LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2015 – Uzávierka: 20. AUGUST 2015

LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2015 – Uzávierka: 20. AUGUST 2015

Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe pre mládež a dospelých pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša

*

Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vyhlasujú literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí

LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2015

Kategórie: poézia, próza

Vekové kategórie:

1. kategória: od 15 – 20 rokov,

2. kategória: od 21 – 40 rokov,

3. kategória: nad 40 rokov.

 

Pravidlá súťaže:

1) Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci v zahraničí s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz neboli publikované ani prihlásené do inej súťaže.

2) Téma prác je ľubovoľná (vítané sú práce zamerané na súčasnosť).

3) Každý autor môže zaslať práce do obidvoch kategórií súťaže – najviac 5 básní, 2 prózy.

Rozsah jednej práce nesmie presiahnuť 5 normostrán (1 normostrana=1 800 znakov s medzerami).

4) Súťaž je neanonymná. Každá práca musí obsahovať: meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail) a vek autora.

5) Súťažné práce je potrebné poslať písomne v 4 papierových kópiách na adresu:

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Pošt. prieč. 29, Rázusova 1, 918 20 Trnava

V ľavej časti obálky uviesť: LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2015.

6) Zároveň je súťažiaci povinný poslať príspevky aj elektronickou poštou na adresu: bjakubacova@kniznicatrnava.sk. Do predmetu treba vpísať: LITERÁRNY SALÓN.

7) Uzávierka súťaže je 20. august 2015. Vyhodnotenie sa uskutoční v októbri 2015. Autori víťazných

prác budú pozvaní poštou, resp. elektronickou poštou. Výsledky súťaže budú zverejnené v dvojtýždenníku Knižná revue a na webovej stránke knižnice.

8) V obidvoch kategóriách budú udelené po 3 ceny pre každú vekovú kategóriu. Súčasťou ceny je diplom a vecná odmena. Organizátori ocenia zvláštnou cenou literárnu prácu na tému: Rok Ľudovíta Štúra.

9) Súťažné práce zhodnotí odborná porota zložená z literárnych kritikov: Zlata Matláková, Alexander Halvoník, Radoslav Matejov.

10) Každá kategória bude hodnotená samostatne.

11) Porota môže niektoré ceny neudeliť alebo rozdeliť.

12) Rukopisy prác sa nevracajú ani na vyžiadanie autorov.

13) Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným uverejnením po náležitom zredigovaní

v zborníku súťaže, v médiách a na stránke organizátora súťaže.

14) Viac informácií na www.kniznicatrnava.sk alebo na tel. č. 033/5511782, e-mail: bjakubacova@kniznicatrnava.sk.

 

(Uverejnené: 17. júla 2015)