Správy z EÚ: Ako budú chránené naše vklady v bankách? (24. 11. 2015)

Správy z EÚ: Ako budú chránené naše vklady v bankách? (24. 11. 2015)

Dňa 24. novembra 2015 Európska komisia (EK) predstavila nový spôsob ochrany bankových vkladov v Európskej únii. Nedávna kríza ukázala, že veľké hospodárske a finančné šoky môžu oslabiť dôveru v bankový systém. Od reformy EK očakáva, že posilní bankovú úniu, ochranu vkladateľov, finančnú stabilitu a oslabí väzbu medzi bankami a členskými štátmi.

Systém by sa postupne vyvíjal v troch fázach. Pozostával by zo zaistenia vnútroštátnych systémov ochrany vkladov a po troch rokoch by sa transformoval na systém spolupoistenia, v rámci ktorého by sa príspevok do európskej schémy ochrany vkladov postupne zvyšoval. Vytvorenie plne funkčného európskeho systému ochrany vkladov je ako záverečná fáza naplánované na rok 2024.

Už na začiatku celého procesu sa vytvorí spoločný Európsky fond pre ochranu vkladov, ktorý postupne preberie celú zodpovednosť za ochranu vkladov v EÚ. Budú doň prispievať banky, výška príspecku bude závisieť od miery rizikovosti banky.

V rámci prvej fázy (Zaistenie), ktorá bude trvať do roku 2020 bude mať vnútroštátny systém ochrany vkladov mohol mať prístup k finančným prostriedkom EDIS len vtedy, ak predtým vyčerpal všetky svoje vlastné zdroje a ak bude v súlade so smernicou o systémoch ochrany vkladov.

V druhej fáze (Spolupoistenie), ktorá bude trvať do roku 2024 sa systém zaistenia zmení na systém spolupoistenia, avšak naďalej s primeranými obmedzeniami a s poskytovaním záruk proti zneužitiu. Hlavným rozdielom v tejto fáze je, že vnútroštátny systém by nebol povinný vyčerpať svoje vlastné zdroje predtým, než by začal využívať prostriedky EDIS. EDIS bude k dispozícii na pokrytie časti nákladov od chvíle, kedy banka bude musieť vkladateľom vyplatiť náhrady. Týmto sa zavádza vyšší stupeň zdieľania rizika medzi vnútroštátnymi systémami prostredníctvom EDIS. Podiel, ktorým prispeje EDIS, začne na pomerne nízkej úrovni (20 %) a bude sa zvyšovať v priebehu štvorročného obdobia.

V záverečnej tretej fáze, EDIS preberie 100 % rizika a od roku 2024 bude poskytovať vnútroštátnym systémom ochrany vkladov plné poistné krytie. Bude to v tom istom roku, v ktorom už bude plne funkčný jednotný fond na riešenie krízových situácií a budú sa plne uplatňovať požiadavky súčasnej smernice o systémoch ochrany vkladov.

Navrhovaná reforma zahŕňa rad silných ochranných opatrení proti „morálnemu hazardu“ a zneužívaniu s cieľom poskytnúť stimuly pre vnútroštátne systémy, aby k potenciálnym rizikám pristupovali obozretne. Vnútroštátny systém bude mať prístup k EDIS iba vtedy, ak bude plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie.

 

Kľúčové body

Európsky systém ochrany vkladov bude:

– vychádzať z existujúceho systému, ktorý sa skladá z vnútroštátnych systémov ochrany vkladov zriadených v súlade s európskymi predpismi; jednotliví vkladatelia budú môcť naďalej využívať rovnakú úroveň ochrany (100 000 EUR);

– zavádzaný postupne, krok za krokom;

– pre bankový sektor celkovo nákladovo neutrálny: príspevky bánk na EDIS sa môžu odpočítať od ich vnútroštátnych príspevkov do systémov ochrany vkladov;

– rizikovo vážený; rizikovejšie banky budú platiť vyššie príspevky ako bezpečnejšie banky, pričom tento prístup sa v dôsledku postupného zavádzania EDIS posilní; prispôsobenie na základe rizika sa bude uplatňovať už od začiatku;

– sprevádzaný prísnymi ochrannými opatreniami: napríklad bude chrániť len tie vnútroštátne systémy ochrany vkladov, ktoré sú v súlade s pravidlami EÚ a vytvárajú sa v súlade s nimi;

– sprevádzaný oznámením, v ktorom budú uvedené opatrenia na zníženie rizika, ako napr. budúce návrhy na zabezpečenie toho, že riziká, ktorým sú banky vystavené v súvislosti s jednotlivými štátnymi dlhopismi, budú dostatočne rozdelené; a

– povinný pre členské štáty eurozóny, ktorých banky sú v súčasnosti zahrnuté do jednotného mechanizmu dohľadu, a zároveň otvorený pre ostatné členské štáty EÚ, ktoré sa chcú pripojiť k bankovej únii.

 

Viac informácií nájdete tu:

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6152_sk.htm

https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6153_en.htm

 

ANDREJ KRÁLIK, vedúci tlačového a politického oddelenia
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
E-mail: andrej.kralik@ec.europa.eu
Tel.: 02 59 20 32 93
Mobil:  0911 426 126
Fax: 02 54 43 29 79

TWITTER: @ZEKvSR
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku