Súťaž pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2016 (Uzávierka súťaže: 31. 1. 2017)

Súťaž pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2016 (Uzávierka súťaže: 31. 1. 2017)

Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla

vyhlasujú sedemnásty ročník súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku s názvom

DRÁMA 2016.

Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Uzávierka súťaže je 31. januára 2017.

Autor/autorka víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 eur.

***

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci festivalu NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2017 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.

Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou  je naštudovanie vybranej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND v jednej z nasledujúcich divadelných sezón.

Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska – naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania v nasledujúcich rokoch.

***

Súťaž je anonymná. Texty finalistov súťaže budú publikované v podobe elektronickej publikácie Dráma 2016 — 2017.

***

Podmienky:

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke, a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 eur, zašle autor na adresu:
Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
s heslom „DRÁMA 2016“.

Uhradenie registračného poplatku: Štátna pokladnica, č. ú.: IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011

Koordinátor súťaže: Marek Godovič, marek.godovic@theatre.sk, tel.: 02/20487 600

Štatút spolu s prihláškou a podmienkami súťaže nájdete na stránkach Divadelného ústavu

 

Hlavným usporiadateľom súťaže DRÁMA 2016 je Divadelný ústav v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

***

 

Kontakt/informácie:

Mgr. art. Dušan Poliščák, PR manager

Divadelný ústav

Jakubovo námestie 12

813 57 Bratislava, Slovakia

Tel: 02 20487 603

Mobil: 0917 404 505

E-mail: dusan.poliscak@theatre.sk