Jesenným upratovaním proti čiernym skládkam (3. 10. 2017)

Jesenným upratovaním proti čiernym skládkam (3. 10. 2017)

V októbri sa postupne rozbieha jesenné upratovanie. Riadené, podporované aj spontánne aktivity, ktorými pripravujeme verejné priestranstvá a voľné plochy na zazimovanie, a to ich čistením a zberom odpadkov.

 

Samosprávy sú v zmysle zákona o odpadoch povinné „zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.“ To sa však nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor.

Jesenné upratovanie v mestách a obciach sa realizuje rozličnými spôsobmi. Buď koordinovaným rozmiestňovaním veľkoobjemových kontajnerov, prípadne organizovaním verejných brigád, alebo napríklad aj podporou takto zameraných aktivít v réžii dobrovoľníkov, ktorým sa vytvárajú technické podmienky na upratovacie aktivity. Samosprávy na tento účel spolupracujú s dlhodobo nezamestnanými v rámci aktivačných opatrení trhu práce, prípadne tam, kde je to možné spolupracujú s ústavmi na výkon väzby a s odsúdenými.

V prvom rade je potrebné vedieť, čo všetko patrí do veľkoobjemových kontajnerov distribuovaných v uliciach samospráv, prípadne umiestneným v zberných dvoroch. Veľkoobjemové kontajnery sú určené na uloženie objemného odpadu, napríklad nepotrebného či poškodeného nábytku, čo prispieva k zamedzeniu vytvárania nelegálnych skládok. Rozsah a periodicita ich rozmiestňovania závisia hlavne od lokálnych, priestorových a finančných možností samospráv.

Jesenné upratovanie treba vnímať aj ako nástroj predchádzania vzniku nelegálnych skládok, a to v rámci ich likvidácie ešte v zárodkoch. V minulom roku bolo na likvidáciu čiernych skládok, a teda sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom, formou dotácie z Environmentálneho fondu podporených 156 samospráv. Niektoré pritom využili vyčistené priestranstvá na kultiváciu verejného priestoru, napríklad osadením prvkov určeným na oddych a rekreáciu.

 

Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov

 

Kontakt/informácie:
PhDr. Michal KALIŇÁK, PhD., hovorca a tajomník rady expertov
mobil: 0911 801 222, tel.: 02/5296 4965
Združenie miest a obcí Slovenska,
Bezručova 9, 811 09 BRATISLAVA,
www.zmos.sk