Uvedenie projektu GALÉRIA PRE VŠETKÝCH – sprístupnenie kultúrnych hodnôt Vily Dominika Skuteckého pre zrakovo, sluchovo a mentálne znevýhodnených – v Stredoslovenskej galérii – 15. 2. 24

Uvedenie projektu GALÉRIA PRE VŠETKÝCH – sprístupnenie kultúrnych hodnôt Vily Dominika Skuteckého pre zrakovo, sluchovo a mentálne znevýhodnených –  v Stredoslovenskej galérii – 15. 2. 24

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na

na uvedenie projektu

 
Vo štvrtok 15. 2. 2024 o 17.00 hod.
 
Miesto konania: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica

 

Kurátorka, koncepcia projektu: Mgr. Katarína Minka Baraníková

Odborná spolupráca, koordinácia projektu: Mgr. Jozef Balužinský

Prvky informačnej debarierizácie: PhDr. Ildikó Gúziková, Ing. Vladimír Maroš


***
Kontakt:
Mgr. Eva Schmidtová,PR manager

Stredoslovenská galéria

Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica

+421 48 470 16 12,  +421 915547799

www.ssgbb.sk

***

Galéria pre všetkých / Sprístupnenie kultúrnych hodnôt Vily Dominika Skuteckého pre zrakovo, sluchovo a mentálne znevýhodnených

(Tlačová správa k uvedeniu projektu)
 

Stredoslovenská galéria sa v roku 2023 úspešne zapojila do dotačného programu Ministerstva kultúry SR - Kultúra znevýhodnených skupín. Našim zámerom bolo sprístupniť originálnu Vilu Dominika Skuteckého so stálou expozíciou maliara aj pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ktoré sa často ocitajú v kultúrnej a sociálnej izolácii. Realizovaný projekt „Galéria pre všetkých…“ bol spracovaný s cieľom zlepšiť prístupnosť a zrozumiteľnosť prezentovaných kultúrnych hodnôt a umenia pre znevýhodnené osoby, a to so zrakovým, sluchovým a mentálnym postihom. Prostredníctvom zavedenia prvkov informačnej debarierizácie v objekte Skuteckého vily dokážu aj takto znevýhodnení návštevníci percipovať informačný obsah expozície a vnímať silný genius loci jedinečného miesta umelcovej historickej vily aj s priľahlým areálom.

***

Vila Dominika Skuteckého s expozíciou je nositeľom kultúrneho a umeleckého posolstva maliara Dominika Skuteckého (1849 – 1921), ktorý zdôrazňoval význam kultúrnej tradície najmä talianskej renesancie a poznanie histórie umenia pre jeho ďalší vývin. Svedčí o tom Skuteckého rozsiahle maliarske dielo ako aj unikátne sgrafito, ktoré vytvoril na priečelí svojej vily a zvečnil na ňom medailóny významných renesančných majstrov Raffaela a Tiziana. História vily, ktorú si maliar nechal postaviť v Banskej Bystrici koncom 19. storočia po dlhoročnom pôsobení v Benátkach, je spätá aj s osudmi jeho známych potomkov. Príbeh členov rodiny Skuteckých-Karvašových, najmä umelcovej dcéry, tiež maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej (1893 – 1945), jej manžela lekára Ferdinanda Karvaša a ich syna spisovateľa a dramatika Petra Karvaša (1920 – 1999) , je previazaný s históriou mesta Banská Bystrica, ale aj tragickým obdobím 2. svetovej vojny, počas ktorej bola rodina rasovo prenasledovaná a vila dokonca obsadená gestapom. Expozíciu vily obohacujú aj dočasné sprievodné výstavy na súvisiace témy a programy kultúrnych podujatí.

***

Rozšírenie stálej expozície s doplnením prvkov informačnej debarierizácie bolo dotvorené s ohľadom na potreby vybraných znevýhodnených cieľových skupín. Zároveň sme vychádzali aj z interpretačných možností a determinantov stálej expozície. Projekt bol kreovaný s viacerými odborníkmi, ktorí majú skúsenosti v danej oblasti. Základný prvok informačnej debarierizácie predstavuje informačná mapa Vily Dominika Skuteckého - plán vily s piktogramami. Napomáha navigovať mentálne znevýhodnené osoby, ale aj detských návštevníkov, v objekte vily s priľahlým areálom. Takýto návštevník sa vie lepšie zorientovať v celom priestore a v jednotlivých miestnostiach expozície ako sú Hala talianskeho umenia, Salón, Ateliér, Zimná záhrada, pracovňa a študovňa. Kľúčové maľby Skuteckého sú sprostredkované aj zrakovo znevýhodneným formou reliéfnych dotykových obrazov v rámoch so sprievodnými audiokomentármi, ktoré návštevníkov postupne oboznamujú aj s celkami expozície.

V reliéfnych dotykových obrazoch môžu nahmatať kľúčové maliarove diela ako je jeho Autoportrét v technike perokresby, ikonický obraz Trh v Banskej Bystrici; známe maľby Idyla v banskobystrickom parku, či Maliarku kvetín zachytávajúcu umelcovu dcéru Karolu v ateliéri vo vile. Piaty reliéfny dotykový obraz bol vytvorený so zámerom umožniť zrakovo znevýhodneným navnímať bohatú sgrafitovú výzdobu priečelia vily, ktorú pravdepodobne vytvoril sám Skutecký. Zážitok z jedinečnej architektúry Skuteckého neorenesančnej vily prináša 3D model. Model je možné aj rozložiť po jednotlivých poschodiach a spoznať tak celkovú skladbu objektu aj členenie galerijnej expozície. 3D model je, podobne ako reliéfne dotykové obrazy, vložený do rámu so sprievodným audiokomentárom. Znevýhodnení návštevníci so sluchovým postihom majú k dispozícii 5 prenosných tabletov s virtuálnym sprievodcom stálou expozíciou. Formou videokomentárov v posunkovom jazyku sa majú možnosť oboznámiť s celou expozíciou, prostredníctvom 10 „zastávok“.  

Podporné prvky debarierizácie a edukačné materiály napomôžu funkčnému sprostredkovaniu umenia a majú potenciál prehĺbiť interakcie s umeleckým dielom. Predpokladáme, že nové interaktívne prvky môžu zaujať aj bežných návštevníkov. Veríme, že „otvorený priestor galérie“ bude zaujímavým a vyhľadávaným miestom aj pre ďalšie cieľové komunity a potenciálnych návštevníkov.

Ďakujeme špeciálne Mgr. Jozefovi Balužinskému za profesionálnu a komplexnú spoluprácu na projekte „Galéria pre všetkých…“, rovnako pani PhDr. Ildikó Gúzikovej a Ing. Vladimírovi Marošovi. 

Katarína Minka Baraníková

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického samosprávnej kraja.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.