XIII. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017 (prihlášky do 15. 9. 2018)

XIII. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017 (prihlášky do 15. 9. 2018)

Soška bájneho vtáka Fénixa z dielne akademického sochára Stanislava Mikuša. Foto: archív MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nadácia SPP, Slovenský plynárenský priemysel a Združenie historických miest a obcí SR vyhlasujú XIII. ročník celoštátnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017, zameraný na pamiatky obnovené či rekonštruované v roku 2017.

Vlastníci a správcovia národných kultúrnych pamiatok alebo samosprávy obcí, v ktorých sa pamiatkové územia nachádzajú, môžu zaslať prihlášku do 15. septembra 2018.
„Úprimne sa teším na všetky prihlášky a nominácie v súťaži, ktorá je príležitosťou pre prezentovanie a ocenenie úspešných projektov v rámci ochrany a zachovávania skvostov nášho kultúrneho dedičstva,“ povedala ministerka kultúry Ľubica Laššáková. „Zvlášť v roku osláv 100. výročia vzniku Česko-Slovenska, počas ktorých si pripomíname aj  množstvo úspešných spoločných projektov v kultúrnej oblasti prvej republiky,“ dodala.
Ocenenia budú udelené pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska v podmienkach prvej Česko-slovenskej republiky[1]. Projekty, prihlásené do súťaže vyhodnotí deväťčlenná odborná porota. Súčasťou hodnotenia je aj obhliadka prihlásenej kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia. Na základe výsledkov porota navrhne ministerke kultúry Ľubici Laššákovej kandidátov na udelenie titulu „Fénix – Kultúrna pamiatka roka“. Odborná porota má možnosť navrhnúť aj udelenie Čestného uznania vlastníkovi, zhotoviteľovi alebo metodikovi Krajského pamiatkového úradu.

Vyhlásenie ocenení

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková spolu s partnermi súťaže Nadáciou SPP, SPP a Združením historických miest a obcí SR udelí štyri ceny Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017, bez uvedenia poradia. Prihlásené projekty obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok alebo území odborná porota posúdi najmä so zreteľom na prínos v oblasti ochrany pamiatkových hodnôt. Hodnotené budú len projekty, ktoré boli ukončené v roku 2017 a prihlásené do súťaže do 15. septembra 2018.
Laureáti súťaže získajú osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2017 alebo Pamiatkové územie roka 2017, artefakt symbolizujúci bájneho vtáka Fénixa, finančnú odmenu a čestný diplom. Soška bájneho vtáka Fénixa pochádza z dielne akademického sochára Stanislava Mikuša a symbolizuje znovuzrodenie kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia.

Slávnostné odovzdávanie cien Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017

Do vyhlásenia výsledkov, t. j. do novembra 2018 ostáva úradujúcim víťazom Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku za komplexnú obnovu a reštaurovanie synagógy v Bardejove, Evanjelický zbor a. v. na Slovensku v Roštári za reštaurovanie oltára v evanjelickom kostole v Roštári, obec Nitrianska Blatnica za komplexnú obnovu a reštaurovanie Rotundy Jurko a Ing. Miroslav Trnka za komplexnú obnovu a reštaurovanie meštianskeho domu v Trnave.

 

Komunikačný odbor MK SR

 

[1] Splnomocnený minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár nariadením č. 155-1919 (8380- prez.) z 20. októbra 1919 ustanovil Vládny komisariát na ochranu pamiatok pri ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska

 

---

Zdroj: Komunikačný odbor MK SR: XIII. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017. In: MK SR [online]. Uverejnené: 8. 8. 2018 [citované: 13. 8. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.