Konferencia Spájame sa pre vidiek 8. 6. 2022 na Táľoch v Nízkych Tatrách – POZVÁNKA

Konferencia Spájame sa pre vidiek 8. 6. 2022 na Táľoch v Nízkych Tatrách – POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na konferenciu Spájame sa pre vidiek


Link na prihlasovanie: https://forms.gle/MQcF3TCAML34bdBC9
 
Radi by sme Vás pozvali na pripravovanú konferenciu k Vízii pre atraktívnejší vidiek (ďalej len Vízia), ktorá sa uskutoční dňa 8. júna 2022 v Kongresovej sále Kúrie na Táľoch – za širokej účasti zainteresovaných vidieckych aktérov, vrátane zástupcov občianskej spoločnosti, pôdohospodárskych a potravinárskych organizácií, NR SR, SK8 a europoslancov.
Ďalších pozvaných rečníkov na zaujímavé témy nájdete v priloženom návrhu programu. Názov Vášho príspevku je indikatívny a otvorený zmenám a návrhom z Vašej strany.
Veľmi by sme ocenili Vašu osobnú účasť na konferencii, ako aj podporu nášho úsilia formou vyjadrenia Vášho názoru a odporúčaní k návrhu Vízie. Dokument sa formoval počas dvoch rokov v inkluzívnom a participatívnom procese v rámci výskumného projektu Horizont 2020 pod názvom „Kolaboratívny rozvoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí na vidieku“, v skratke PoliRural (politiky pre vidiek).
Počas trvania projektu postupne kreujeme EÚ definíciu „atraktívnosti vidieka“ a v rámci analyticko-prognostickej práce sa zameriavame na vypracovanie Vízie so zámerom, aby bola zakotvená v ústavnom zákone s cieľom zabezpečiť dlhodobú stabilitu, kontinuitu, jasnosť a jasné strategické smerovanie slovenského vidieka, pôdohospodárstva a vidieckej ekonomiky a pripraviť pôdu pre udržateľnú budúcnosť pre všetkých. Aj preto sa proces tvorby Vízie začal v Národnej rade Slovenskej republiky (NRS R) za účasti predsedu NR SR, predsedu a členov Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ako aj ďalších poslancov NR SR počas tradičnej oslavy Dňa vidieka v NR SR v septembri 2020. Vízia zakotvená v ústavnom zákone môže pomôcť tvorcom politík vyhnúť sa opakovaným zmenám priorít pri zmenách vlád a udržať celkové strategické smerovanie pôdohospodárstva a vidieka v dlhodobom horizonte.
***
Návrh Vízie sme predstavili už na troch podujatiach na Slovensku.
Po skončení konferencie vypracujeme v zmysle pripomienok ďalšiu verziu dokumentu, ktorú by sme radi následne prezentovali v NR SR. Podieľali sme sa aj na príprave Európskej dlhodobej vízie pre vidiek a plánujeme sa ďalej zapájať do participatívnych aktivít pri jej ďalšom formovaní. V januári 2022 sme plánovali predstaviť návrh Vízie v Európskom parlamente, nepodarilo sa.
Na našej projektovej webovej stránke www.atraktivnyvidiek.sk, ako aj na stránke www.polirural.eu sú dostupné podrobné informácie o doterajších výstupoch projektu. Okrem iného tam nájdete aj vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zo začiatku tohto roka, do ktorého sa zapojilo 477 respondentov a v rámci ktorého sme zisťovali dopady pandémie na vidiek. Pandémia zasiahla životy všetkých, zastavila život ako sme ho poznali doteraz a jej dopady je možné výraznejšie vnímať na vidieku. Paralyzoval sa cestovný ruch, oslabila sa pôdohospodárska výroba a na plno sa prejavila nedostatočná infraštruktúra verejného zdravotníctva, ako aj zvýšená sociálna izolácia na vidieku. Hlbšie sme si uvedomili aj našu neustále sa prehlbujúcu závislosť na dovozoch potravín. Odhalili a prehĺbili sa tak dôsledky viacerých dlhodobých hrozieb, ktorým čelia vidiecke oblasti a potvrdila sa naliehavá potreba oživiť a reštartovať vidiek. Vidiecke regióny majú veľký potenciál prinášať riešenia súčasných a vznikajúcich výziev a môžu významne prispieť k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja a európskej Zelenej dohody tým, že budú reagovať na zmenu klímy, stratu biodiverzity a hospodársky pokles; poskytovaním opatrení týkajúcich sa zmierňovania emisií skleníkových plynov, biotopov a ekonomických príležitostí prostredníctvom udržateľnej výroby potravín a energie z obnoviteľných zdrojov.
Okrem jedinečných výziev predstavuje toto obdobie aj jedinečnú príležitosť na prehodnotenie súčasných systémov a ich nové nastavenie smerom k trvalej udržateľnosti a odolnosti voči budúcim možným otrasom a šokom. Tešíme sa na osobné stretnutie a diskusiu s Vami pri spoločnom nastavovaní podpory tejto vízie budúcnosti nášho vidieka.
S úctou,
prof. Ing. ZUZANA PALKOVÁ, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita cv Nitre, za partnerov Mesto Nitra, Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút, š. p.

 

Viac info + Víziaatraktivnyvidiek.sk