Za prínos pre slovenský národ a vznik samostatnej štátnosti: Nadácia PRO PATRIA pri príležitosti 30. výročia založenia SR a 174. výročia vzniku SNR ocenila osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj slovenského národa a vytvorenie samostatnej demokratickej sl

Za prínos pre slovenský národ a vznik samostatnej štátnosti: Nadácia PRO PATRIA pri príležitosti 30. výročia založenia SR a 174. výročia vzniku SNR ocenila osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj slovenského národa a vytvorenie samostatnej demokratickej sl

Záber z odovzdávania ocenení  nadácie PRO PATRIA a predsedu Národnej rady Slovenskej republiky na Bratislavskom hrade 19. 9. 2020. V prvom rade (sprava): Jozef Prokeš, Vladimír Mečiar, Boris Kollár, Anton Hrnko a Daniela Suchá. Foto: Štefan Cifra

 

Dňa 19. septembra na Bratislavskom hrade ocenili 16 osobností slovenského politického, kultúrneho a spoločenského života, ktoré stáli pri zrode súčasnej Slovenskej republiky a ktoré sa zaslúžili o jej vznik, rozvoj, o výnimočný prínos do slovenskej kultúry a budovania modernej slovenskej štátnosti. Ocenenia odovzdával historik ANTON HRNKO, zakladateľ nadácie PRO PATRIA, a BORIS KOLLÁR, predseda Národnej rady SR.

 

Dôležité nárdonoemancipačné udalosti na sklonku osemdesiatych rokov

Podľa A. Hrnka sa na Slovensku udomácnil zlozvyk nielen neoceňovať, ale ani nepamätať na tých, čo sa zaslúžili o našu národnú slobodu a štátnu nezávislosť – vznik zvrchovanej demokratickej Slovenskej republiky. V úvodnom príhovore pripomenul dôležité udalosti, ktoré sa odohrali na sklonku osemdesiatych rokov, v čase zápasu o vlastný štátny znak a boja proti pokusu prijať tzv. „trojjedinú ústavu“ federácie, ktorá by úplne zlikvidovala slovenskú štátnosť v spoločnom štáte, a osobitne významné národnoemancipačné úsilia Slovákov a udalosti od konca roku 1989 až do ich vyvrcholenia vznikom samostatnej Slovenskej republiky 1993.

Ocenenia za zásluhy o rozvoj slovenského národa a vytvorenie samostatnej demokratickej slovenskej štátnosti

Medailami nadácie PRO PATRIA a pamätnými medailami predsedu NR SR vyznamenali politikov, ktorí sa po novembri 1989 nezameniteľným spôsobom zaslúžili o vznik Slovenskej republiky (SR) v roku 1993 najmä tým, že pripravovali, presadili a prijali kľúčové dokumenty, vďaka ktorým Slovenská republika nadobudla suverénnu štátnosť. Ide najmä o zákon Slovenskej národnej rady (SNR) o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky č. 51/1990 z 1. 3. 1990, keď bol predsedom SNR RUDOLF SCHUSTER, o Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky SNR zo 17. 7. 1992 a demokratickú Ústavu SR, schválenú SNR 1. 9. 1992, keď bol predsedom SNR IVAN GAŠPAROVIČ.

Ocenenie pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a 174. výročia založenia prvej SNR za zásluhy o rozvoj slovenského národa a vytvorenie samostatnej demokratickej slovenskej štátnosti si prevzal z rúk A. Hrnka a B. Kollára ako prvý VLADIMÍR MEČIAR. Ocenenie získali aj IVAN GAŠPAROVIČ, MARIÁN TKÁČ, JÁN BOBÁK, JOZEF PROKEŠ, MARIÁN ANDEL, VLADIMÍR MIŠKOVSKÝ, JÁN CUPER, VILIAM HORNÁČEK a arcibiskup JÁN SOKOL. Medailu za zásluhy za zásluhy o rozvoj slovenského národa a vytvorenie samostatnej demokratickej slovenskej štátnosti udelili in memoriam JÁNOVI PETKOVI a PETROVI ŠVECOVI.

Ocenenia za výnimočný prínos v oblasti slovenskej kultúry a za angažovaný postoj pri budovaní modernej slovenskej štátnosti

Medailou „za výnimočný prínos v oblasti slovenskej kultúry a za angažovaný postoj pri budovaní modernej slovenskej štátnosti“ ocenili EVU FORDINÁLOVÚ, PETRA VALA, JÚLIUSA HANDŽÁRIKA a DANIELU SUCHÚ.

 

***

Všetkým oceneným zablahoželal v príhovore predseda NR SR Boris Kollár, ktorý takisto upozornil na národnú nežičlivosť, neraz sprevádzanú liberálnymi atakmi proti vlastenecky orientovaným osobnostiam, a uviedol,  že práve jeho poradca A. Hrnko mu otvoril národné obzory. Osobitne poďakoval V. Mečiarovi za jeho činnosť a odvahu v čase zápasu o národnú emancipáciu nášho národa a prínos k vzniku samostatnej demokratickej slovenskej štátnosti. Napokon upozornil, že samostatnú štátnosť treba aj dnes chrániť, lebo je veľa tých, doma i v zahraničí, ktorí sa s ňou doteraz nezmierili.

V. Mečiar sa poďakoval za udelenie ocenenia a uviedol, že vytvorenie samostatnej slovenskej štátnosti by sa nikdy nepodarilo bez širokej podpory ľudí, a osobitne osobností, ktoré sa v tých časoch odvážne zasadili o jej vznik. Vyzval prítomných, aby mysleli na budúcnosť Slovenska, ktoré sa dnes nachádza v zložitom  období svojej štátnej existencie. V príhovore zdôraznil, že fakty a pohľady do minulosti, keď vznikala samostatná Slovenská republika, sú známe, no treba ich ďalej rozvíjať a šíriť, pretože nežičlivci našej štátnosti sa usilujú minulosť interpretovať tak, ako sa nestala. O to dôležitejšie je, dodal, odovzdávať svedectvo a posolstvo mladej generácii, ktorá sa už v suverénnej Slovenskej republike narodila, aby ďalej pestovala zdravé vlastenectvo.

Ambícia oceňovať skutočné slovenské osobnosti

Každoročné oceňovanie nadácie Pro Patria má  ambíciu vypĺňať vzniknuté morálne vákuum vyzdvihovaním skutočných slovenských osobností, ktoré sa v zložitom období jasne postavili za právo slovenského národa na sebaurčenie vo vlastnom štáte. Oficiálne štátne vyznamenania osobnostiam síce udeľuje prezident republiky, ale nominácie hláv nášho štátu pri príležitosti vzniku samostatnej SR v minulosti vzbudili  oprávnenú kritiku a pohoršenie, keďže mnohí z ocenených aktívne bojovali proti vzniku suverénneho štátu a celý život spochybňujú národné hodnoty.

Nová kniha Antona Hrnka Tridsať rokov v politike

Súčasťou podujatia bola prezentácia novej knihy Antona Hrnka Tridsať rokov v politike. Predseda NR SR B. Kollár, ktorý knihu uviedol do života s autorom, ocenil autorov prínos k spoznávaniu súvislostí slovenských dejín, osobitne obdobia, ktoré viedlo k vzniku samostatnej demokratickej SR.

Kniha A. Hrnka je cenným príspevkom k interpretácii našich národných dejín z pohľadu vlastenca, ktorý sa v rozhodujúcich chvíľach – už pred novembrom 1989 a počas novembrových dní aj na stránkach Literárneho týždenníka, a v osobitne zložitom období zápasu o suverenizáciu Slovenskej republiky vo verejnej politike – odvážne zasadzoval za neodcudziteľné právo slovenského národa na sebaurčenie a na vlastný štát.

Spracoval ŠTEFAN CIFRA

 

(krátené)

(Zdroj: Štefan Cifra: Nadácia PRO PATRIA pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenskej republiky a 174. výročia vzniku Slovenskej národnej rady: ocenila osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj slovenského národa a vytvorenie samostatnej demokratickej slovenskej štátnosti: Za prínos pre slovenský národ a vznik samostatnej štátnosti. In: Literárny týždenník 29 – 30 z 28. 9. 2022, s. 1, 3)

 

Foto: autor