Komisia navrhuje posilniť kultúrne a kreatívne sektory Európe (3. 6. 2018)

Komisia navrhuje posilniť kultúrne a kreatívne sektory Európe (3. 6. 2018)

Eurokomisári Tibor Navracsics a Andrus Ansip. PHOTO: © European Union

 

V rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu Európskej únie (EÚ) na roky 2021 – 2027 navrhuje Európska komisia zvýšiť objem finančných prostriedkov vyčlenených na program Kreatívna Európa (program na podporu európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov, ako aj audiovizuálnych diel) na 1,85 mld. eur.

 

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Digitálne prostredie mení našu kultúrnu scénu a zároveň prináša nové výzvy a príležitosti pre európske kultúrne a kreatívne sektory. Chceme, aby autori, tvorcovia a producenti čo najviac využili tieto nové digitálne príležitosti.“

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol: „Kultúra bola vždy v jadre európskeho projektu. Je tým, čo ľudí spája. Kultúrne a kreatívne sektory takisto zohrávajú kľúčovú úlohu pri stimulovaní hospodárskeho a sociálneho rozvoja, pričom nám umožňujú budovať silné medzinárodné vzťahy. V oblasti kultúry máme veľké ambície a silný program Kreatívna Európa nám umožní ich naplniť. Vyzývam všetky členské štáty a Európsky parlament, aby podporili tento prístup.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová sa vyjadrila takto: „Naša podpora kultúrnych sektorov je veľmi dôležitá v úsilí pomôcť európskemu priemyslu pri posilňovaní jeho konkurencieschopnosti. Silný audiovizuálny sektor, ktorý môžeme vybudovať prostredníctvom programu Kreatívnej Európy MEDIA, bude oporou pre európsku kultúru, identitu a rozmanitosť, a pomôže posilniť naše spoločné hodnoty spočívajúce v slobode a pluralite médií“.

 

Návrh Komisie na posilnenie kultúrnych a kreatívnych sektorov EÚ sa zameriava na tri oblasti: MÉDIA – program v rámci Kreatívnej Európy, ktorý slúži na podporu európskych filmov a ďalších audiovizuálnych sektorov; Kultúra a medzisektorová činnosť:

1. MEDIA: Vyčlení sa 1,081 mld. eur na financovanie audiovizuálnych projektov a podnecovanie konkurencieschopnosti audiovizuálneho sektora v Európe. Programom MEDIA sa bude naďalej podporovať vývoj, distribúcia a propagácia európskych filmov, televíznych programov a videohier. V nasledujúcich rokoch sa bude investovať viac peňazí do medzinárodnej propagácie a distribúcie európskych diel a do inovatívneho rozprávania príbehov vrátane virtuálnej reality. Vytvorí sa online adresár filmov EÚ v záujme lepšej dostupnosti a viditeľnosti európskych diel. 

2. Kultúra: Z nového rozpočtu sa vyčlení 609 mil. eur na podporu európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov. Vytvoria sa projekty spolupráce, siete a platformy s cieľom prepojiť talentovaných umelcov v celej Európe a uľahčiť tvorcom cezhraničnú spoluprácu. 

3. Prienik sektorov kultúry a médií: Vyčlení sa 160 mil. eur na financovanie malých a stredných podnikov, a iných organizácií pôsobiacich v kultúrnych a kreatívnych sektoroch. Tieto finančné prostriedky budú využité takisto na podporu politickej spolupráce v oblasti kultúry v celej EÚ a zároveň na podporu slobodného, rôznorodého a pluralitného mediálneho prostredia, ako aj kvalitatívnej žurnalistiky a mediálnej gramotnosti.

Zvýšiť financovanie programu Kreatívna Európa

Kultúra zohráva pozitívnu úlohu pri posilňovaní odolnosti európskej spoločnosti a nášho hospodárstva. V dôsledku digitalizácie a celosvetovej konkurencie je nutná väčšia podpora európskych kultúrnych a kreatívnych sektorov. Je možné urobiť viac na podnietenie cezhraničných produkcií, zabezpečenie širšej distribúcie európskych diel a maximálneho využitia digitálnych technológií, pri súčasnom zachovaní kultúrnej a jazykovej rozmanitosti Európy. Posilnením kultúry a kreativity v EÚ môžeme navyše lepšie podporiť slobodu a pluralitu médií, ktoré sú nevyhnutné na udržanie otvorených, inkluzívnych a tvorivých spoločností. Preto Komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu Kreatívna Európa.

Ďalšie kroky

Rýchle dosiahnutie dohody o celkovom dlhodobom rozpočte EÚ a jej sektorových návrhoch je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby finančné prostriedky EÚ prinášali čo najskôr reálne výsledky.

Oneskorenie by znamenalo, že tisícky kultúrnych a kreatívnych organizácií, sietí alebo podnikov by nemohli začať svoje projekty včas. Festivaly predstavujúce európske filmy alebo európsku hudbu môžu takisto čeliť finančným problémom a tisíce pracovníkov v audiovizuálnej oblasti by sa nemohlo zúčastniť na projektoch financovaných z programu Kreatívna Európa.

Dosiahnutím dohody o nasledujúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania v prospech všetkých.

Kontext

Súčasný program Kreatívna Európa prebieha v rokoch 2014 – 2020. Návrh nového programu Kreatívna Európa je súčasťou kapitoly „Investovanie do ľudí“ v rámci návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ. Jej hlavným cieľom je podpora európskej kultúry, ktorá prispieva k európskej identite. Novým programom sa takisto posilní postavenie občanov prostredníctvom podpory a ochrany základných práv a hodnôt, a zároveň sa vytvoria príležitosti na angažovanosť a demokratickú účasť na politickom a občianskom živote spoločnosti.

Európska podpora pre kultúru a audiovizuálny sektor sa poskytuje prostredníctvom rozličných programov financovania už mnoho rokov. Program Kreatívna Európa na roky 2014 – 2020 predstavuje jedinečnú platformu pre koordinovanú a konštruktívnu podporu kultúrnych a kreatívnych sektorov na celom kontinente. Návrh nového programu vychádza zo skúseností a jeho cieľom je ponechať a posilniť osvedčené prvky. Takisto stavia na Európskom roku kultúrneho dedičstva (2018), ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o spoločnom, hoci rozmanitom dedičstve Európy, a zároveň posilniť európsku identitu.

 

---------------------------

Bibliografický odkaz:
Komisia navrhuje posilniť kultúrne a kreatívne sektory Európe. [dac]. In: Európske noviny: Kultúra [online]. Uveřejněné: 3. 6. 2018. Dostupné na internete:
<TU>.