POZVÁNKA NA SEMINÁR Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti (prihláška do 15. 1. 2019)

POZVÁNKA NA SEMINÁR Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti (prihláška do 15. 1. 2019)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky
Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF

 

POZVÁNKA NA SEMINÁR

 Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti

 

Miesto: Penzión Harmónia***, 900 01 Modra-Harmónia, Okružná ul. č. 3173

Termín: 22. – 24. januára 2019

Cieľom seminára je poukázať na potrebu spolupráce podnikateľov, územnej samosprávy a neziskového sektora pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka. Oboznámiť s možnosťami podpory rozvoja vidieka z verejných finančných prostriedkov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Načrtnúť problematiku Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj rozvoja vidieckej krajiny v rozsahu jej nástrojov, aktérov a synergických efektov. Venovať sa vylepšeniu domáceho a medzinárodného vidieckeho turizmu a agroturizmu. Zároveň uskutočniť vzájomnú výmenu skúseností z realizácie úspešných projektov obnovy vidieka a agrokomplexu na Slovensku. Súčasťou seminára je aj exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vinnej ceste. Seminár je určený pre členov SPPK, SZVTA, ASYF, komunálnych a regionálnych manažérov, agropodnikateľov, pedagógov, tretí sektor, fanúšikov vo vidieckom turizme a agroturizme, ako aj záujemcov o trendy v agrokomplexe a na vidieku.

 

Program seminára a exkurzie:

22. január (utorok)

11.00 – 12.00 hod. – Prezentácia v penzióne Modra – Harmónia***, ubytovanie

12.00 – 13.00 hod.Obed

13.00 hod. – Privítanie účastníkov a otvorenie seminára. – Ing. František Mach, CSc.

13.10 – 13.40 hod. – Úlohy SPPK v oblasti agrorezortu a prípravy SPP na roky 2020 – 2027

              – Ing. Emil Macho, predseda SPPK

13.40 – 14.30 hod. – Realizácia Programu rozvoja vidieka SR v programovom období rokov

              2014 až 2020 – vyhlásené a pripravované výzvy

               – Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ, Poľnohospodárska platobná agentúra

14.30 – 15.30 hod. – Diskusia

15.30 – 16.00 hod. – Prestávka

16.00 – 17.00 hod. – Nové výzvy – tri druhy politiky, jeden cieľ, politika vidieckej krajiny,                   

             nástroje, aktéri, synergia

             – Ing. Ján Varoščák, CSc.

17.00 – 18.00 hod. – Diskusia

             – Ing. Mária Behanovská, Vidiecky parlament: Pracovné príležitosti zvyšujú kvalitu

               života na slovenskom vidieku

             – Milan Jurky, ASYF: Aktuálne problémy úspešného podnikania mladých farmárov na

              Slovensku

18.30 – 19.30 hod. – Večera

20.00 – 22.00 hod.Ochutnávka regionálnych produktov Spolku VINCÚR v Modre,   

             výmena skúseností účastníkov seminára, spoločenské posedenie

 

23. január (streda)

7.30 – 8.00 hod. – Raňajky

8.30 – 9.15 hod. – Minulosť, súčasnosť a budúcnosť premien slovenských obcí, vidieckej

           architektúry a skúsenosti z vypracovaných projektov

           – prof. Ing. arch. Michal Šarafin, DrSc.

9.15 – 10.00 hod. – Vidiecka krajina v regiónoch vidieckeho turizmu a agroturizmu

           – Ing. Juraj Kerekeš, osobnosť cestovného ruchu SR

10.00 – 10.20 hod. – Diskusia

10.20 – 10.40 hod. – Prestávka

10.40 – 11.00 hod.Skúsenosti z činnosti miestnej územnej samosprávy v podmienkach

             malokarpatského regiónu

             – RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičúnek, PhD., predseda združenia miestnej samosprávy

            a starosta obce Píla

11.00 – 11.20 hod.Skúsenosti z činnosti agroturistického zážitkového a vzdelávacieho  

             zariadenia vo Vinosadoch

             – PhDr. Ivona Juráčkova, starostka obce Vinosady

11.20 – 13.00 hod. – Diskusia

             Vystúpenie zástupcov organizácií cestovného ruchu, podnikateľov v obciach

             a združení na vidieku. (Ing. Sylvia Matúšová, PhD., MAS Kopaničiar, OOCR Malé 

             Karpaty, Juraj Mačay,  Bronislava Nyesteová,  Štefan Píri a ďalší)

13.00 – 14.00 hod. – Obed

14.00 – 18.00 hod. – Exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vínnej ceste,

              stretnutie s primátorom Modry Mgr. Juraj Petrakovič, ELESKO, Galéria Ignáca

              Bizmayera, Cech husacinárov – Slovenský Grob, hotel Majolika, reštaurácia

              U richtára

18.00 – 19.00 hod. – Večera

 

24. január 2019 (štvrtok)

7.00 – 8.00 hod. – Raňajky

8.00 hod.Odchod na 26. ročník veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO, EXPOSHOP,  GASTROPACK – 25. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR,           11. ročník výstavy WELLNESS A FITNESS, medzinárodnú výstavu rybárskych potrieb RYBÁRSTVO A VOĽNÝ ČAS a 26. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy POĽOVNÍCTVO A ODDYCH v Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 – 7 v Bratislave

www.incheba.sk; GPS súradnice: 48.133831,17.098902

 

Ing. František Mach, CSc.

NORVT  v Modre

Organizačné zabezpečenie

 

1. Účastnícky poplatok

úhrada za 1 osobu

Suma (eur)

Ubytovanie 2 noci

50,–

Stravovanie (2 obedy, 2večery, 2 raňajky)

44,–

Prednášky, študijné texty, exkurzia, občerstvenie, vstupné

na výstavy, organizačný poplatok

49,–

Spolu

143,–

 

2. Dopravné spojenie autobusom z Bratislavy, autobusová stanica a z Modry, Harmónia:

    (čas cestovania cca 1 hod. 10 min.)

    – čas odchodov z Bratislavy, autobusová stanica do Modra, Harmónia:

       7.40, 9.40, 11.40 hod.

    – čas odchodov z Modra, Harmónia do Bratislavy, autobusová stanica:

       8.12, 9.22,11.12 hod.

 

3. Odborný garant: doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.

 

4. Organizačný garant: Ing. František Mach, CSc., informácie poskytne na tel. 0918124794,

     fax 033/6474302, e-mail: feromach@gmail.com

5. Druh oblečenia: Vychádzkové (inofficial).

6. Prihlášku na seminár zaslať do 15. januára 2019 na e-mail: feromach@gmail.com

7. Úhradu účastníckeho poplatku realizovať na účet NORVT v Modre, Tatra banka, a.s.,

    IBAN:  SK5811000000002661060018, Variabilný symbol: 2224012019

 

V Modre 14. decembra 2018

 

Ing. František Mach, CSc.

NORVT v Modre

 

 

- – -- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –

PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU: <doc>

- – -- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF

 

PRIHLÁŠKA

 

Záväzne sa prihlasujem na seminár

 

 Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti

 

ktorý sa koná v penzióne Harmónia***, 900 01 Modra – Harmónia, Okružná ul. č. 3173

v dňoch 22. januára 2019 až 24. januára 2019

 

Meno: ______________ Priezvisko: _________________________ Akad. titul _________

 

Názov organizácie: ___________________________________________________________

 

Funkcia: ____________________________________________________________________

 

Adresa: ____________________________________________________ PSČ____________

 

Tel.: _________________________ e-mail: _______________________________________

 

Mám záujem o ubytovanie v penzióne Harmónia*** na 2 noci (22.01. 2018 – 23.01. 2018).

Vyznačte zakrúžkovaním!                      ÁNO                    NIE        

Účet NORVT v Modre, Tatra banka, a.s., čís. IBAN: SK5811000000002661060018, Variabilný symbol: 2224012019  

Do správy pre príjemcu uveďte: meno a priezvisko účastníka seminára.

Účastnícky poplatok v sume.………….EUR bol uhradený na účet NORVT v Modre. Vyznačte zakrúžkovaním!                     ÁNO                    NIE          

 

 

                                                                                      --------------------------------------------

                                                                                           podpis a pečiatka organizácie

 

Záväznú čitateľne (tlačeným písmom) vyplnenú oskenovanú prihlášku pošlite elektronicky na email adresu: feromach@gmail.com

V prípade viacerých záujemcov z jednej organizácie vyplňte prihlášku osobitne za každú osobu.

 

- – -- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –

PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU: <doc>

- – -- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –

 

Miesto konania seminára:

Penzión Harmónia***, 900 01 Modra – Harmónia, Okružná ul. č. 3173

www.penzionharmonia.com

Tel.: +421 918 833 088 

Penzión Harmónia sa nachádza v lesoparkovej rekreačnej časti Modra – Harmónia, vzdialenej    25 km od Bratislavy, hl. m. SR a nachádza sa priamo na Malokarpatskej vínnej ceste.