Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2015 – UZÁVIERKU na doručenie návrhov 31. 1. 2016

Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2015 – UZÁVIERKU na doručenie návrhov 31. 1. 2016

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu v súlade

so svojím poslaním stimulovať kvalitnú masmediálnu tvorbu každoročne udeľuje

ceny za pozoruhodné tvorivé výkony v oblasti tlače i elektronických médií.

Cena sa udeľuje občanovi SR za pozoruhodné spravodajské a publicistické dielo uverejnené v predchádzajúcom kalendárnom roku.

1. Tvorivá cena sa udeľuje v týchto kategóriách:

– v kategórii publicistika:

* tlač, internetové médiá        

* rozhlas  

* televízia

– v kategórii spravodajstvo:

* tlač, internetové médiá        

* rozhlas  

– televízia

– spravodajské agentúry

v kategórii novinárska fotografia 

2. Uchádzať o tvorivú cenu sa môžu jednotliví autori. Okrem nich môžu návrhy na ocenenie podávať:

– šéfredaktori

– katedry žurnalistiky

– členovia výboru sekcie.

     Tvorca sa môže uchádzať o cenu maximálne tromi samostatnými súťažnými príspevkami

     alebo jednou sériou s maximálne tromi príspevkami, v kategórii novinárska fotografia

     maximálne tromi samostatnými fotografiami alebo sériou pozostávajúcou maximálne zo

     šiestich záberov, ktoré je treba zdokumentovať, pokiaľ ide o tlač príspevkami v tlačenej

     forme ako boli publikované (naskenované),  pokiaľ ide o elektronické médiá, príslušnou

     kazetou, CD, DVD vo formáte mpg a pokiaľ ide o novinársku fotografiu príslušnou

     fotografiou označenou na zadnej strane presným názvom a menom autora. K príspevkom

     v podkategóriách rozhlas a televízia treba doplniť aj stručnú anotáciu. Rozhovory

     z tlačových agentúr budú zaradené v kategórii publicistika a v kategórii spravodajstvo

     medzi tlač a internetové médiá. K súťažným prácam predloženým v jazyku národnostných

     menšín je nevyhnutné priložiť preklad príspevku do slovenského jazyka.

     V prihláške treba uviesť meno autora, adresu bydliska, mailovú adresu, kategóriu, žáner,

     názov súťažného príspevku, presný názov a adresu masmédia, kde bolo dielo uverejnené,

     dátum uverejnenia. Porota vylúči zo súťaže nekompletné prihlášky, práce, ktorých autor

     nesprávne určil kategóriu, prípadne prihlásil viac ako tri príspevky. Práce prihlásené do

     súbehu sa nevracajú. Prihlášky, súťažné príspevky a anotácie je potrebné predložiť

     v troch exemplároch, novinárske fotografie v 1 exemplári.     

3. Cena za novinársku tvorbu pozostáva z diplomu a finančnej odmeny vo výške 1.000,- eur.

4. V každej kategórii udelí výbor sekcie spravidla dve prémie do výšky 500,- eur.

5. Tvorcovia, ktorí sa zapoja do súťaže, podpisom súťažného formulára udeľujú Literárnemu fondu súhlas so spracovávaním ich osobných údajov, ktoré mu poskytnú výlučne pre vnútorné potreby a pre zabezpečenie priebehu súťaže. Literárny fond sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou prípadov, keď bude poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na splnenie účelu súťaže, prípadne bude vyplývať z príslušných právnych predpisov.

 

Práce navrhnuté na výročnú cenu posúdi odborná porota, ktorú menuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu.

 

Návrhy na cenu je potrebné poslať do 31. 1. 2016 na adresu Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1.

 

Prihlášku si môžete stiahnuť <T  U>.

 

Zroj: Mgr. Eva Kenížová, námestníčka riaditeľa LF, E-mail z 21. 1. 2016.