Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a komisár Karmenu Vella na Slovensku (6. 9. 2016)

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a  komisár Karmenu Vella na  Slovensku (6. 9. 2016)

V utorok 6. septembra 2016 navštívia Slovensko podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič a komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella.

Obaja predstavitelia Európskej komisie sa zúčastnia konferencie Prechod na zelené hospodárstvo – Transition to Green Economy, ktorá sa uskutoční  6. – 7. septembra 2016, v hoteli Saffron, Radlinského 27, Bratislava.

Podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič prednesie hlavný prejav na tému Prechod na zelené hospodárstvo  so začiatkom o 10.00 hod..

Komisár Karmenu Vella prednesie o 13.30 hod. príspevok v rámci panelu na tému Financovanie a investície do zeleného hospodárstva.

Podpredseda EK Maroš Šefčovič sa popoludní 6. septembra 2016 zúčastní podujatia Stav energetickej únie – ako zlepšiť rámec pre dodávky a dopyt? (State of the Energy Union: How to improve the framework for supply & demand?). V rámci tohto podujatia bude zverejnený aj zoznam 40 osobností slovenskej energetiky.  Podujatie sa uskutoční od 13.15  do 15.15 hod. v hoteli Loft, Štefánikova 864/4, Bratislava.

Komisár Vella počas svojej návštevy na Slovensku navštívi aj Devínsku Kobylu, kde sa realizuje projekt európskeho programu LIFE*, ktorého cieľom je ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne v okolí Bratislavy.

Priestor pre médiá:

12.00 – 12.30 hod. – tlačová konferencia počas podujatia Prechod na zelené hospodárstvo, v hoteli Saffron na Radlinského ul. 27 v Bratislave.

14.50 do 15.15 hod. – počas podujatia Stav energetickej únie – ako zlepšiť rámec pre dodávky a dopyt?,  v  hoteli Loft na Štefánikovej 864/4 v Bratislave (presný začiatok v závislosti od trvania diskusie).

***

Viac informácií:

Budovaniu nízkouhlíkového, zeleného hospodárstva sa na európskej úrovni venuje veľká pozornosť a sú na ňu vyčlenené významné zdroje financovania z rozpočtu Európskej únie.
Operačný program Kvalita životného prostredia s rozpočtom vo výške 3,13 miliardy eur,  je prioritne zameraný na udržateľné využívanie prírodných zdrojov, prispôsobovanie sa zmene klímy s dôrazom na ochranu proti povodniam, riadenie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy a podporu energetickej efektívnosti v celej ekonomike. Program by mal zabezpečiť protipovodňovú ochranu pre ďalšie slovenské mestá a obce, zlepšiť čistenie odpadových vôd pre približne 200 000 občanov a navýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energií na 15,5 % z celkovej konečnej spotreby energie v krajine. Okrem toho by mal program docieliť aj zníženie celkovej spotreby energie verejných budov na Slovensku o zhruba 279 miliónov kWh za rok a zabezpečiť tak okrem prínosov pre životné prostredie aj výrazné finančné úspory pre štátnu pokladnicu.

 

* Slovensko sa okrem prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov môže uchádzať aj o podporu z rôznych celoeurópskych programov, ako napríklad Program LIFE. Program je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy, ktorého cieľom je prispievať k implementácii politik a právnych predpisov EÚ v týchto oblastiach a to prostredníctvom spolufinancovania projektov s európskou pridanou hodnotou. Celková alokácia na LIFE 2014 – 2020 je 1,46 miliárd eur a pokrýva dva podprogramy – pre životné prostredie a pre oblasť klímy.

---

Kontakt/Informácie:

Ingrid Ludviková
Tlačové oddelenie
Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Palisády 29, 811 06 Bratislava
E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
Phone: +421 259 203 269
Mobile:
+421 949 213 374
TWITTER: @ZEKvSR
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

(Zdroj: TO ZEK v SR, e-mail z 5. 9. 2016)