Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice v Martine

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice v Martine

ADRESA: Literárne múzeum SNK v Martine, M. R. Štefánika 11, 036 01 Martin

 

* Na múzejné aktivity Matice slovenskej vo vzťahu k umeleckej literatúre a literárnemu životu na Slovensku nadviazal v roku 1967 Pamätník slovenskej literatúry, neskôr Literárno-múzejné oddelenie, potom opäť Pamätník slovenskej literatúry a nakoniec od roku 1994 Slovenské národné literárne múzeum. SNLM je ústredným koordinačným pracoviskom Slovenskej republiky pre literárnomúzejnú dokumentáciu, výskum, ochranu, podporu a prezentáciu slovenskej národnej kultúry a vzdelanosti od najstarších čias až po súčasnosť s osobitným zreteľom na vývoj slovenskej literatúry. Rieši vlastné vedeckovýskumné úlohy a spolupracuje na vedeckovýskumnej činnosti iných inštitúcií. Je ústredným literárnym múzeom a galériou knižnej grafiky na Slovensku. Zhromažďuje, odborne spracúva, ochraňuje a sprístupňuje múzejné predmety vo vzťahu k dejinám národnej literatúry, národnej literárnej kultúre a k dejinám knižnej grafiky na Slovensku. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, odborne spracúva a sprístupňuje zbierkový fond k dejinám slovenského písomníctva, knižnej kultúry a knižnej grafiky. Buduje súbory zbierok textového, výtvarného, auditívneho, audiovizuálneho a reáliového charakteru ako aj dokumenty umenovednej povahy so zameraním všestranne dokumentovať slovenskú literatúru, jej dejiny, prezentáciu a popularizáciu. Spolupracuje pri budovaní informačnej databázy všetkých zbierkových fondov SNK. Spolupracuje s Medzinárodným výborom ICOM-ICLM pre literárne múzeá a s príbuznými pracoviskami doma i v zahraničí. Výsledky výskumov zverejňuje v krátkodobých a stálych expozíciách, vo vedeckom zborníku Literárnomúzejný letopis, špecializovanými vydaniami i ďalšími formami. Expozičnou a výstavnou činnosťou prezentuje literárnomúzejné fondy vo vlastných i cudzích priestoroch, prijíma výstavy iných subjektov. Pripravuje a prevádzkuje a sústavne inovuje stálu expozíciu SNLM. Buduje ústrednú bázu údajov o múzejných predmetoch a dokumentoch so vzťahom k slovenskej literatúre z celého územia Slovenska i zo zahraničia, vrátane pamätných tabúľ, pamiatkových objektov, rozhlasových a televíznych relácií literárneho charakteru. Účastní sa na správe Národného cintorína (NC) s galériou pomníkov a dejateľov. Zabezpečuje administratívno-správnu agendu Národného cintorína a ochranársku starostlivosť o tento objekt ako národnú kultúrnu pamiatku. Vedie evidenciu pochovaných, pomníkov, hrobových miest. Buduje kartotéku nehnuteľných literárnych pamiatok umiestnených na cintorínoch celého územia Slovenska. Je redakciou zborníka Literárnomúzejný letopis a iných múzejných publikácií.

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIE

* Expozícia je rozdelená chronologicky do deviatich častí. Na prízemí okrem Národnej dvorany je prezentovaná staršia slovenská literatúra od Veľkej Moravy po barok a na poschodí novšia od osvietenstva po slovenskú modernu 20. storočia. Pozornosť pútajú originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok a rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia. Vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače a ďalšie cenné rukopisy predstavujeme formou faksimílií (verné kópie originálov).

I. Národná dvorana
II. Veľkomoravská ríša – kolíska slovanského písomníctva (800 – 1000)
III. Nové konštituovanie stredovekej literatúry po vzniku Uhorského štátu (1000 – 1500)
IV. Renesančná a humanistická literatúra (1500 - 1650)
V. Literatúra na Slovensku v období baroka (prvá polovica 17. stor. – druhá polovica 18. stor.)
VI. Osvietenstvo a počiatky národného obrodenia (1780 – 1820)
VII. Klasicizmus (1820 – 1840)
VIII. Romantizmus (1840 – 1880) a matičné roky (1863 – 1875)
IX. Realizmus a slovenská moderna (1870 – 1918)

(Národný cintorín Martin)

Otváracie hodiny LM SNK v Martine:

Utorok – sobota: 8.00 - 16.00 hod.

Možnosti vstupu, vstupné:

Stále expozície
Základné vstupné: 1 €
Žiaci a študenti (skupina s lektorom): 1 €/osoba; žiaci a študenti (skupina bez lektora): 0,50 €/osoba
Dôchodcovia: 0,50 €
Prehliadka audiovizuálnych zbierok (skupina): 5 €
Deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP, sprievodca skupiny nad 15 osôb: bezplatne
Foto, kamera: 6,60 €

Výstavy
Základné vstupné: 0,50 €
Deti do 6 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov, ZŤP, sprievodca skupiny nad 15 osôb: bezplatne

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

E-mail: literarne.muzeum@snk.sk

Tel.: 043/2451 610 (objednávky)
Web: www.snk.sk

 

VIAC:

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice (LitM) Martin * Literary Museum (LitM) Martin