Slávnostná svätá omša venovaná ANDREJOVI HLINKOVI v Katedrále sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave-Krasňanoch v sobotu 2. októbra 2021 o 18. 00 hod.

Slávnostná svätá omša venovaná ANDREJOVI HLINKOVI v Katedrále sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave-Krasňanoch v sobotu 2. októbra 2021 o 18. 00 hod.

Andrej Hlinka, jedna z najvýznamnejších a najmilovanejších osobností slovenského národa, sa svojou charizmou, genialitou, pracovitosťou a vytrvalosťou natrvalo zapísal do histórie a sŕdc nášho národa. V pondelok 27. septembra 2021 sme si pripomenuli 157. výročie jeho narodenia.

Don Jozef Slivoň, rektor Katedrály sv. Šebastiána pri príležitosti 132. výročia kňazskej vysviacky a 157. výročia narodenia Andreja Hlinku bude celebrovať v sobotu 2. októbra 2021 o 18. 00 hod. slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave-Krasňanoch. Organizátorom podujatia je občianske združenie CYRILOMETODIADA.

A. Hlinku vysvätili za kňaza 19. júna 1889 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Ako kaplán pôsobil v rodisku biskupa Jána Vojtaššáka v Zákamennom-Kline, vo Svätej Alžbete, dnes Liptovské Kľačany, a v Tvrdošíne. V roku 1892 ho vymenovali za farára v Liptovských Sliačoch, potom bol farárom v Ružomberku.

Od roku 1920 až do svojej smrti predsedom Spolku svätého Vojtecha, členom výboru Matice slovenskej.

Svätý Otec Pius XI. udelil A. Hlinkovi titul Msgr., 9. marca 1927 ho vymenoval za infulovaného pápežského protonotára a dostal právo používať pontifikálie. Slávnostná inštalácia A. Hlinku ako pápežského protonotára sa konala v Kostole sv. Ondreja v Ružomberku 15. mája 1927 za účasti biskupa J. Vojtaššáka a početného zástupu duchovenstva, predstaviteľov spoločenského života a veriaceho ľudu. Svoju prvú pontifikálnu svätú omšu A. Hlinka ako pápežský protonotár celebroval 19. júna, v deň 38. výročia svojej kňazskej vysviacky.

Rumunský kráľ Karol II. udelil A. Hlinkovi v roku 1936 Rad rumunskej koruny za spoluprácu s Rumunmi počas Rakúsko-Uhorska a za spoločné utrpenie prežité v segedínskom väzení.

Pri príležitosti 73. narodenín dostal A. Hlinka poľské vyznamenanie Polonia restituta. V mene prezidenta Poľskej republiky mu ho v Ružomberku odovzdal Wacław Łaciński, poľský konzul v Bratislave.

Slovenský snem dňa 25. apríla 1939 prijal zákon č. 83/1939 Sl. z., podľa ktorého sa Andrej Hlinka zaslúžil o slovenský národ. Táto veta bola vytesaná do kameňa a umiestnená v budove Slovenského snemu.

Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) dňa 26. októbra 2007 prijala zákon č. 531/2007 Z. z. o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku. Na ocenenie mimoriadnych zásluh A. Hlinku bola v budove NR SR nainštalovaná jeho busta a pamätná tabuľa, na ktorej je uvedený text: „Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ a Slovenskú republiku".

Otec národa odišiel do večnosti 16. augusta 1938 na fare v Ružomberku. Po zádušnej svätej omši v Kostole sv. Ondreja v Ružomberku rakvu s Hlinkovými ostatkami uložili do krypty jezuitov na miestnom cintoríne. Miestom posledného odpočinku A. Hlinku sa 31. októbra 1939 stalo Mauzóleum Andreja Hlinku v Ružomberku. V marci 1945 bola rakva s jeho telesnými ostatkami tajne prevezená na dodnes neznáme miesto. Rakva bez jeho telesných ostatkov sa našla v krypte Dómu sv. Martina v Bratislave. V roku 2003 pri príležitosti 65. výročia úmrtia A. Hlinku rakvu vystavili v Mauzóleu Andreja Hlinku v Ružomberku.

DANIELA SUCHÁ, CYRILOMETODIADA, o. z.