Vedecké kolokvium Divadelného ústavu pri príležitosti jubilea teatrológa Jána Jaborníka (Prihlášky spolu s anotáciou príspevku do 27. 3. 2017)

Vedecké kolokvium Divadelného ústavu pri príležitosti jubilea teatrológa Jána Jaborníka (Prihlášky spolu s anotáciou príspevku do 27. 3. 2017)

Divadelný ústav Bratislava organizuje

vedecké kolokvium pri príležitosti nedožitých
75. narodenín divadelného dramaturga, dokumentaristu,
kritika, historika a teatrológa, vysokoškolského pedagóga
docenta Jána Jaborníka.

Vedecké kolokvium sa bude konať dňa 29. mája 2017 v Štúdiu 12, Divadelného ústavu v Bratislave.

Vedecké kolokvium venované životu a dielu Jána Jaborníka sa skladá z dvoch častí. Prvá sa zameriava na odborné aktivity a výstupy docenta Jaborníka počas jeho bohatého profesijného života a druhá časť je spomienková. Cieľom vedeckého kolokvia je analyzovať široký horizont odborných aktivít jedného z najvýznamnejších slovenských teatrológov. Ak máte záujem zúčastniť sa kolokvia s odborným príspevkom, posielajte prihlášky spolu s anotáciou príspevku na email: martin.timko@theatre.sk do 27. marca 2017.

Veríme, že téma kolokvia Vás zaujala a toto podujatie pomôže sprítomniť a sumarizovať dielo nášho významného dokumentaristu, kritika, historika, teatrológa, vysokoškolského pedagóga a dramaturga – predovšetkým však veľkého milovníka slovenského divadla – docenta Jána Jaborníka.

 

Záväzná prihláška na kolokvium o docentovi Jánovi Jáborníkovi (zdroj DÚ)

 

Kontak/informácie:

Mgr. art. Dušan Poliščák, PR manager

Divadelný ústav  

Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava

Tel: 02/20487 603

Mobil: 0917 404 505

E-mail: dusan.poliscak@theatre.sk

 

***

 

Milovník slovenského divadla – Ján Jaborník

(vedecké kolokvium)

Žiadna dobrá energia, ktorú svetu dáš, sa nestratí. (Ján Jaborník)

Divadelný ústav Bratislava organizuje vedecké kolokvium pri príležitosti nedožitých 75. narodenín divadelného dramaturga, dokumentaristu, kritika, historika a teatrológa, vysokoškolského pedagóga docenta Jána Jaborníka. Vedecké kolokvium sa bude konať dňa 29. mája 2017 v Štúdiu 12, Divadelného ústavu v Bratislave.

Vedecké kolokvium venované životu a dielu Jána Jaborníka sa skladá z dvoch častí. Prvá sa zameriava na odborné aktivity a výstupy docenta Jaborníka počas jeho bohatého profesijného života a druhá časť je spomienková. Cieľom vedeckého kolokvia je analyzovať široký horizont odborných aktivít jedného z najvýznamnejších slovenských teatrológov – od prvého miesta dramaturga v činohre Divadla Jonáša Záborského v Prešove, cez činnosť v Divadelnom ústave až po pedagogické pôsobenie na Vysokej škole múzických umení.

Profesijný osud docenta Jaborníka je príkladom statočného čelenia odborníka viacerým neblahým skutočnostiam, ktoré zasiahli jeho vášeň pre dokumentáciu dejín slovenského profesionálneho divadla. Po odchode z Divadelného ústavu sa doň v roku 1999 opäť vrátil a stal sa vedúcim a odborným garantom Oddelenia divadelnej dokumentácie a informatiky. Založil tradíciu vydávania cyklu retroročeniek, ktoré detailne mapovali dejiny slovenských profesionálnych divadiel od sezóny 1962/1963 do sezóny 1970/1971, rozpracoval koncept dejín slovenského profesionálneho divadla a vďaka jeho entuziazmu a nasadeniu usporiadal Divadelný ústav komplexnú výstavu o dejinách slovenského profesionálneho divadla pod názvom Divadlo, vášeň, telo, hlas. Výskum spájal s výučbou a odborné poznatky i skúsenosti odovzdával študentom VŠMU v rámci predmetu Dejiny českého a slovenského divadla, pričom dôraz kládol na vnímanie kontextov a súvislostí. Aktivity docenta Jána Jaborníka v oblasti slovenskej teatrológie dodnes zastávajú nezastupiteľnú úlohu v skúmaní dejín slovenského a českého divadla, preto je dôležité si ich nielen pripomínať, ale aj dôsledne skúmať, objasňovať a hodnotiť.

Rámcové témy kolokvia:

* Dokumentarista a vedúci ODDI Divadelného ústavu

* Výstava divadlo, vášeň, telo, hlas...

* Cyklické vydávanie retroročeniek

* Historik divadla Ján Jaborník, jeho teatrologický zástoj

* Pedagogická činnosť Jána Jaborníka na Vysokej škole múzických umení

* Ján Jaborník dramaturg Divadla Jonáša Záborského v Prešove

* Kritická činnosť Jána Jaborníka v DJZ

* Kritická a hodnotiteľská činnosť Jána Jaborníka v ŠD Košice

* Ján Jaborník divadelný kritik a priaznivec UND a DAD

* Kritik menšinových divadiel – MOD Komárno, Thália Košice

* Kritik a hodnotiteľ Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

* Divadelný kritik SND Bratislava a NS Bratislava

* Ján Jaborník a jeho vzťah k osobnosti Jána Jamnického

Odborné príspevky z kolokvia budú publikované v zborníku, ktorého vydanie je v edičnom pláne Divadelného ústavu na rok 2018. Časový limit vystúpenia na kolokviu je maximálne 20 minút (cca 4 – 6 rukopisných strán); pre publikačné účely je potrebné rozsah príspevku rozšíriť (10 – 12 rukopisných strán).

Organizačný výbor si vyhradzuje právo odmietnuť príspevky v prípade, že nebudú zodpovedať zadaniu kolokvia.

Organizátori podujatia hradia mimobratislavským účastníkom ubytovanie s raňajkami a rovnako aj cestovné náklady. Prihlášky spolu s anotáciou príspevku zasielajte na email: martin.timko@theatre.sk do 27. marca 2017. Verziu príspevku pre publikačné účely je potrebné odovzdať do 5. júna 2017.

Veríme, že téma kolokvia Vás zaujala a toto podujatie pomôže sprítomniť a sumarizovať dielo nášho významného dokumentaristu, kritika, historika, teatrológa, vysokoškolského pedagóga a dramaturga – predovšetkým však veľkého milovníka slovenského divadla – docenta Jána Jaborníka.

S pozdravom,

Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.                    Mgr. Martin Timko, ArtD.

riaditeľka Divadelného ústavu                              koordinátor kolokvia

 

Bratislava 3. 1. 2017

 

(Zdroj: E-mail od DÚ, dusan.poliscak@theatre.sk, z 9. 1. 2017; foto: Zomrel teatrológ a divadelný historik Ján Jaborník In: Dosky.sk.)