Ministerstvo kultúry prijíma žiadosti o dotácie na rok 2018 (predkladanie žiadostí do 16. 3. 2018)

Ministerstvo kultúry prijíma žiadosti o dotácie na rok 2018 (predkladanie žiadostí do 16. 3. 2018)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu v podprograme 1.6. Obnovme si svoj dom Cieľom podprogramu je prispieť žiadateľom na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 7. 2017.

Zoznam vznikol v spolupráci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ministerstva a samosprávnych krajov. Predstavuje najvýznamnejšie nehnuteľné národné kultúrne pamiatky v zastúpení jednotlivých druhov, ktoré vyžadujú prioritu pri obnove vzhľadom na ich význam a stavebno-technický stav. Zoznam je prílohou uverejnenej výzvy tohto podprogramu na webovom sídle ministerstva v sekcii podpora projektov, dotácie.

Prijímateľ dotácie je prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, k žiadosti je potrebné priložiť stavebný rozpočet a projektovú dokumentáciu v elektronickej forme. Prijímateľ dotácie nemôže vykonávať hospodársku činnosť v predmetnej nehnuteľnosti, tzn. neprenajíma viac ako 20% z plochy, alebo 20% z celkového času. Prijímateľ dotácie sa zároveň zaviaže sprístupniť predmetnú nehnuteľnosť verejnosti a zabezpečiť jej vhodnú a primeranú prezentáciu. Minimálna výška poskytovanej dotácie je 150 tis Eur a maximálna výška je 950 tis Eur. Termín na predkladanie žiadostí je do 16. marca 2018.    

Všetky bližšie a potrebné informácie o jednotlivých výzvach nájdete na stránke MK SR v časti Podpora projektov/Dotácie.

 

Zdroj: Ministerstvo kultúry prijíma žiadosti o dotácie na rok 2018. In: MK SR [online]. Uverejnené: 22. 12. 2018 [Citované: 4. 1. 2018]. Dostupné na interente: <TU>.