Súťaž LITERÁRNY LUČENEC 2015 – Uzávierka: 1. OKTÓBER 2015

Súťaž LITERÁRNY LUČENEC 2015 – Uzávierka: 1. OKTÓBER 2015

Propozície IX. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe

LITERÁRNY LUČENEC 2015

v rámci XIX. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy

TIMRAVINA STUDNIČKA

Vyhlasovatelia súťaže:
Banskobystrický samosprávny kraj
Novohradská knižnica, Lučenec
Mesto Lučenec

Termín: 19. 11. 2015

Poslanie a cieľ súťaže:
Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby.

Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

Zásady súťaže:
1. Vekové kategórie súťaže:
I. kategória: 5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií
II. kategória: stredné školy
III. kategória: dospelí
2. Literárne formy súťaže:
POÉZIA
PRÓZA
3. Súťažné práce nesmú byť zaslané do iných súťaží, t.j. musia byť pôvodné a doteraz nezverejnené.
4. Jeden súťažiaci môže zaslať najviac 2 práce.
5. Práce žiadame zasielať v 3 kópiách s uvedením témy, mena, bydliska, adresy školy, triedy, veku, pedagóga.
6. Maximálny rozsah prác:
POÉZIA: 3 – 5 básní
PRÓZA: 3 strany, maximálne 5 strán formátu A4
Práce prosíme zasielať písomnou formu alebo e-mailovou poštou.
7. Písomné príspevky späť nezasielame ani na vyžiadanie.
8. Súťažné práce hodnotí odborná porota.
9. Cestovné výdavky sú hradené oceneným súťažiacim vo všetkých kategóriách súťaže.
Cestovné výdavky sú hradené sprievodu (1 osoba) súťažiacich len v kategórii: I. kategória
5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií.
10. Termín zaslania prác: do 1. 10. 2015 na adresu:
Mgr. Radovan Macál, Novohradská knižnica,
J. Kármána č. 2, 984 01 Lučenec.
E-maily: sluzby@nklc.sk, r.macal@nklc.sk
11. Víťazi jednotlivých kategórií budú včas upovedomení o výsledkoch a následne dostanú pozvánku na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
12. Pri zasielaní prác vás žiadame o prípadný váš súhlas s uverejnením vybraných súťažných prác na web stránke Novohradskej
knižnice, respektívne zborníku.

Súťažiaci dávajú súhlas s uverejnením vybraných súťažných prác na web stránke Novohradskej knižnice, prípadne zborníku.