Literárny týždenník 41 – 42/2013

Literárny týždenník 41 – 42/2013

Literárny týždenník 41 - 42 z 27. novembra 2013 v úvodnom rozhovore so slovenským ľavicovým politikom Ivanom Laluhom približuje VÝZNAM A ODKAZ POLITICKÉHO PÔSOBENIA ALEXANDRA DUBČEKA v období pred novembrom a po novembri 1989.

Prečo dôchodcovia ráno spievajú? – odpoveď sa dozviete v úvodnom stĺpci – zamyslení Antona Blahu.

Splnili sa naše sny a očakávania? pýta sa Roman Michelko na uplynulých 21 rokov vývoja slovenskej ekonomiky – na pozadí divokej privatizácie, transformácie ekonomiky prostredníctvom zahraničného kapitálu v bývalej ČSFR i cieleného úsilia vytvoriť v rámci samostatnej SR domácu kapitálovú vrstvu a poukazuje na chyby a dôsledky týchto pokusov.

Časopis pokračuje v téme Diskutujeme o histórii Slovenska, Slovákoch a o slovenčine – druhou časťou príspevku Viktora Timuru Vývoj jazyka a názvov v etnogenéze Slovenov – Slovákov, v ktorej autor poukazuje na prekonané teórie o etnogenéze a na nepovšimnuté fakty dokladajúce starobylosť slovenského etnika z hľadiska nových etymologických náhľadov na indoeurópske korene výrazu Sloveni.

O podiele elektronických médií, dabingu i učiteľského stavu na tom, že dôležitosť rodného jazyka pre slovenskú populáciu klesá, hovorí príspevok René Pavlíka Jazyková kultúra upadá.

V druhej časti Reportáže z Andalúzie s titulom Čo vidím, to aj cítim Drahoslav Machala dáva za príklad Slovákom lásku Španielov k vlastným dejinám.

Peter Valo v reportáži Komandír Drbolzneba a vajcia kapitána Pupuškina žartovným perom približuje partizánske príbehy spred konca vojny.

So ženami je ťažko, konštatuje v názve úsmevného zamyslenia Viera Švenková, v ktorom pripomína, ako neraz nelichotivo v histórii vnímali ženy starí filozofi i slovenskí činitelia, a s podtextom jemnej irónie, vyjadruje vieru, že v súčasnom svete aj ženy majú šancu.

Recenzia Jána Rácza Námesačná bez koncepcie kriticky nahliada na nenaplnený zámer tvorcov opery ŠD Košice, najmä z hľadiska dramaturgie a réžie, no oceňuje aspoň hudobný výkon zborového telesa košickej opery.

Milan Polák v recenzii marketingovo efektnej snímky debutujúceho režiséra Jonáša Karáska (nakrútenej podľa námetu knihy Maroša Hečka a Michala Havrana Kandidát. Dejiny odpočúvania) píše, že „Film Kandidát je síce fraška, no...“  absentuje v nej hlbšia, podnetnejšia myšlienka a že filmu nechýbali obdivné referencie, no ani nezáujem divákov – po veľkolepej premiére.

Celostranová rubrika Kaleidoskop prináša listy čitateľov, správy zo sveta kultúry a pozvánky doň, informuje o odovzdávaní cien E. E. Kischa za rok 2012 za oblasť literatúry faktu, a avizuje nové príspevky  internetového časopisu www.slovo.sk.

Prvú stranu časti LiteraTÚRA Literárny týždenník venuje výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry i literatúry – básnikovi Milanovi Rúfusovi pri príležitosti 85. nedožitých narodenín. Viera Dubcová predstavuje tohto charizmatického majstra slovenského slova ako prekladateľa poézie svetoznámeho kubánskeho básnika Jozefa Martího a Miroslav Skalický poukazuje na ignorovanie  uplynulých výročí básnika slovenskými televíziami, no aj na humanistický odkaz básnika a edičné aktivity, ktoré ho pripomínajú.

Analytická štúdia Evy Fordinálovej Cesta Hollého do Čiech sa ponára do ďalekej minulosti a odokrýva myslenie súvekej českej kultúrnej i politickej elity, a osobitne aj správanie vtedajších českých časopisov, ktoré neboli schopné či nemali záujem zaslúžene ohodnotiť mimoriadne talentovaného slovenského básnika – výnimočnú osobnosť nielen slovenskej, ale aj celoslovanskej kultúry – najmä z dôvodov, že išlo o šíriteľa bernolákovskej spisovnej slovenčiny, ktorá nadobro zrušila dlhodobo pestovanú českú predstavu, že slovenčina je nárečím češtiny.

V príspevku Ligotajúca sa slovenská hviezda prvej veľkosti Štefan Cifra približuje slovenského národného buditeľa Ondreja Cabana, ktorý patril v 19. storočí k najvýraznejším predstaviteľom slovenskej bernolákovskej katolíckej inteligencie kooperujúcej so štúrovskou evanjelickou inteligenciou a ktorý bol podporovateľom Štúrovej spisovnej slovenčiny a spoločných programov pozdvihujúcich vzdelanosť, národné sebauvedomenie Slovákov a ich zápas o základné kultúrne a národné práva.

V časti Čítanie Viliam Apfel v próze Zlé znamenia a jedna veštba približuje neznáme udalosti a okolnosti života habsburgovských cisárskych nasledovníkov rakúsko-uhorského trónu.

Časopis predstavuje poéziu Margity Ivaničkovej, Gustáva Rumáneka a detské verše  Imricha Bariaka. 

V stálej rubrike Recenzie Anna Švecová hodnotí knihu poviedok Zuzany Golianovej Ako z cukru a Miloš Ferko preklad knihy H. G. Wellsa Ostrov doktora Moreaua od Mariána Gazdíka.

Prozaik, autor literatúry faktu Anton Hykisch  recenzuje knihu poviedok známej slovenskej prozaičky, poetky a literárnej vedkyne Etely Farkašovej Na rube plátna.

Jana Judiniová hodnotí zbierku poézie Mystika Záhoria – Sondy do súkromnej histórie ďalšej známej slovenskej literárnej vedkyne Evy Fordinálovej.

Rubrika Servis pripomína jubileá členov SSS – slovenských spisovateľov J. Včela,  P. Urbana a Š. Moravčíka.

Anotácie informujú o knihách, ktoré vyšli vo Vydavateľstve SSS – Iva Vranská-Rojková: Konštantínov Sokol a Jaroslav Vodrážka: Macko Mrmláč Valachom.

V časti Zo spolkového života redakcia informuje o prijatí zástupcov SSS ministrom školstva, vedy a výskumu D. Čaplovičom, spolupráci SSS s Úniou českých spisovateľov, ako aj o výsledkoch udeľovania Ceny Ľudovíta Fullu,  Ceny Trojruža 2013 a o spomienkovom podujatí k nedožitým 90.  narodeninám I. Plintoviča.

Údery zo zmluvy podpísanej pánom Janíkom a Hochelom je názov článku predsedu SSS Miroslava Bielika, ktorým reaguje na príspevok P. Juščáka v SME. Nový predseda SSS v článku poukazuje na dôsledky nevýhodnej zmluvy, na ktorej základe  by mal SSS „spoločne a nerozdielne“ hradiť pohľadávky vyčísľované firmou Arthur DS, aj v prípade, že ich spôsobila AOSS – bez akéhokoľvek pričinenia či vplyvu SSS na ich vznik. A že už takáto „pohľadávka“ v sume 107 847,55 eur bola ako výzva na úhradu doručená SSS uvedenou firmou. Na záver príspevku M. Bielik upozorňuje, že problémom nie je „zbližovanie“ terajšieho predsedu AOSS Ľ. Beláka vraj „s matičným vedením SSS“, ale škody, ktoré spôsobila Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska Spolku slovenských spisovateľov – spreneverou prostriedkov jeho bývalou účtovníčkou –, ako aj neuveriteľné zblíženie sa „pánov“ Hochela a Juščáka  s „pánmi“ Janíkom a Tužinským – v prospech záujmov firmy Arthur DS.

V rubrike LiTERÁRIUM predstavuje časopis aforistickú tvorbu Milana Kupeckého na tému Alkohol a Milana Hodála na tému Kríza. Peter Gossanyi prináša čitateľom svoje najnovšie Aforizmy, Milan Lechan Škriatkoviny, nechýbajú vám v knižnici? alebo Postoj , kniha, si krásna!Na margo mág. Humor vo výtvarnej podobe ponúka karikatúra Ľubomíra Kotrhu Úrad práce a kresba, ktorej autorom je Peter Gossanyi – o tom, kto a prečo je dnes vlastne „zabávač“.

Číslo, ktoré zostavili Pavol Dinka a Štefan Cifra, uzatvára úsmevné zamyslenie Viery Švenkovej  Dary osudu, v ktorom autorka píše o... O čom píše, to sa dozviete, ak si kúpite Literárny týždenník. Neváhajte, stojí to za to...

 

Pripravil ŠTEFAN CIFRA