Komjatice oslávili 760. výročie

Komjatice oslávili 760. výročie

Starosta obce Komjatice Peter Hlavatý (vpravo) udelil cenu starostu za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce Štefanovi Cifrovi, najmä za prácu vo funkcii šéfredaktora takmer 800-stranovej monografie Komjatice 1256 – 2006 a občasníka Spravodajca Združenia priateľov obce Komjatice, ako aj za šírenie dobrého mena obce v celoštátnych médiách. Štefan Cifra ďakuje spoluobčanom a zástupcom samosprávy za podporu a pomoc pri tvorbe monografie.

 

Na začiatku leta, 2. júla, Komjatice oslávili 760. výročie prvej písomnej zmienky o tejto juhoslovenskej obci. Na slávnostnom podujatí na Komjatických hodových slávnostiach ocenili viaceré osobnosti verejného a kultúrneho života spomedzi rodákov Komjatíc. Program moderovala dvojica Mgr. Martin Janega a Mgr. Lucia Repková v komjatickom kroji. Na úvod predniesla báseň o rodných Komjaticiach žiačka základnej školy Katka Trstenovičová.

 

Slávnostný program otvoril starosta obce Peter Hlavatý. Na úvod vystúpil predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica. Upozornil na stovky osobností, ktoré obec poskytla Slovensku, a ocenil aj význam Komjatíc v slovenských dejinách. Pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Komjatice udeleili 17. ocenení osobnostiam verejného a kultúrneho života.

Starosta obce Komjatice udelil CENU STAROSTU OBCE KOMJATICE za úspešnú a zaslúžnú činnosť v prospech obce osobnostiam: Milanovi Bartovi st., Ing. Emilovi Barátovi, Štefanovi Cifrovi,  PaedDr. Kataríne Hanesovej, Milanovi Homolovi, akad. maliarke pani Marte Horníkovej, MUDr. Martinovi Jaššovi, Márii Rajnohovej, Matejovi Vankovi a Mgr. Štefanovi Vícenovi, Phd.

Čestné občianstvo za šírenie dobrého mena obce na Slovensku
i v zahraničí udelil akad. maliarovi Stanislavovi Harangozóovi

 

CENU OBCE KOMJATICE za významné pričenenie sa o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí udelila obec Komjatice osobnostiam: Dr. Ľudovítovi Galbavému, PhD., Anne Očenášovej, Mgr. Elene Sopkovej, Mgr. Františkovi Sopkovi a Ing. Viere Vrabcovej.

Obec Komjatice udelila ČESTNÉ OBČIANSTVO osobnostiam: doc. Stanislavovi Harangozóovi, akad. maliarovi, a Ing. Františkovi Gúckemu.

Ocenené ososbnosti získali plaketu, pamätný list a ako vecnú cenu originál obrazu s motívmi komjatických kostolov, ktoré namaľoval komjatický rodák, akad. maliar S. Harangozó.

Na podujatí sa zúčastnil poslanec NR SR Ľubomír Jahnátek, ktorý je komjatickým rodákom, ako aj ďalší poslanci a zástupcovia verejnej správy a samosprávy z hlavného a krajského mesta.

 

Cenu obce Komajtice získala predsedníčka Združenia priateľov obce Komjatice Ing. Viera Vrabcová, ktorá sa takisto významne zaslúžila o vznik uvedenej monografie Komjatice 1256 – 2006, aj za iniciovanie knihy Spevník komjatických ľudových piesní a skupiny Vrbina.

 

V kultúrnom programe vystúpila krojovaná ženská spevácka skupina Komjatičanka pod vedením Viery Cifrovej, spevácka skupina pri Klube dôchodcov pod vedením Márie Novákovej a spevácka skupina Vrbina, ktorú založila Viera Vrabcová.

Krojovaná ženská spevácka skupina Komjatičanka pod vedením Viery Cifrovej (vpravo)

 

Oceneným v mene redakcie Literárneho týždenníka blahoželáme.

Redakcia

Foto: redakcia LT

Spevácka Skupina Vrbina, Komjatice