Mestá a obce sa pripravujú na zákon o eGovernmente – o celkovej elektronickej komunikácii (29. 9. 2016 )

Mestá a obce sa pripravujú na zákon o eGovernmente – o celkovej elektronickej komunikácii (29. 9. 2016 )

Od prvého novembra tohto roku začína platiť zákon o eGovernmente. Po troch rokoch od nadobudnutia účinnosti prichádzajú pre orgány verejnej správy, vrátane miest a obcí nové povinnosti, ktoré sa týkajú celkovej elektronickej komunikácie. Združenie miest a obcí Slovenska poukazuje na množstvo úloh technicky aj finančne náročných úloh a spôsoby riešenia.

Zákon o  e-Governmente vymedzuje potrebné základné skutočnosti súvisiace s  elektronizáciou verejnej správy a so zavádzaním elektronických služieb. Jeho cieľom je dosiahnuť úplnú elektronizáciu verejnej moci a to tak, že nebude potrebný osobný alebo listinný kontakt. „V praxi to znamená, že každé úradné podanie, napríklad návrh, oznámenie či úhrada poplatkov, rozhodnutie a jeho doručenie, bude vykonané a doručené len elektronicky,“ zdôrazňuje výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Milan Muška. Každý orgán verejnej moci, právnické osoby a občania budú mať pre tento účel zriadenú vlastnú elektronickú schránku na doručovanie dokumentov. Do tejto schránky bude možné doručovať dokumenty s rovnakou dôležitosťou a účinkami, ako pri ich doručovaní v listinnej podobe. Počas prvých troch rokov účinnosti zákona bolo uplatňované prechodné obdobie, ktoré znamenalo, že si orgány verejnej moci počas obdobia troch rokov od nadobudnutia platnosti zákona nemuseli plniť povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky, ak im to neumožňujú technické podmienky a mali právo postupovať pri výkone verejnej moci len podľa osobitných predpisov. Výkonný podpredseda v tejto súvislosti upozorňuje: „Toto prechodné obdobie končí v zmysle platného znenia zákona dňom 1. novembra 2016. Počnúc týmto dňom musí celá verejná správa zabezpečovať výkon verejnej moci v plnom rozsahu spomínaného zákona.“ 

Podľa Milana Mušku je efektívnym riešením úloh vyplývajúcich zo zákona riešenie, ktoré ponúka Informačný systém dátového centra obcí ako nadrezortný informačný systém verejnej správy, ktorý poskytuje obciam technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy v ich správe a na zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré obec používa. Správcom dátového centra je záujmové združenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ktorého zakladateľmi  sú ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska. „Uvedené riešenie má v plnom rozsahu oporu v zákone,“ zdôrazňuje výkonný podpredseda ZMOS a ďalej dodáva: „Považujeme za vhodné využiť vybudované dátové centrum DCOM a ponúknuť jeho vybrané funkcionality tak, aby  sme aj ďalším potenciálnym záujemcom zo skupiny približne 1340 obcí poskytli nástroje na zabezpečenie svojich zákonných povinností v oblasti e-Governmentu. Súčasne je potrebné riešiť aj ďalší okruh problémov súvisiaci s kvalitou internetového pripojenia, ktoré je dôležité v prvej fáze dobudovať tak, aby bolo reálne kvalitné – vysokorýchlostné a širokopásmové pripojenie pre všetky obce na Slovensku a v druhej fáze ho rozšíriť do domácností, aby občan mohol využívať elektronické služby z domu.“

Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že za neplnenie tohto zákona hrozí pokuta od 1 000 eur do 25 000 eur aj opakovane správcovi informačného systému verejnej správy, ktorý poruší svoju zákonnú povinnosť, a teda neumožní plnohodnotnú elektronickú komunikáciu s verejnosťou v súlade s ustanoveniami zákona.

 

Kontakt/Informácie:

Združenie miest a obcí Slovenska,
Bezručova 9, 811 09 BRATISLAVA,

www.zmos.sk

 

(Zdroj: ZMOS, e-mail z 29. 9. 2016)