Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017 (najneskôr do 15. 1. 2018 )

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017 (najneskôr do 15. 1. 2018 )

Minister kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia v zmysle čl. 4 ods. 1 a ods. 7 Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia a jeho dodatku vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia (ďalej len „cena“).

Minister kultúry môže udeliť cenu v týchto kategóriách:

a)      cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby (len autorovi),

b)      cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca,

c)      cena za výnimočný prínos v oblasti hudby,

d)     cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry,

e)      cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie,

f)       cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí,

g)      cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia,

h)      cena za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia.

 

Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári a v zmysle štatútu ceny.

Termín na predloženie návrhov: najneskôr do15. januára 2018

Adresa na predkladanie návrhov:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

sekcia umenia a štátneho jazyka

Námestie SNP č. 33, 813 31  Bratislava

 

Ďalšie informácie – formulár aj štatút ceny (+ dodatok) a zoznam doterajších držiteľov ocenenia je zverejnený na:

https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/umenie/cena-ministra-kultury-sr-za-umenie-29c.html

 

Zdroj: Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017. In: MK SR [online]. [Uverejnené: 5. 12. 2017] [citované: 4. 1. 2018]. Dostupné na interente: <TU>.