Literárna súťaž Medziriadky 2016 (UZÁVIERKA: 25. 3. 2016)

Literárna súťaž Medziriadky 2016 (UZÁVIERKA: 25. 3. 2016)

Občianske združenie Múzy.sk vyhlasuje literárnu súťaž

Medziriadky 2016

spojenú s literárnym sústredením.

Súťaž je vyhlásená pre autorov do 26 rokov a bude hodnotená anonymne. Do súťaže sa môžete zapojiť poéziou, prózou alebo dramatickým textom (divadelná hra, filmový scenár alebo rozhlasová hra). Prihlásené práce nesmú autori do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať a práce nesmú byť do dňa uzávierky ocenené na inej literárnej súťaži.

Vekové kategórie pre poéziu a prózu sú:

 1. žiaci základných škôl 5. – 9. ročník,
 2. študenti stredných škôl,
 3. študenti vysokých škôl a mládež do 26 rokov (nar. od 1. 8. 1990).

Dramatický text sa hodnotí bez vekového členenia.

Súťažné práce musia byť napísané v slovenskom jazyku v rozsahu:

 • poézia – 3 až 5 básní
 • próza – maximálne 3 útvary, spolu v rozsahu najviac 10 normostrán (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier = približne: Times New Roman alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie)
 • dramatický text – bez obmedzenia

Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Pred zaslaním príspevku prosím vyplňte online prihlášku na adrese www.medziriadky.sk/prihlaska/.

Súťažný príspevok treba zaslať na e-mailovú adresu sutaz@medziriadky.sk vo formáte DOC alebo DOCX (MS Word). Súbor musí obsahovať meno účastníka. Ak posielate príspevky viacerých súťažiacich, prosím zašlite príspevok každého v osobitnom emaile. Práce nespĺňajúce tieto podmienky budú zo súťaže vyradené. Prijatie príspevku bude potvrdené spätným e-mailom do piatich dní. V opačnom prípade nás, prosím, kontaktujte.

Komunikácia organizátorov so súťažiacimi prebieha najmä formou e-mailov, preto prosíme, vyplňte v prihláške svedomito e-mailový kontakt na súťažiaceho.

Z prijatých príspevkov budú pred postúpením porote odstránené údaje súťažiaceho.

Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným uverejnením v zborníku súťaže, v médiách a na stránke súťaže. O uverejnení ho budeme informovať.

 

Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže: 25.januára 2016

Uzávierka súťaže: 25. marca 2016

Zaslanie pozvánok oceneným autorom najneskôr do 10. júla 2016

Ocenení autori budú pozvaní na literárne sústredenie, na ktorom prebehne vyhlásenie výsledkov. Sústredenie sa uskutoční 20. – 26. augusta 2016.

 

Súťažné príspevky vyhodnotí porota v zložení:

 • doc. Mgr. art. Mária Ridzoňová Ferenčuhová, PhD. – poetka, prekladateľka a filmová teoretička, pedagogička Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení
 • PaedDr. Eva Kollárová – poetka a textárka, pedagogička, vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu
 • prof. PhDr. Marta Součková, PhD. – literárna kritička a profesorka Katedry slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity, t. č. lektorka slovenského jazyka a kultúry na Univerzite v Novom Sade
 • Mgr. Miroslav Dacho, ArtD. – dramatik, dramaturg, pedagóg Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení Bratislava
 • Silvester Lavrík – prozaik, dramatik, režisér a pedagóg
 • Ján Petrík – spisovateľ, vedúci Spišského literárneho klubu
 • Mgr. Matej Thomka – autor, pedagóg, organizátor literárneho života, vedúci literárneho klubu Mädokýš

 

Ďalšie informácie o súťaži sú k dispozícii na stránke www.medziriadky.sk.

 

Kontakt: sutaz@medziriadky.sk alebo 0902 463 749.