VÝZVA MK SR ako IROP – Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu (od 17. 10. 2016 do 28. 2. 2017)

VÝZVA MK SR ako IROP – Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu (od 17. 10. 2016 do 28. 2. 2017)
Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), prioritná os 3, vyhlásilo výzvu na podporu malých a stredných podnikov v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP).
 
Výzva otvorená
Od 17. 10. 2016
Do 28. 02. 2017

 

Výzva na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu patrí v rámci IROP pod špecifický cieľ 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Týka sa písmena:
  b) - využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď.),
  d) pod číslom 8 - Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a číslom 10 -  Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia;
 • Fyzické  osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR;
 • Právnické osoby podľa písm. a, ods. 2,  § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR.
 • Neziskové organizácie, občianske združenia

Oprávnené aktivity

Hlavné aktivity:

 1. Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutného pre výrobu a inovácie
 2. Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení:
 • oprávnené budú úpravy interiéru budov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu,
 • nemôže byť samostatnou aktivitou, iba v kombinácii s aktivitou 1
 1. Podpora marketingových, distribučných a predajných aktivít
 • napr. účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty a pod.
 1. Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra)
 • s výnimkou prenájmu priestorov určených výhradne na maloobchodný predaj
 1. Podpora kreatívnej tvorby
 • pre účely ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest
 • nemôže byť samostatnou aktivitou, iba v kombinácii s aktivitami 1, 2, 3 alebo 4

Podporné aktivity:

 1. Riadenie projektu
 2. Informovanie a komunikácia
 3. Verejné obstarávanie
 4. Príprava ŽoNFP

Stiahnite si základné informácie o výzve ako eBook

Kto využije KKP výzvy?
 

Indikatívna alokácia výzvy: 50 mil € (2 mil. € BSK, 48 mil. € mimo BSK)

Výška príspevku a intenzita pomoci:

 • min. 50 000 €
 • max. 200 000 €

 

Typ MSP

BSK

celé územie SR okrem BSK

Mikropodnik (0 – 9 zamestnancov, 2 mil. €)

95 %

95 %

Malý podnik (10 – 49 zamestnancov, 2 – 10 mil. €)

75 %

85 %

Stredný podnik (50 – 250 zamestnancov, 10 – 50 mil. €)

55 %

75 %

 

Termíny:

Vyhlásenie výzvy

17. október 2016

Výzva otvorená

viac ako 4 mesiace

Uzávierka výzvy

28. február 2017


Zaujal Vás tento grant?

Začnite pripravovať grantovú žiadosť priamo na GrantExpert.sk. Viac informácií

text výzvy


Podporované oblasti:
Podpora kreatívnych činností, dopytu po kreatívnej tvorbe. Pomoc pri začatí podnikania, ale aj pri rozvoji fungujúcich podnikov.
 
Oprávnené územie:
Celé územie SR
 
Výzva je otvorená:
Od 17. 10. 2016 – do 28. 02. 2017


Zadať projektový zámer

 

Zdroje:

1) IROP – Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu. In: GrantExpert [online]. [Citované 16. 12. 2016]. Dostupné na interente: <TU>.

2) IROP PO3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. In: Ministerstvo kultúry SR [online]. [Citované 16. 12. 2016]. Dostupné na interente: <TU>.