Súťaž Mladá slovenská poviedka 2018 (uzávierka: 30. 6. 2018)

Súťaž Mladá slovenská poviedka 2018 (uzávierka: 30. 6. 2018)

MLADÁ SLOVENSKÁ POVIEDKA 2018

XV. ročník CELOŠTÁTNEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE MLADÝCH AUTOROV

 

PROPOZÍCIE

 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Spoluorganizátor súťaže: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

 

Poslanie súťaže:

* Umožniť sebarealizáciu detí a mládeže so vzťahom k literatúre.

* Aktivizovať tvorivý rast mladých talentov.

* Dať možnosť verejnej prezentácii a tvorivej konfrontácii ich tvorby.

* Zvýšiť záujem u mladej generácie o pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu.

 

Charakteristika súťaže:

Celoštátna literárna súťaž Mladá slovenská poviedka je jednou z vrcholných súťaží v oblasti literárnej tvorby na Slovensku. Súťaže sa každoročne zúčastní priemerne sto autorov zo Slovenska i zo zahraničia (zahraniční Slováci). Literárne texty hodnotí porota zložená s významných slovenských literátov a vysokoškolských pedagógov.

 

Podmienky súťaže:

* Súťaže sa môže zúčastniť každý autor s dosiaľ nepublikovanou prácou.

* Súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

* Súťažný žáner – poviedka.

* Každý zúčastnený autor môže zaslať do súťaže 1 poviedku v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4, font Times New Roman, riadkovanie 1, veľkosť písma 12, v slovenskom jazyku na e-mail: literatura@osvetadk.sk.

* Súťažnú prácu s názvom je potrebné zaslať v jednej v prílohe, v ďalšej prílohe uveďte Vaše údaje: meno, priezvisko, vek, adresa bydliska, e-mail. adresa, tel. kontakt, školu, ročník, alebo zamestnanie.

* Texty autorom späť nezasielame.

* Prihlásené práce nesmú byť do vyhlásenia výsledkov súťaže publikované, príp. prihlásené do inej súťaže.

 

Súťaží sa v kategóriách:

* I. kategória – žiaci od 11 do 14 rokov (ZŠ, OG)

* II. kategória – študenti od 15 do 19 rokov (OG, SŠ)

* III. kategória – študenti a dospelí od 20 do 30 rokov (VŠ, dospelí)

Dovŕšenie veku sa určuje k 30. 6. 2018.

 

Priebeh súťaže:

Súťaž je jednokolová. Uzávierka zaslania súťažných prác je do 30. 6. 2018.

Vyhodnotenie súťaže za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční v októbri 2018 v Dolnom Kubíne, (presný termín oznámime priebežne).

 

Hodnotenie a ocenenie súťaže:

Súťažné práce posúdi odborná trojčlenná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

– udeliť ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii,

– nezaradiť do súťaže súťažný text pre nedodržanie podmienok uvedených v propozíciách,

– neudeliť niektorú z cien.

Každý ocenený získa diplom a vecnú cenu. Víťazom v II. a III. kategórii budú udelené i finančné ceny v hodnote á 100 eur. Autorom na vyhodnotení bude preplatené cestovné na základe platných cestovných lístkov. Práce ocenených autorov budú publikované v zborníku a prezentované elektronickou formou na web. stránke vyhlasovateľa a v printových médiách.

 

Kontakt, informácie:

Bc. Mária Janotíková, Oravské kultúrne stredisko, ul. Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, č. tel.: 043/5864 978, 0905 637 053, e-mail: literatura@osvetadk.sk

 

(Zdroj: e-mail z 24. 4. 2018)