyučovanie, zábavnou formou pritiahnuť žiakov ku knihám a prehĺbiť ich dobrý vzťah ku školskej knižnici. Pridanou hodnotou celoslovenského projektu bol väčší záujem o literatúru, o čítanie kníh a rozšírenie vedomostí žiakov z geografie.

Poďakovanie

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastňopvali na príprave, propagácii, realizácii a hodnotení projektu. Ďakujeme všetkým pedagogickým zamestnancom za ich ústretovosť, voľný čas a úsilie, ktoré venovali príprave, realizácii a vyhodnoteniu projektu na svojich školách. Osobitne im ďakujeme za všetky aktivity, ktoré realizovali na podporu čítania u žiakov svojich škôl. Takisto im ďakujeme za prijatie pridelenej partnerskej školy. Oprávnene im patrí náš obdiv, úcta a vďaka. Naša vďaka patrí aj žiakom stredných škôl za to, že sa opäť stali nezvyčajnými poslami priateľstva a dobrosrdečnosti a využili svoj elán a svoje nadanie na ušľachtilý cieľ.

Organizátormi podujatia boli Slovenská pedagogická knižnica a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu (29. 11. 2016)

Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava, tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk, www.spgk.sk

 

(Zdroj: e-mail z 29. 11. 2016)