Pocta profesorovi JÁNOVI PAULINYMU: Odišiel výnimočný vzdelanec s veľkým srdcom

Pocta profesorovi JÁNOVI PAULINYMU: Odišiel výnimočný vzdelanec s veľkým srdcom

Nebolo to dávno, čo som si pripravovala krát­ky príhovor pri príležitosti odovzdania pamätnej publikácie nášmu pánovi profesorovi JÁNOVI PAULINYMU (na snímke). Zvyčajne sa to robie­va priokrúhlom jubileu, ale okolnosti skompli­kovali situáciu, a tak zborník Arabic and Islamic Studies in Honor of Ján Pauliny sa podarilo vy­dať až k jeho 77. narodeninám. Všetci sme sa te­šili, že ho konečne uvidíme po dlhšom čase. Pri­sľúbil totiž, že určite príde. Neprišiel. Už vtedy mu vtom náhle zabránilo chatrné zdravie a my všetci sme dúfali, že sa to zlepší a že problémy sú iba prechodného charakteru. Bohužiaľ, neboli. Prof. PhDr. Ján Pauliny, PhD., nás navždy opus­til 25. 1. 2021 vo veku nedožitých 82 rokov. Náš smútok umocnila aj skutočnosť, že si ho Všemo­húci povolal na druhú stranu rieky uprostred ťaži­vej epidémie koronavírusu, atak sme ho nemohli odprevadiť na jeho poslednej ceste.

 

Obzvlášť cenné skúsenosti

Smrť nás núti obzrieť sa späť, zaspomínať si a pouvažovať nad tajomstvami života. Ma­la som šťastie, že som s profesorom Paulinym pracovala viac ako pätnásť rokov. A boli to ob­zvlášť cenné skúsenosti pozorovať jeho vedec­kú a pedagogickú prácu, prívetivý prístup k štu­dentom, nákazlivý entuziazmus, keď sa niečo dobré podarilo, bystrý intelekt, inteligentný hu­mor, ako aj jeho dar presne rozpoznať dôležité a menej podstatné úlohy. Na tých dôležitých sa postupne a systematicky pracovalo a tie ostatné sa museli rázne a efektívne takmer ihneď riešiť. Nezabudol sa pritom opýtať, čo je nové na „Sor­bonne“ (t. j. na Ústave orientalistiky SAV, kde bol vtedy riaditeľom prof. Sorby) a pošomrať si nad aktuálnymi politickými udalosťami. S nad­šením a láskou vedel rozprávať nielen o rozma­nitých zákutiach arabistického výskumu a o in­špiratívnych pobytoch v zahraničí, ale aj o naj­bližšej rodine.

 

Cesta za vzdelaním a pedagogická činnosť

Profesor Pauliny sa narodil v Martine 4. júna 1939 do excelentnej intelektuálnej rodiny. Je­ho otec, tiež profesor Eugen Pauliny, bol jed­nou z popredných osobností slovenskej jazyko­vedy, matka vyštudovala a vyučovala francúzsky a latinský jazyk. Poabsolvovaní strednej školy v roku 1956 nastúpil na Univerzi­tu Komenského (UK) v Bratislave, aby študoval slovenčinu v kombinácii s arabčinou. Nasledujúci rok však prestúpil na Karlovu univerzitu do Prahy, keď­že tam mali orientálne štúdiá podstatne dlhšiu tradíciu. Keď štúdium arabistiky v kombinácii s anglistikou ukončil (1961) a nastúpil na Semit­ský seminár FF UK (neskôr Katedra klasickej a semitskej filológie), kde bol viazaný ako vedec a pedagóg po celý život, a od tých čias prakticky do dnešných dní učil mnohé generácie študentov a doktorandov obdivovať arabskú históriu a lite­ratúru. Rozhodujúcu úlohu pri formovaní arabis­tických štúdií na Slovensku zohral prof. Pauli­ny najmä po roku 1995, keď nastúpil do vedenia odboru. Jeho vplyv na fakultný akademický ži­vot ešte vzrástol, keď v rokoch 1994 – 1998 za­stával funkciu dekana FiF UK.

 

Zakladateľ niekoľkých smerov arabistického výskumu

Profesor Pauliny sa zúčastňoval na založení hneď niekoľkých smerov arabistického výskumu, ktoré brilantne prepájal do nových súvislostí. Vý­znamne prehĺbil najmä štúdium arabskej literatúry a islamistiky, pritom sa zaslúžil o medzinárodné etablovanie tzv. arabskej ľudovej náboženskej lite­ratúry, v ktorej sa začal presadzovať už svojou di­zertačnou prácou al-Kisáʾí: Kitáb qiṣaṣ al-anbijáʾ (1969). Ide o literárnu analýzu zbierky tzv. rozprá­vaní o prorokoch, ktoré sa pripisujú istému Abú ʾl-Hasanovi al-Kisáʾímu. V tematike ľudovej litera­túry pokračoval aj neskôr, počas pobytu na Mar­tin Luther Universität v Halle, kde dokončil habi­litačnú prácu Zwei Beiträge zur Kenntnis der Ara­bischer Volksliteratur des Mittelalters: Zur Role der qussás al-KisáʾísWerk Kitáb ʿadžáʾib al-ma­lakút (Dva príspevky k porozumeniu arabskej ľu­dovej literatúry: alKisáʾího dielo Kitáb ʿadžāʾib almalakút). Z politických dôvodov mu však do­volili habilitovať sa až o 12 rokov neskôr, v roku 1987, a jeho habilitačná práca bola na Oddelení ve­dy a výskumu FF UK odložená ako „nepotreb­ná“. Svetovej arabistike však nezostala neznáma a spolu s približne 40 vedeckými článkami publi­kovanými najmä vo vedeckých časopisoch Grae­colatina et Orientalia (od roku 1969, FiF UK) a Asian and African Studies (od roku 1965, SAV) je do dnešných dní často citovaná významnými sve­tovými orientalistami.

 

Bádanie v oblasti náboženskej ľudovej literatúry

Jeho bádanie v ob­lasti náboženskej ľudo­vej literatúry vyvrcholilo publikovaním al-Kisáʾí­ho zbierky podnázvom Kniha o počiatku a kon­ci a rozprávania o proro­koch (Tatran, 1980). Išlo vôbec o prvý preklad die­la do európskeho jazyka, ktorý vychádzal priamo zo stredovekých rukopi­sov. Z ďalších význam­ných prekladateľských počinov spomeňme Ibn Ishákov Život Muhamma­da, Posla Božieho (1967, 2003) či Ibn Sírínov Snár arabských mudrcov (Ne­stor, 1996). Niektoré dôvody pre jeho bádateľskú orientáciu boli do značnej miery praktické. Stre­doveká arabská a ľudová literatúra bola priveľ­mi vzdialená realite komunistického Česko-Slo­venska. V dôsledku toho nemusel vedeckú prácu prispôsobovať ideologickým požiadavkám reži­mu, ako to bolo v tých časoch bežné, a tak sa ne­musel „hanbiť“ za práce vydané pred rokom 1990 ako niektorí jeho kolegovia.

 

Sprístupňoval tajomstvá Orientu

Mimoriadne aktivity rozvíjal prof. Pauliny aj v rámci popularizácie vedy, pritom sa snažil sprístupniť tajomstvá Orientu najmä mladým ľu­ďom. Využíval pri tom svoju schopnosť pútavo a zrozumiteľne vysvetliť i spletité a kompliko­vané skutočnosti. Výsledkom boli knižné titu­ly ako Život vríši kalifov (SPN, 1972), Arabi – vládcovia Stredomoria (SPN, 1976), Samarkand a Buchara, perly strednej Ázie (SPN, 1979), Knie­žatá púšte (Mladé letá, 1978) či Objavenie Ará­bie aprvé kroky dovýchodnej Afriky (Mladé le­tá, 1983). Posledný uvedený titul, ktorý opisuje dobrodružný život slávnych orientalistov a ces­tovateľov Richarda Francisa Burtona a Johanna Ludwiga Burckhardta, viedol k ponuke švajčiar­skej nadácie Pro Helvetia pripraviť výstavu Jo­hann Ludwig Burckhardt– voyaguer et arabi­sant, ktorá mala veľký úspech v západnej Eu­rópe i v arabských krajinách.

 

Arabské správy o Slovanoch

Z Paulinyho vedeckých monografií treba spo­menúť publikáciu Arabské správy o Slovanoch (Veda, 1999), ktorá predstavuje dôležitý historic­ký zdroj. V roku 1997 sa zásadným spôsobom za­slúžil aj o zahrnutie Bašagićovej zbierky islam­ských rukopisov, ktorá sa nachádza v Univerzit­nej knižnici v Bratislave, do programu UNESCO Pamäť sveta.

Bohatá a významná bola aj jeho prednáško­vá činnosť na zahraničných univerzitách, ktorá sa rozbehla najmä po revolúcii v roku 1989: na Heb­rew University of Jerusalem (1991); na Univerzitè de Toulouse II – Le Mirail (1993); na Universität Heidelberg (1993, 1995 a 1996) a na Yale Uni­versity a na Atlantic University of Florida (1996). Okrem toho bol hosťujúcim profesorom na Orien­tálnom inštitúte Universität Wien (1991 – 1996), kde vyučoval samostatný kurz venovaný arabskej ľudovej literatúre (Volkstümliche Literatur).

 

Monumentálny preklad diela Tisíc a jedna noc

Najväčší monument si však J. Pauliny posta­vil prekladom impozantnej zbierky arabských rozprávaní Tisíc a jed­na noc, na ktorom pra­coval viac ako 25 ro­kov (Ikar, 2009 – 2011). Prekladal pritom vzác­nu tlačenú redakciu zná­mu ako Kalkata II. z ro­kov 1839 – 1843, ktorú pripravil vysokopostave­ný úradník Britskej Indie Sir William H. Macnagh­ten. Pôvodne bola určená len pre dopredu stano­vený počet subskriben­tov, medzi ktorých pat­rila aj britská kráľovná. Slovenský osemzväzko­vý preklad obsahuje aj rozprávania z tzv. Búlác­kej redakcie, z redakcie vydanej v meste Breslau (Vroclav), ako aj orien­tálne príbehy, ktoré pô­vodne do zbierky nepat­rili, ale sa s ňou spája­jú a dochovali sa v iných rukopisoch (napr. Aliba­ba aštyridsať zbojníkov, Aladinova čarodej­ná lampa). Veľkolepý dojem výsledného diela umocňujú bohaté ilustrácie významných sloven­ských umelcov – Igora Piačka, Róberta Bruna či Karola Ondreičku.

 

Ocenenia

Niet sa čo čudovať, že už v roku 2003 bola J. Paulinymu udelená Cena Jána Hollého za li­terárny preklad. V roku 2011 dostal Cenu mi­nistra kultúry a bol nominovaný na Krištáľové krídlo, ktoré, dovolím si povedať, že, bohužiaľ, za pozoruhodný preklad Tisíc a jednej noci ne­dostal. Ešte v roku 1996 získal Zlatú medailu FF UK, ako aj Cenu Blahoslava Hečka za celo­životné dielo.

 

Profesor Pauliny bol nepochybne veľká osob­nosť a významný vedec. No mne sa žiada k to­mu dodať asi to najdôležitejšie: bol to predovšet­kým dobrý človek s veľkým srdcom. Osobností s jeho rozsahom vedomostí, múdrosti a ľudskos­ti je málo. Jeho odchod je pre nás nielen veľ­kou stratou, ale aj trvalou pripomienkou veľmi vzácneho človeka.

 

ZUZANA GAŽÁKOVÁ

 

Foto: archív autorky