ŠTATÚT CIEN SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV a termín podávania prihlášok (UZÁVIERKA do 31. 1. 2016)

ŠTATÚT CIEN SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV a termín podávania prihlášok (UZÁVIERKA do 31. 1. 2016)

Ceny a prémie SSS sú konštituované so zreteľom na stanovy SSS, osobitne v spojitosti s Hlavou

I./4, v ktorej sa uvádza, že „Spolok sa zúčastňuje na propagácii diel slovenských spisovateľov“.

Ceny a prémie udeľuje Spolok v nasledujúcich kategóriách:

I. Ceny za celoživotné dielo,

II. Ceny za významné diela pôvodnej literatúry vydané v príslušnom kalendárnom roku,

1. Cena za poéziu,

2. Cena za prózu,

3. Cena za literatúru faktu a literárnu vedu,

4. Cena za literatúru pre deti a mládež.

III. Prémia za činnosť v oblasti literárnych klubov Vypisovateľom Ceny je Predstavenstvo SSS.

Ceny sa udeľujú vo všetkých kategóriách raz ročne, spravidla v II. štvrťroku. Udeleniu cien v II. kategórii predchádza verejný oficiálny akt nominácií diel v každej kategórii (spravidla tri diela) – v mesiaci marec s uvedením a propagáciou nominácií v Literárnom týždenníku. Do hodnotiaceho procesu sú automaticky zaradené všetky diela pôvodnej literatúry, ktoré vyšli vo Vydavateľstve SSS, ako aj v Spolku slovenských spisovateľov. Ostatné publikácie možno prihlásiť vždy do daného termínu vypísaného Predstavenstvom SSS.

Termín ukončenia prihlášok je 31. január 2016.

Súčasťou prihlášky sú dva výtlačky publikácie, anotácia a informácia o autorovi (autoroch).

Ceny za celoživotné dielo navrhuje komisia pod vedením predsedu SSS zložená z laureátov tejto ceny v predchádzajúcich rokoch, podnety môžu podávať i členovia jednotlivých orgánov SSS,  schvaľuje ich Predstavenstvo SSS. Cena sa spravidla udeľuje 2 osobnostiam zo SR a 1 osobnosti zo zahraničia. Prémiu za činnosť v oblasti literárnych klubov navrhuje komisia pod vedením tajomníka SSS, ktorej členom sú šéfredaktori Literárneho týždenníka a Dotykov a podpredseda Spolku pre členské otázky, podnety môžu podávať i členovia jednotlivých orgánov, schvaľuje ich Predstavenstvo SSS. Predstavenstvo SSS sa môže uzniesť i na udelení mimoriadnej ceny, resp. prémie v prípade zvlášť významnej skutočnosti.

Udelenie cien v II. kategórii, t. j. cien za významné diela pôvodnej literatúry vydané v príslušnom

kalendárnom roku, posudzuje a navrhuje odborná (spravidla 5-členná) porota, ktorú na návrh predsedu SSS schvaľuje Predstavenstvo SSS.

Na pokrytie výdavkov na jednotlivé ceny je možné vytvoriť základinu (v správe Spolku slovenských

spisovateľov) z darov sponzorov. Na udelenie ktorejkoľvek z cien nie je podmienkou členstvo v SSS.

 

Zdroj: Štatút Cien SSS a termín podávania prihlášok (do 31. 1. 2016). In: Literárny týždenník 3 – 4 z 27. 1. 2016, s. 15.