Záchrana prvého slovenského sirotinca v Modre – piaty Deň modranského sirotinca – 20. 5. 2017

Záchrana  prvého slovenského sirotinca v Modre – piaty Deň modranského sirotinca – 20. 5. 2017

Dobrovoľníci otvoria brány prvého slovenského sirotinca a pre verejnosť usporiadajú piaty Deň modranského sirotinca 20. mája 2017.  Modranský sirotinec je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Modra, 11. máj 2017

 

Evanjelický sirotinec v Modre, dielo architekta Dušana Jurkoviča, obnovujú dobrovoľníci z OZ Modranskej besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra. Spoločne organizujú záchranné rekonštrukčné práce, dni otvorených dverí pre verejnosť, odborné semináre, výstavy a vydávajú publikácie o vzácnej stavbe.

Budova sirotinca bude pre verejnosť otvorená 20. mája 2017

Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra v partnerstve s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Modranská beseda po piaty raz ponúknu laickej i odbornej verejnosti informácie o projekte obnovy sirotinca formou návštevy vzácnej stavby, ktorá je bežne pre verejnosť uzatvorená. Piaty Deň sirotinca je venovaný jeho zakladateľovi Pavlovi Zochovi, ktorý pred 120 rokmi prišiel do Modry, kde do svojej smrti pred 110 rokmi významne pôsobil v sociálnej, cirkevnej a spoločenskej oblasti.

Stretnutie „siroťákov“

V Deň modranského sirotinca sú srdečne pozvaní do priestorov sirotinca všetci účastníci jeho pohnutej minulosti – siroty, ktoré vychoval, deti, ktoré zachránil pred vojnou, ich príbuzní a priatelia - na návštevu pamiatky silných príbehov.

Program v sobotu 20. mája 2017 od 11,00 do 16:00 hod. 

* Obed – z kuchyne sirotinca

* Predstavenie Pavla Zocha – zakladateľa modranského sirotinca

* Stretnutie „siroťákov“ (13,00 – 15,00 hod.)

Sprievodný program

*  Čitáreň pre deti 

*  Voľné prehliadky sirotinca

*  Zbierka na opravu krovu sirotinca a tradičná burza koláčov

*  Predaj kresťanskej literatúry a dekoračných drobností z kníhkupectva Kruh

*  Prezentácie a predaj keramiky „modranska“ – zisk z predaja bude použitý na obnovu sirotinca

*  Tlač originálnych linorytov modranských umelcov

 

Sobotňajší program pokračuje Nocou múzeí.

 

V nedeľu o 9.30 budú Slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom kostole v Modre. 

Modranský sirotinec je národná kultúrna pamiatka

Ústava SR ukladá každému povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom a Slovensko je viazané aj medzinárodnými a európskymi dohovormi o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Sirotinec v Modre splnil kritéria, preto bol Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky podľa pamiatkového zákona vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku vo verejnom záujme. Pamiatkový úrad v odôvodnení uviedol, že je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt.

Hodnoty urbanistickej: Sirotinec je neoddeliteľnou súčasťou urbanizmu mesta, stavba bola koncipovaná ako solitérna dominanta uprostred rozľahlého areálu obklopeného vidieckou prízemnou zástavbou, mimo centrálnej polohy mesta v priestore za hradbami.

Hodnoty architektonickej: ako jedinečné dielo najvýznamnejšieho slovenského architekta D, Jurkoviča, napriek stavebným úpravám so zachovaným pôvodným architektonickým stvárnením, hmotovo-priestorovým, dispozičným, konštrukčným a materiálovým riešením.

Hodnoty historickej a spoločenskej: ako doklad historického vývoja Modry, objekt súvisí s dejinami evanjelickej cirkvi, významnými osobnosťami evanjelických farárov, chovancov, zohráva osobitnú úlohu počas 2. sv. vojny, keď tu boli ukryté a zachránené židovské deti.

Hodnoty umelecko-remeselnej: dokladajú ju zachované architektonické prvky a remeselné detaily (drevené zábradlie trojramenného hlavného schodiska, drevené dvojramenné schodisko do podkrovia, jednokrídlové drevené dvere v podkroví, kovová makovica s kovaným kohútom vo vrchole strechy nad vstupným rizalitom).

(Voľne podľa Vyhlásenia Pamiatkového úradu SR číslo PUSR-2016/6233-3/34019/BRO)

 

Organizátori a partneri

Cirkevný zbor ECAV v Modre, OZ Modranská beseda, Mesto Modra, Modranské zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok.

 

Bližšie informacie:
Eva Bachletová
CZ ECAV Modra,  Eva Oslikova, ev. a.v. fararka, mobil: 0903 536 418

 

***

Spolok dobrovoľníkov Modranská Beseda pôsobí v Modre od roku 2001, od roku 2006 aj formálne ako občianske združenie. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky. Hlavným cieľom OZ Modranská Beseda je kultúrno-spoločenská obroda Modry a priľahlých častí. Hlavné činnosti: etnologický a kulturologický výskum, publikačná činnosť, osvetová činnosť, organizácia odborných seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo. Dobrovoľníci z OZ Modranskej Besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra obnovujú najstarší slovenský sirotinec, dielo architekta Dušana Jurkoviča. Zároveň sa budú uchádzať o zaradenie budovy medzi národné kultúrne pamiatky.

Kontakt: A. Petrakovičová, 0911292178, www.sirotinec.sk; www.modranska-beseda.sk  agata.petrakovicova@gmail.com

 

(Zdroj: e-mail z 12. 5. 2017)