Nové unikátne prvky nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (6. 11. 2017)

Nové unikátne prvky nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (6. 11. 2017)

Slávnostné vyhlásenie prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

Dňa 6. novembra 2017 sa v Divadle SĽUK uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie nových prvkov a aktivít, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku.

Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudlo päť nových prvkov:

1) Drotárstvo, ktorého predkladateľom je ÚĽUV:

2) Fujara trombita, ktorú predložili členovia Folklórnej skupiny Javorník z obce Lúky;

3) Modranská majolika, ktorej predkladateľom je občianske združenie Slovenská ľudová majolika a Bratislavský samosprávny kraj;

4) Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní, tento prvok predložilo mesto Detva, mesto Hriňová v spolupráci s Národopisnou spoločnosťou Slovenska;

5) Chov plemena koní lipican v Topoľčiankach, ktorého predkladateľ je Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.

Do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku pribudla jedna nová aktivita a tou je Dokumentácia a ochrana drotárstva v Považskom múzeu v Žiline. Túto nomináciu predložilo Považské múzeum v Žiline.

Počas slávnostného podujatia si predkladatelia prvkov prevzali z rúk ministra kultúry Mareka Maďariča ocenenie o zápise.

Jednotlivé prvky a aktivitu mali hostia možnosť vidieť nie len počas slávnostného aktu odovzdania certifikátov, v krátkej video prezentácii na javisku, ale i naživo po skončení programu. Zblízka si mohli prezrieť drotárske techniky a výrobky od majstrov Jána Zollera z Leopoldova a pani Oľgy Obertovej z Bratislavy. Výrobu keramiky prišla prezentovať pani Mária Pavlovičová, ktorá v spolupráci so Slovenskou ľudovou majolikou pripravila ukážku celého výrobného procesu od prvého výpalu až po hotový produkt. Tradíciu výroby drevených vyrezávaných krížov reprezentovali výrobcovia z Detvy - Jozef Krnáč, ktorý so sebou doniesol jeden zo svojich rozpracovaných krížov a Milan Malček, výrobca miniatúr drevených vyrezávaných krížov.Z obce Hriňová sme mohli vidieť Jozefa Ďuricu, ktorý priniesol na ukážku hotový náhrobný drevený kríž, vyrobený ešte jeho otcom Martinom Ďuricom z Hriňovej. Chov plemena koní lipican priblížil v krátkom filme Národný žrebčín z Topoľčianok. Trombitáši z folklórnej skupiny Javorník, ktorí svojimi pastierskymi signálmi zahájili slávnostný program na javisku, pripravili ukážku výroby pastierskej trúby.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.Do Reprezentatívneho zoznamu NDK Slovenska je doposiaľ zapísaných 13 prvkov.

Bližšie informácie o nich nájdete tu: https://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5

Zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je nástrojom na popularizáciu činností, ktoré smerujú ku komplexnej starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva. Predstavuje základný stupeň pre výber programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na medzinárodnej úrovni.

Bližšie informácie o zapísaných aktivitách nájdete tu: https://www.ludovakultura.sk/index.php?id=6080

Oba zoznamy sa neustále rozrastajú a sú každoročne aktualizované. Výzva na predkladanie nominácií je vyhlasovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky spravidla každoročne. Bližšie informácie o podmienkach a kritériách, ako aj formuláre na predloženie návrhu nájdete tu: https://www.ludovakultura.sk/index.php?id=6083

Zápis prvkov a aktivít do národných zoznamov je základnou podmienkou pre uchádzanie sa o zápis do svetových zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO).

Slovenská republika má k dnešnému dňu štyri zápisy v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO: Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba, Terchovská muzika, Gajdošská kultúra a Bábkarstvo na Slovensku a v Česku - nominácia podaná spoločne s Českou republikou. Začiatkom decembra 2017, v dňoch 4. – 9. 12. sa uskutoční 12. zasadnutie Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na ostrove Jeju v Južnej Kórei, kde sa bude rozhodovať o ďalšom slovenskom prvku, ktorý sa uchádza o zápis do svetového zoznamu a tým je „Horehronský viachlasný spev“. Zoznam všetkých zapísaných prvkov v svetovom zozname UNESCO, vrátane tých slovenských, nájdete tu: https://www.unesco.org/culture/ich/en/lists

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru je odborným pracoviskom SĽUK-u, ktorého úlohou je realizovať Dohovor UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a vládnu Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Jeho činnosť sa sústreďuje na dokumentovanie, uchovávanie a spracovanie javov tradičnej ľudovej kultúry, ich inventarizáciu a sprístupňovanie. Je hlavným realizátorom tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.Viac o zoznamoch a činnosti Centra pre tradičnú ľudovú kultúru: https://www.ludovakultura.sk/index.php

 

Mgr. art. Lucia Sopková, PR manažérka SĽUK-u

 

Kontakt/informácie:

tel.: 0918 810 767

e-mail: lucia.sopkova@sluk.sk