Literárny týždenník 37 – 38/2013

Literárny týždenník 37 – 38/2013

Štvrťstoročnica Literárneho týždenníka

Jubilejné číslo 37 – 38/2013

Literárny týždenník z 30. októbra 2013 vyšiel ako MIMORIADNE ČÍSLO PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA VZNIKU ČASOPISU.

V príspevku Všetko je o vzťahoch – exkluzívne napísanom pre Literárny týždenník – sa prihovára čitateľom prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Okrem iného poukazuje na to, akú mimoriadne závažnú úlohu zohrala literatúra v slovenských dejinách, na pokrokovosť jej národného a sociálneho posolstva, a upozorňuje, že opakovane žiadal slovenský zákonodarný zbor o prijatie zákona o knihe, ktorý, žiaľ doposiaľ nemáme. Časopis informuje aj o prijatí predstaviteľov Spolku slovenských spisovateľov prezidentom.

Konštituovať celistvé vedomie slovenského občana – to je motto zamyslenia zakladateľa a prvého šéfredaktora Literárneho týždenníka Vincenta Šabíka nad vznikom, mediálnym pôsobením a nezameniteľným poslaním časopisu v rokoch 1988 až 1990 – najmä v  aktivovaní tvorivej spisovateľskej a vedeckej inteligencie, podnecovaní vzniku slovenskej kultúrnej  verejnosti a podpore jej práva zaujímať sa o všetky podstatné spoločenské a národné otázky. Na záver odovzdáva odkaz zakladateľskej generácie dedičom – obnoviť pozíciu Literárneho týždenníka.

V úvodnom stĺpci časopisu s názvom Cez  tŕne k hviezdam  Pavol Dinka poukazuje na peripetie a význam časopisu v prvých rokoch jeho vychádzania, keď sa vyšplhal na vrchol publicistického a literárno-profesionálneho majstrovstva, udržiavajúc si prím medzi tlačovými periodikami – najmä v nastoľovaní významných spoločenských a národných tém, na jeho ekonomické problémy, postupné okliešťovanie až do podoby, keď si na jeho vydávanie vytvorili monopol dvaja ľudia, a pomenúva aj úlohy, ktoré stoja pred týmto jediným a jedinečným spisovateľských periodikom v súčasnosti, vrátane potreby rešpektovať jedinú autoritu – čitateľský záujem a dobro, a odhodlania boriť sa za pravdu, za vskutku pôvodné slovenské umenie a literatúru – využijúc tvorivé vzopätie všetkých slovenských spisovateľov.

Mimoriadne číslo Literárneho týždenníka prináša aj anketu k výročiu časopisu pod názvom Fenomén Literárny týždenník. Otvára ju  príspevok Štefana Cifru , ktorý poukazuje na nedocenený historický význam vzniku a pôsobenia časopisu pod vedením jeho šéfredaktora Vincenta Šabíka a generačne mladej redakcie – pri iniciovaní sebauvedomovacieho procesu slovenského spoločenstva, najmä v otváraní pálčivých otázok demokratizácie spoločnosti, ochrany životného prostredia, národnej identity a úsilí slovenského spoločenstva o naplnenie práva slovenského národa na sebaurčenie – vlastnú štátnosť a vznik samostatnej Slovenskej republiky – v prednovembrovom i ponovembrovom období. V ankete k výročiu členovia Spolku slovenských spisovateľov, vrátane viacerých významných osobností slovenského literárneho a kultúrneho života poukazujú na odvahu časopisu v nepriaznivom spoločensko-politickom prostredí minulého režimu otvárať najdôležitejšie témy slovenskej spoločnosti, na jedinečné a nezameniteľné hodnoty, ktoré presadzoval a duchovné demokratické a tvorivé priestory, ktoré otváral, ako aj na jeho zástoj v podpore návratu proskribovaných spisovateľov do kultúrneho života a jeho podielu na smerovaní k demokratizačným zmenám v roku 1989. Viacerí z anketárov sa zhodujú, že Literárny týždenník bol závanom čerstvého vzduchu, ktorý im dovoľoval dýchať.

Súhrn najvýznamnejších míľnikov Literárneho týždenníka v súvekom spoločenskom a národnom kontexte uvádza príspevok Jaroslava Chovanca Dvadsaťpäť rokov Literárneho týždenníka. Odvážne počiny v čase vzniku časopisu dokumentujú aj výňatky z príspevkov z roku 1989 od Ladislava Vrtela, Petra Jaroša či Vladimíra Mináča.

V celostránkovej rubrike Kaleidoskop sú uverejnené listy čitateľov a príspevok Posolstvo starobylej Nitry Slovákom o podujatí k 900. výročiu Zoborskej listiny (1113), na ktorom sa zúčastnili aj predseda vlády SR Robert Fico a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica. Rubrika informuje aj o viacerých literárnych a kultúrnych podujatiach.

 

V časti LiteraTÚRA prináša Literárny týždenník rozhovor so známym slovenským spisovateľom Antonom Balážom Slovenskú literatúru prezentujme vo svete. Príspevok S igricom pri hodokvase poézie od básnika Teofil Klas približuje život a dielo za socializmu perzekvovaného významného slovenského básnika a niekdajšieho predsedu Zväzu slovenských spisovateľov Valentína Beniaka. V ukážkach z literárnej tvorby časopis uverejňuje prózu Daniely Příhodovej Schizofrénia a nové verše poetiek Etely Farkašovej, Otílie Dufekovej a básnika Štefana Cifru. V rubrike Recenzie kritici hodnotia knihy Ivy Vranskej-Rojkovej Krídluška v krajine tŕňov: Rozprávky pre najmenších i najväčších (recenzentka J. Kováčová), Mariána Grupača Ján Stacho/jazyk ako obraz: Veršovník v dužinách slovenčiny (J. Tazberík), Jiřího Stana Hej, vy tam nahoře (I. Szabó) a Miroslava Danaja Rátanie rán, biele príbehy nielen z medicíny (Z. Matláková). Celostránková rubrika Servis prináša informácie Zo spolkového života, vrátane prípravy novej odbočky SSS v Trnave, a poznámku P. Janík šíri dezinformácie, ktorá reaguje na e-mail bývalého tajomníka SSS šírený po Slovensku, upozorňujúc na jeho prekrucovanie skutočnosti o členskom zhromaždení z 28. mája 2013. Tradičné humoristické LiTERÁRIUM pobaví aforistickou tvorbou z pera Dagmar Wagnerovej, Jozefa Billyho, Petra Gossýányiho a Ondreja Nagaja a karikatúrou Ľubomíra Kotrhu. Časopis uzatvárajú úsmevné článočky Antona Kreta Keď začala Evka tokať, Sen a Pozitívne myslenie.

 

Jubilejné číslo Literárneho týždenníka, podľa jeho zostavovateľov Pavla Dinku a Štefana Cifru, chce aspoň čiastočne vyrovnať dlh histórii časopisu, jeho iniciátorovi, prvému šéfredaktorovi a zakladateľskej redakcii, keďže  pri 20. výročí LT redakcia ani vedenie SSS nevenovali jeho vzniku a pôsobeniu na sklonku minulého režimu a kontinuálnej podpore demokratizačných a národnoemancipačných úsilí v novembri i po roku 1989 dostatočnú pozornosť a nepoukázalo sa na nezameniteľné historické poslanie tohto média v najvýznamnejších obdobiach novodobých dejín slovenského národa.

 

Pripravil ŠTEFAN CIFRA